Організація обліку доходів від реалізації

 

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 „Доходи від реалізації", який має такі субрахунки:

— 701 "Дохід від реалізації готової продукції"";

—702 "Дохід від реалізації товарів";

—703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

— 704 "Вирахування з доходу";

—705 "Перестрахування".

За кредитом субрахунків 701—703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонде­нції з субрахунком 705 „Перестрахування"); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у по­рядку закриття на рахунок 79 „Фінансові результати".

На субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції"" уза­гальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" уза­гальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (гру­пами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або інши­ми напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відобра­жаються суми надходжень за договорами комісій, агентськими та ін­шими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів, сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повер­нених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають ви­рахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 705 "Перестрахування" підприємства, які є страхо­виками, відповідно до Закону України "Про страхування", узагаль­нюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внес­ків, страхових премій) за договорами перестрахування. За дебетом субрахунка 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом — частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестра­хування.

Щомісяця сальдо субрахунка 705 списується (закривається) у ко­респонденції із субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Для контролю за доходами, витратами та фінансовими результа­тами діяльності підприємства і аналізу цих результатів, крім узагальнених даних на синтетичних рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації", 74 "Інші доходи" та на інших рахунках, не­обхідні деталізовані дані про фінансові результати діяльності підпри­ємства, які можна отримати лише з належно організованого аналітич­ного обліку. Наприклад, підприємство реалізує різну готову продук­цію і необхідно визначати фінансові результати за кожним її видом. Для цього відкриваються субрахунки другого порядку, наприклад 701.1, 702.2 тощо.

Первинними документами, що підтверджують наявність до­ходів від реалізаціїє:

—прибутковий касовий ордер;

—виписка банку;

—рахунок-фактура;

—товарно-транспортна накладна;

—вимога-накладна на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріа­лів та ін.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1815; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.