Організація обліку інших доходів

Доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства від­носять до інших доходів, для обліку яких призначено рахунок 74 "Інші доходи".

Рахунок 74 "Інші доходи" має такі субрахунки:

—741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій";

—742 "Дохід від реалізації необоротних активів"; —743 "Дохід від реалізації майнових комплексів"; —744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";

—745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"; —746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

На субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових ін­вестицій.

На субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" уза­гальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних акти­вів.

На субрахунку 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових ком­плексів.

На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" уза­гальнюється інформація про курсові різниці за активами та зо­бов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвес­тиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" уза­гальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних не­оборотних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капіталь­них інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації визначається у сумі, пропорційній сумі амор­тизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій ви­знається при їх вибутті.

На субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" уза­гальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка 74 "Інші доходи", зок­рема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в хо­ді операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінки необоротних активів.

Основні первинні документи, які є підставою для відображен­ня в обліку інших доходів такі:

—прибутковий касовий ордер;

—виписка банку;

—рахунок-фактура;

—товарно-транспортна накладна;

—накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріа­лів;

—акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

—бухгалтерська довідка-розрахунок;

—контракти і договори, укладені з покупцями та фінансово-кредитними установами та ін.

Списання доходів на результати іншої звичайної діяльності здійс­нюється на підставі довідки-розрахунку, оформленої працівником бу­хгалтерії.

Узагальнення інформації про інші доходи при журнально-ордерній формі обліку здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-м.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1206; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.