Вплив на грошову пропозицію банківського і небанківського секторів економіки. Депозитний і грошовий мультиплікатори

 

На пропозицію грошей впливає політика центрального банку, комерційних банків і приватних осіб. Центральний банк здійснює емісію грошей, регулює діяльність банківської системи. Комерційні банки також впливають на пропозицію грошей, тому що вони спроможні створювати кредитні гроші, використовуючи наявні депозити. Центральний банк вимагає, щоб комерційні банки певну частину своїх депозитів зберігали або у вигляді касової готівки, або на його рахунках. Він визначає у відсотках і обсяг резервів. Цей відсоток називається резервною нормою. Якщо фактичні резерви банку перевищують обов'язкові, то різниця між ними є надлишкові резерви. Обсяг резервів, що зберігаються в банках, впливає на пропозицію грошей. Чим менша норма, тим більше грошей створять комерційні банки.

Банківський мультиплікатор – це коефіцієнт, що показує, як зміниться грошова маса внаслідок зміни депозитів комерційних банків.

М m = 1 / rr , де

rr – норма обов'язкових резервів.

На пропозицію грошей впливає і співвідношення між готівкою і депозитами, що залежить від рішень, прийнятих економічними суб'єктами. На співвідношення, яку частину берегти у вигляді готівки, а яку покласти в банк, впливають такі чинники:

- чим вища частка споживання у ВВП, тим більшу частку грошей населення буде тримати на руках;

- обсяг готівки залежить від ставки позичкового відсотка, тому що зберігання готівки позбавляє їх власників прибутку. Тому чим вища ставка позичкового відсотка, тим менше готівки буде в економічних суб'єктів;

- обсяг готівки залежить від того, наскільки легко або складно вилучити гроші з банку, тобто трансакційних витрат вилучення.

Грошова база, або гроші високої ефективності, дорівнює сумі готівки, що знаходиться в обігу, обов’язкових банківських резервів комерційних банків, а також короткострокових грошових обов’язків держави.

Грошовий мультиплікатор – це коефіцієнт, що показує, як змінюється грошова маса внаслідок зміни грошової бази.

m = cr +1 / cr + rr , де

cr – коефіцієнт депонування грошей, що відображає переваги населення в розподілі грошової маси між готівкою і депозитами.

Таким чином, пропозиція грошей знаходиться в прямій залежності від розміру грошової бази і грошового мультиплікатора, які також залежать від коефіцієнта депонування і норми резервування.

 

4. Цілі й інструменти кредитно-грошової політики. Політика "дорогих" і "дешевих" грошей

 

Кредитно-грошова політика держави – це сукупність заходів для регулювання грошового обігу, спрямовані на забезпечення стійкого економічного зростання при низькому рівні інфляції і безробіття.

Проведення облікової політики – це встановлення центральним банком ставки облікового відсотка. Це ставка, по якій центральний банк країни продає ресурси комерційним банкам, які, в свою чергу, під позичковий відсоток надають кредити суб'єктам економіки. Розмір ставки встановлюється державою залежно від господарської кон'юнктури і цілей економічної політики. Підвищення ставки зменшує попит на кредити, гальмує господарську активність, тому що "дорогий" кредит підприємці беруть менше, а отже, і менше коштів вкладається в розвиток виробництва. Зниження дисконтної ставки стимулює попит на кредити і сприяє пожвавленню господарської активності. Кредит стає дешевшим, і це стимулює розвиток виробництва.

Встановлення розмірів обов'язкових резервів для комерційних банків передбачає зберігання певної частини їхніх активів у вигляді резервів на спеціальному рахунку у центральному банку країни. Мета цього заходу – захист інтересів кредиторів і вкладників, тобто їхнє страхування, боротьба з інфляцією, контроль за ціною національної грошової одиниці шляхом штучного обмеження обсягів грошової маси. Підвищуючи норму обов'язкових резервів, ЦБ знижає кредитні можливості комерційних банків і таким чином зменшує надходження грошей у сферу обігу; зниження нормативу збільшує потоки грошей.

Операції на відкритому фондовому ринку. Купуючи цінні папери у суб'єктів економіки, держава ніби надає їм кредит і таким чином збільшує кількість грошей в обігу, що стимулює економічну активність. Продаж цінних паперів здійснюється центральним банком через державні позики для фізичних або юридичних осіб, і це стримує економічну діяльність.

Емісія грошей спрямована на забезпечення економіки засобами обігу, платежу, накопичення, а також для покриття дефіциту державного бюджету. Помірна емісія сприяє пожвавленню економіки; скорочення грошової емісії стримує ріст цін.

Пряме лімітуваннякредитів полягає у встановленні верхньої межі кредитної емісії, обмеженні розмірів кредитування у певних галузях. Принцип лімітування, як правило, поєднується з пільговим кредитуванням пріоритетних секторів економіки.

Пряме регулювання процентної ставки – це встановлення верхнього або нижнього рівня зміни процентних ставок по кредитах і депозитах комерційних банків. Верхня межа може встановлюватися у випадку спаду виробництва і спрямована на стимулювання економічної активності, нижня межа може встановлюватися в період стрімкого зростання інфляції.

Розрізняють два основних види кредитно-грошової політики.

В умовах інфляції проводиться політика "дорогих грошей". Вона спрямована на обмеження обсягу кредитних операцій комерційних банків, на скорочення пропозиції грошей. Центральний банк, проводячи таку політику, здійснює наступні дії: продає державні цінні папери на відкритому ринку; збільшує норму обов'язкових резервів; підвищує дисконтну ставку. Якщо ці заходи виявляються недостатньо ефективними, ЦБ знижає верхню межу кредитної емісії, скорочує обсяг споживчого кредиту. Політика "дорогих грошей" є основним методом антиінфляційного регулювання.

У період спаду виробництва для стимулювання ділової активності проводиться політика "дешевих грошей", або так звана експансіоністська кредитно-грошова політика. Вона полягає в розширенні масштабів кредитування, ослабленні контролю над приростом грошової маси, у збільшенні пропозиції грошей. Для цього центральний банк купує державні цінні папери; знижає резервну норму і зменшує дисконтну ставку. Створюються більші пільгові умови для надання кредитів економічним суб'єктам.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1321; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.