Режими руху механізму

У роботі механізму (або машини) відрізняють три характерні періоди руху:

а) період розбігу;

б) період усталеного руху;

в) період вибігу.

За період розбігу (пуску машини) швидкість руху початкової ланки зростає від нуля ( 0 = 0) до деякої середньої (робочої) швидкості ( = р ).

Рівняння руху механізму (4.32) набирає вигляду

Враховуючи, що mзв >0, то для періоду пуску механізму справе­длива така нерівність:

З цього випливає, що в період пуску механізму робота рушійних сил має бути більшою за суму робіт сил корисного і шкідливого опору.

Надлишок роботи Ар витрачається на збільшення кінетичної енергії меха­нізму, тобто збільшення швидкості рухомих мас.

Часто для скорочення часу пуску машини знімають з неї корисне навантаження (Акo = 0). Рух машини без корисного навантаження назива­ють холостим ходоммашини.

При усталеному русімашини швидкість початкової ланки (голо­вного вала) механізму чи машини коливається навколо середнього значен­ня, яке відповідає робочій швидкості цієї ланки. Проміжок часу, по закін­ченні якого положення, швидкості й прискорення початкової ланки меха­нізму набирають початкового значення, називають періодомзміни кіне­тичної енергії механізму або циклом tЦ усталеного руху.

Швидкості початкової ланки на початку і в кінці циклу усталеного руху рівні між собою ( 0 = = р ). Тоді рівняння руху (4.32) набуває вигляду

Отже, при усталеному русі механізму (машини) робота рушійних сил за один цикл дорівнює сумі робіт корисного і шкідливого опору.

У середині циклу ця рівність може не зберігатись, а тому мають місце коливання швидкості початкових ланок механізму. Очевидно, коли Ар > Ако + Ашо, рухмеханізму буде прискорений і, навпаки, коли Ар < Ак0 + Аш0 - сповільнений,

тому в обох випадках умова р = const буде порушена.

При вибігу (зупинці) машини насамперед треба зупинити подачу рушійної енергії машини (відключити двигун), тобто Ар = 0. Кінцевим станом машини буде спокій, при якому швидкість початкової ланки = 0 ; а початкова швидкість 0 = р. Для цього випадку рівняння руху машини набуває вигляду

З рівняння (4.42) видно, що зупинка машини буде досягнута тіль­ки тоді, коли вся нагромаджена машиною кінетична енергія рухомих мас буде поглинута роботою сил корисного і шкідливого опору.

На практиці для скорочення часу зупинки машини дуже часто штучно збільшують роботу сил шкідливого опору за допомогою установки гальм.

Таким чином, у період розбігу кінетична енергія машини збільшу­ється за рахунок надлишку роботи рушійних сил над роботою сил опору (Ар > А0); у період усталеного руху кінетична енергія на початку і в кінці

кожного циклу (періоду) однакова (Ар = А0); нарешті, у період вибігу - кінетична енергія повністю поглинається роботою всіх сил опору

.

Рис. 4.14. Залежність швидкості руху початкової лапки механізму від часу роботи машини

 

На рис. 4.14 показано приклад залежності швидкості руху почат­кової ланки механізму від часу t. Час усталеного руху tУР залежить від часу одного циклу і кількості циклів k (tур = ktц). Кількість циклів визнача­ється технологічним процесом, який виконує машина. Слід відзначити, що цикл роботи механізму (машини) незавжди відповідає одному оберту по­чаткової ланки. Так, наприклад, у чотиритактному двигуні внутрішнього згорання протягом циклу корінний вал двигуна робить два оберти.

Багато машин, механізмів і приладів (вантажопідіймальні машини, екскаватори, реле, контактори і т.п.) не працюють у режимі усталеного руху, їх рух, як правило, складається з розбігу й вибігу.

 


Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1377; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.