Географія розміщення сільського населення

Населення - це сукупність людей, які проживають на пев­ній території (материки, країни, міста, села та інше). Воно проживає у певному географічному середовищі і здійснює ви­робництво матеріальних благ відповідно до наявних природ­них ресурсів. Розвиток економіки будь-якої країни можли­вий лише за певної чисельності населення, яке здійснює ви­робництво товарів і послуг, необхідних для життєдіяльності суспільства.

Чисельність населення будь-якої країни в цілому та окре­мих її регіонів є результатом взаємообумовленого розвитку усієї сукупності процесів суспільного розвитку, насамперед соціально-економічних та демографічних. Тенденції демо­графічного розвитку є неодмінним фактором, який обумов­лює економічну і соціальну політику держави. Вивчення процесів відтворення населення, особливо динаміки його чи­сельності, має практичне значення для встановлення меха­нізму взаємодії економічних і демографічних процесів. Знан­ня чисельності населення на певну дату чи період дозволяє оптимально збалансувати розвиток народного господарства і напрями демографічної політики.

 

Демографічна ситуація на нашій планеті характеризуєть­ся швидким зростанням населення. За статистикою ООН:

- 1-й рік нашої ери - 200млн.; - 1830 рік - 1 млрд. (за 1830років); - 1930 рік - 2 млрд. (за 100років); - 1960 рік - 3 млрд. (за 30 років); - 1976 рік - 4 млрд. (за 15 років); - 1989 рік - 5 млрд. (за 13років); - 2000рік - 6 млрд. (за 11 років); - 2010рік - 12-13 млрд. (за 10років).

Демографічну ситуацію контролюють і регулюють держа­ви, міжнародні організації за допомогою проведення демо­графічної політики. Демографічна політика - це сукуп­ність заходів держав і міжнародних організацій, спрямова­них на стимулювання або скорочення народжуваності насе­лення. При цьому важливе значення має поділ населення Землі за сферами зайнятості і місцем проживання.

1. В цілому у світі:

- у сільському господарстві зайнято 50% населення;

- у промисловості - 20%населення;

- у сфері послуг - 30%населення.

2. В індустріальних країнах:

- у сільському господарстві зайнято 13%населення;

- у промисловості - 36% населення;

- у сфері послуг - 51% населення.

3. У країнах, що розвиваються:

- у сільському господарстві зайнято 65% населення;

- у промисловості - 15% населення;

- у сфері послуг - 20%населення.

Важливою рисою сучасної демографічної ситуації є регіо­нальна вікова структура населення світу (табл.14 ).

 

Таблиця 14Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1406; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.