Цільове фінансування

№ з.п. Вид доходу Порядок визнання Порядок невизнання
Цільове фінансування Визнається доходом, якщо є підтвердження того, що воно буде отримано, і під­приємство виконає умови такого фінансування Не визначається доходом доти, доки немає ідтер­дження, що воно буде отри­мане, і підприємство вико­нає умови такого фінансу­вання
Цільове фінансування у вигляді: — компенсації збитків, що підприємство вже має; — термінової фінансової підтримки підприємства з майбутніх витрат, пов’язаних з цим фінан­суванням. Визнається доходом того періоду, в якому виникла дебіторська заборгова­ність, пов’язана з цим фі­нансуванням Не визнається доходом того періоду, в якому не виникла дебіторська заборгованість, пов’язана з цим фінансу­ванням
Отримане цільове фі­нансування Визнається доходом тих періодів, у яких було здій­снено витрати, пов’язані з виконанням умов цільо­вого фінансування Не визнається доходом тих періодів, у яких не було здійснено витрат, пов’язаних з виконанням умов цільового фінансу­вання

 


Продовження табл.10.2

Цільове фінансування капітальних інвестицій Визнається доходом пе­ріоду корисного викорис­тання відповідних об'єктів інвестування (ос­новних засобів, нематері­альних активів) у сумі нарахованої амортизації цих об'єктів Не визнається доходом пе­ріоду, у якому немає корис­ного використання відпові­дних об'єктів інвестування (основних засобів, немате­ріальних активів)

 

Дохід, який виникає в результаті використання активів під­приємства іншими сторонами,визнається у вигляді процентів, роя­лті та дивідендів, якщо:

— ймовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою
операцією;

—дохід може бути достовірно оцінений.

Такий дохід визнається у такому порядку:

— проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами;

— роялті визнаються за принципом нарахування згідно з еко­номічним змістом відповідної угоди;

— дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх ви­плату.

Не визнаються доходамитакі надходження від інших осіб:

—сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обо­в'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й по­забюджетних фондів;

—сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

—сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

—сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

—сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це пе­редбачено відповідним договором;

—надходження, що належать іншим особам;

—надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Дохід не визнається також у випадку здійснення обміну продукці­єю (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подіб­ними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Основним внутрішнім нормативним документом, який визначає порядок організації і конкретну методологію відображення в обліку тазвітності доходів і фінансових результатів є наказ про облікову політику підприємства.У наказі в обов'язковому порядку має бути розділ про облік доходів і результатів діяльності, в якому зазначають­ся основні принципи їх організації на підприємстві.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1672; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.