Економічна інформація

Економічна інформація - це перетворена і оброблена сукупність відомостей, що відображає стан і хід економічних процесів. Економічна інформація циркулює в економічній системі і супроводжує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг. Економічну інформацію слід розглядати як один з різновидів управлінської інформації.

Економічна інформація може бути:

– що управляє (у формі прямих наказів, планових завдань тощо);

– що інформує (у звітних показниках, виконує в економічній системі функцію зворотного зв’язку). Інформацію можна розглядати як ресурс, аналогічний матеріальним, трудовим і грошовим ресурсам. Інформаційні ресурси - сукупність накопиченої інформації, зафіксованої на матеріальних носіях в будь-якій формі, що забезпечує її передачу в часі і просторі для вирішення наукових, виробничих, управлінських і інших завдань. Інформаційні технології Збір, зберігання, обробка, передача інформації в числовій формі здійснюється за допомогою інформаційних технологій. Особливістю інформаційних технологій є те, що в них і предметом і продуктом праці є інформація, а знаряддями праці - засоби обчислювальної техніки і зв’язку. Основна мета інформаційних технологій - виробництво необхідною користувачеві інформації в результаті цілеспрямованих дій по її переробці.

Рис.2.2. Взаємозв’язок даних, інформації і знань у процесі прийняття рішень

Відомо, що інформаційна технологія - це сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, висновок і розповсюдження інформації.

З погляду інформаційних технологій для інформації необхідний матеріальний носій як джерело інформації, передавач, канал зв’язку, приймач і одержувач інформації. Повідомлення від джерела до одержувача передається через канали зв’язку або за допомогою середовища.

Рис.2.3. Структура інформаційних технологій

Інформація є формою зв’язку між керованими об’єктами, що управляють, в будь-якій системі управління Відповідно до загальної теорії управління, процес управління можна представити як взаємодія двох систем - що управляє і керована. Структура системи управління представлена на малюнку

Рис.2.4. Структура системи управління

Система управління підприємством функціонує на базі інформації про стан об’єкту, його входів Х (матеріальні, трудові, фінансові ресурси) і виходів Y (готова продукція, економічні і фінансові результати) відповідно до поставленої мети (забезпечити випуск необхідної продукції). Управління здійснюється шляхом подачі управлінської дії 1 (план випуску продукції) з урахуванням зворотного зв’язку - поточного стану керованої системи (виробництва) і зовнішнього середовища (2, 3) - ринок, вищестоящі органи управління. Призначення системи, що управляє, - формувати такі дії на керовану систему, які спонукали б останню прийняти стан, визначуваний метою управління. Стосовно промислового підприємства з деякою часткою умовності можна вважати, що мета управління - це виконання виробничої програми в рамках техніко-економічних обмеженні; дії, що управляють, - це плани робіт підрозділі, зворотний зв’язок дані про хід виробництва: випуску і переміщенні виробі, стані устаткування, запасах на складі тощо. Очевидно, що плани і зміст зворотного зв’язку - не що інше, як інформація. Тому процеси формування дій, що управляють, якраз і є процесами перетворення економічної інформації. Реалізація цих процесів і складає основний зміст управлінських служб, зокрема економічних. До економічної інформації пред’являються наступні вимоги: точність, достовірність, оперативність. Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття всіма споживачами. Достовірність визначає допустимий рівень спотворення інформації, що як поступає, так і результатної, при якому зберігається ефективність функціонування системи. Оперативність відображає актуальність інформації для необхідних розрахунків і прийняття рішень в умовах, що змінилися.


ТЕМА 3


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2291; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.