СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Однією з найважливіших умов успішного управління фінансами підприємства є оцінка його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства - це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, виконання зобов'язань перед державою і іншими підприємствами.

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їх розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаєминами з іншими юридичними і фізичними обличчями, платоспроможністю і фінансовою стійкістю. У ринковій економіці фінансовий стан підприємства по суті справи відображає кінцеві результати його діяльності. Кінцеві результати діяльності підприємства цікавлять не тільки працівників самого підприємства, але і його партнерів по економічній діяльності, державні, фінансові, податкові органи.

Все це зумовлює важливість проведення оцінки фінансового стану підприємства і підвищує значення такої оцінки в економічному процесі.

Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хороший (стійкому) фінансовий стан.

Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно знати, як управляти фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам освіти, яку частку повинні займати власні засоби, а яку - позикові. Слід знати і такі поняття ринкової економіки, як фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність і ін.

Найзриміше фінансовий стан підприємства визначається такими елементами його економічної діяльності:

- прибутковість (рентабельність) роботи підприємства;

- оптимальність з погляду економічного стану підприємства розподілу прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків і обов'язкових відрахувань;

- наявність власних фінансових ресурсів (основних і оборотних коштів) не нижче мінімально необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- раціональне розміщення основних і оборотних коштів (власних і позикових), перш за все недопущення відвернення грошових коштів в запаси непотрібного підприємству устаткування, яке довгий час не вмонтовується і не використовується, наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей, витрат виробництва, в дебіторську заборгованість, інші позапланові і непродуктивні витрати;

- платоспроможність;

- ліквідність.

Якщо підприємство досягає в цих напрямах необхідних параметрів, фінансовий стан такого підприємства стає стійким.

Фінансовий стан підприємства не може бути стійким, якщо воно не одержує прибутки в розмірах, які забезпечують необхідний приріст фінансових ресурсів, в першу чергу для фінансування заходів, направлених на зміцнення матеріально-технічної бази виробництва і соціальної сфери; тим більше воно не може бути стійким, якщо підприємство працює збитково. Збиткова робота підприємства веде до зменшення, “проїдання” його фінансових ресурсів, перш за все статутного фонду. Ось тому першочерговим завданням фінансової служби в забезпеченні стабільного фінансового стану підприємства є фінансовий контроль за виконанням намічених планів і завдань по випуску високорентабельної, конкурентоздатної продукції (товарів, робіт, послуг) для внутрішнього і зовнішнього ринків, за зниженням витрат на виробництво, впровадженням режиму економії ресурсів на всіх ділянках виробництва і управління ними, бо такий контроль - це важливий чинник зростання прибутковості підприємства.

Оцінка фінансового стану підприємства грунтується головним чином на відносних показниках, оскільки абсолютні показники балансу в умовах інфляції складно привести до зіставного вигляду. Відносні показники фінансового стану підприємства можна порівняти:

- із загальноприйнятими “нормами” для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

- з аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;

- з аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденції поліпшення або погіршення фінансового стану підприємства.

Оцінка фінансового стану є неодмінним елементом як фінансового менеджменту на підприємстві, так і його економічних взаємин з партнерами, фінансово-кредитною системою.

Оцінка фінансового стану необхідна наступним групам її споживачів:

- керівництву підприємства - для керівника підприємства інформація про фінансовий стан необхідна для ефективного керівництва підприємством, для ухвалення ефективних управлінських і планових рішень;

- власникам, зокрема акціонерам. Їм важливо знати, яка буде віддача від вкладених в підприємство засобів, прибутковість і рентабельність підприємства, а також рівень економічного ризику і можливість втрати своїх капіталів;

- кредиторам і інвесторам. Їх цікавлять оцінка можливості повернення виданих кредитів і можливості підприємства реалізувати інвестиційну програму;

- постачальникам. Для них важлива оцінка оплати за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги;

- податковим інспекціям. Їм необхідно мати інформацію про фінансовий стан підприємства (зокрема про суму прибули) для визначення суми податків, які підприємство зобов'язане сплатити.

Таким чином, перелік перерахованих груп споживачів оцінки фінансового стану підприємства показує, що її потребують всі учасники економічного процесу.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 89; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.03 сек.