Введення числових даних

Для введення числових даних можна використати метод ReadLine() для введення рядка символів та подальшого переведення рядкового представлення числа у числове значення відповідного типу. Переведення рядкового представлення числа у число можна використовуючи метод Parse() відповідного цільового типу

<Цільовий тип>.Parse(<Вираз>);

 

або методи класу Convert

Convert.To<Цільовий тип>(<Вираз>);

 

Приклади:

З використанням методу Parse З використанням класу Convert
int c; Console.Write("c="); c=int.Parse(Console.ReadLine()); int c; Console.Write("c="); c=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
double d; Console.Write("d="); d=double.Parse(Console.ReadLine()); double d; Console.Write("d="); d=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Реалізація лінійних алгоритмів

Лінійнимназиваєтьсяалгоритм, всі команди якого виконуються послідовно в тому порядку, в якому вони записані. Як правило, реалізація лінійного алгоритму складається із трьох етапів: ввід вихідних (початкових) даних, обчислення значень виразів та вивід результатів.

Приклад. Обчислити площу трикутника, якщо трикутник задано довжинами сторін.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

// введення вихідних даних

Console.Write("a=");

double a = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("b=");

double b = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("c=");

double c = double.Parse(Console.ReadLine());

// реалізація алгоритму розв'язання задачі

double p = (a + b + c) / 2;

double s = Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));

// вивід результату

Console.WriteLine("s={0}", s);//

Console.ReadKey();//

}

}

}

Результат роботи програми:

a=3

b=4

c=5

 

s=6

 

Реалізація алгоритмів із розгалуженням

Розгалуженням називається алгоритмічна конструкція, що дозволяє виконавцеві алгоритму вибирати ту чи іншу послідовність дій залежно від певних умов.

Умовний оператор

Алгоритмічна конструкція вибору з двох альтернатив, дозволяє виконавцеві алгоритму вибирати один із двох варіантів дій залежно від істинності деякої умови. У мові C# така конструкція реалізується умовним оператором (оператором розгалуження). Існують дві форми для даного оператора повна та скорочена.

Повна форма

Програмна структура Аналог на мові блок-схем Приклад
    if (<умова>) <оператор1>; else <оператор2>;     if(x>y) max=x; else max=y;

Скорочена форма

Програмна структура Аналог на мові блок-схем Приклад
    if (<умова>) <оператор1>;     if(x!=0) z=1/x;  

Приклад. Визначити чи належить значення дійсної змінної x проміжку [0,1] та вивести відповідне повідомлення.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

// введення вихідних даних

Console.Write("x=");

double x = double.Parse(Console.ReadLine());

// реалізація алгоритму розв'язання задачі

if (x >= 0 && x <= 1)

Console.WriteLine("належить");

Else

Console.WriteLine("не належить");

//

Console.ReadKey();

}

}

}

Результат роботи програми:

x=0,3

 

належить

Гілки деякого розгалуження можуть містити інші розгалуження. У цьому випадку виникає вкладеність умовних операторів.

Приклад. Скласти програму для обчислення значення функції

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

// введення вихідних даних

Console.Write("x=");

double x = double.Parse(Console.ReadLine());

// реалізація алгоритму розв'язання задачі

double f;

if (x <= 0)

f = 0;

Else

if (x <= 1)

f = x * x - x;

Else

f = x * x - Math.Sin(Math.PI * x * x);

// вивід результату

Console.WriteLine("f={0}", f);

//

Console.ReadKey();

}

}

}

Результат роботи програми:

x=0,5

 

f=-0,25

Умовний оператор (?:)

Якщо значення виразу може дорівнювати одному із двох значень в залежності від виконання чи невиконання деякої умови, то можна скористатися умовним оператором (?:).

Загальний вигляд умовного оператора (?:) Аналог з використанням умовного оператора if
  <змінна>=<умова>?<значення1>:<значення2>; if (<умова>) <змінна>=<значення1>; else <змінна>=<значення2>;

Приклад. Знайти максимальне із двох дійсних чисел.

З використанням умовного оператора (?:) З використанням умовного оператора if
  max = (x>y) ? x : y; if (x>y) max=x; else max=y;

Оператор вибору switch

Оператор switch дозволяє передавати керування одному з декількох операторів в залежності від значення виразу, який називають селектором вибору. У якості селектора вибору може бути вираз цілого типу, типу char, переліковного типу або типу string.

Загальне правило запису Приклад Вводиться оцінка – цифра, вивести оцінку прописом (селектор вибору цілого типу).
switch (<селектор вибору>) { case <константа1> : <оператор1>; break; case <константа2> : <оператор2>; break; . . . . . . . . . . . . . . . . case <константаN> : <операторN>; break; default : <оператор N+1>; break; } using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { int mark; Console.Write("Mark = "); mark = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (mark) { case 2: Console.WriteLine("Незадовільно"); break; case 3: Console.WriteLine("Задовільно."); break; case 4: Console.WriteLine("Добре"); break; case 5: Console.WriteLine("Відмінно"); break; default: Console.WriteLine("Неправильна оцінка."); break; } Console.ReadKey(); } } }

Якщо для декількох варіантів необхідно виконати одні і ті ж оператори, то ці оператори вказують тільки для одного з варіантів, а для всіх інших не вказуємо ні необхідних операторів, ні операторів break.

Приклад. З клавіатури вводиться оцінка у національній шкалі, необхідно вивести повідомлення про те, чи зараховано студенту залік.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

int mark;

Console.Write("Mark = ");

mark = int.Parse(Console.ReadLine());

switch (mark)

{

case 1:

case 2:Console.WriteLine("Незараховано.");

break;

case 3:

case 4:

case 5:Console.WriteLine("Зараховано.");

break;

default: Console.WriteLine("Неправильна оцінка.");

break;

}

Console.ReadKey();

}

}

}

Приклад. З клавіатури вводиться колір помідора, на екран необхідно вивести у якому він стані (росте, дозріває чи можна зірвати). При розв’язанні цього завдання використаємо оператор switch, у якому селектор і константи вибору є величинами типу string.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

string color;

Console.Write("Color = ");

color = Console.ReadLine();

Switch (color)

{

case "Green" : Console.WriteLine("Ще росте");

break;

case "Yellow": Console.WriteLine("Дозріває.");

break;

case "Red": Console.WriteLine("Можна зірвати");

break;

default: Console.WriteLine("Помідор-мутант.");

break;

}

Console.ReadKey();

}

}

}


 

РОЗДІЛ 3

Практична частина

 


Дата добавления: 2022-02-05; просмотров: 49; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.057 сек.