Вартість робочої сили і доходи населення

Вартість робочої силиє своєрідною основою усієї системи доходів від суспільної праці.

Доходи населення– це сукупність коштів і витрат у натуральному виразі для підтримання фізичного, морального, економічного й інтелектуального стану людини. Їх формування здійснюється за рахунок оплати праці працівників, виплат із соціальних фондів, підприємницьких доходів, доходів від особистого підсобного господарства та індивідуальної трудової діяльності, доходів з інших джерел.

Сукупний дохід, що враховується в сімейному бюджеті, використовується на споживчі витрати, податки, збори, платежі та інші витрати, накопичення.

Аналіз і прогнозування рівня життяздійснюється за такими показниками, як розподіл сімей за розміром доходу на сім’ю, розподіл сімей за доходом на одного члена сім’ї, розподіл за душовим доходом.

Диференціація доходіввизначається рівнем продуктивних сил і виробничих відносин і залежить від економічних, демографічнихі соціальних факторів. Диференціацію доходів зображують через співвідношення десяти відсотків найбільш і десяти відсотків найменш забезпечених груп населення (децільний коефіцієнт) в Україні це співвідношення становило в 1992 р. – 1 : 8, в 1999 р. – 1 : 15.

На формування доходіввпливають наступні фактори:

ü Нівелюючі– складання заробітків сім’ї, пенсіїпенсіонерів, які живуть в сім’ї і вносять свою пенсію в бюджет сім’ї, допомоги, що одержують члени сім’ї;

ü Диференціюючі– наявність непрацездатних членів сім’ї, їх кількість; співвідношення працюючих і непрацюючих членів сім’ї.

Залежно від джерел формування доходи можуть бути трудові і нетрудові.

Нетрудові доходи– це надходження від діяльності, що ведеться з відхиленням від прийнятих у суспільстві державних правових норм, норм моралі та поведінки громадян.

Об’єктивною характеристикою рівня грошових доходів є їх відповідність прожитковому мінімуму.

Прожитковий мінімум– це показник обсягу і структури споживання основних матеріальних благ та послуг на мінімально допустимому рівні, що забезпечує підтримання активного фізичного стану населення. Але цей показник визначається для певного періоду розвитку економіки.

Згідно з міжнародним правом мінімальні розміри оплати праці, пенсіїза віком, стипендії, соціальні допомоги та інші компенсаційні виплати мають орієнтуватися на величину прожиткового мінімуму. Бюджет прожиткового мінімумуявляє собою вартісну оцінку натурального набору прожиткового мінімуму, а також всіх витрат на податки та інші обов'язкові платежі.

Прожитковий мінімумі величина його вартості для громадян працездатного віку являють собою інструменти соціальної політики. Вони використовуються як орієнтири під час регулювання доходів і витрат різних груп населення; для обґрунтування розмірів оплати праці; для регулювання міжгалузевого підвищення заробітної плати, співвідношення в оплаті праці за галузями, для оцінки матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для реалізації поточних і перспективних соціальних програм на рівні регіону, підприємства.

Профспілками України розроблені методичні підходи до розрахунку прожиткового мінімуму. Згідно з ними визначаються асортимент і вартісна величина “споживчого кошика” на продукти харчування, а також витрати на житлово-комунальні послуги, непродовольчі товари, транспортні послуги тощо. Мінімальні норми, а також розраховані на їхній основі ”споживчі кошики”, структура прожиткового мінімуму періодично мають уточнюватися й переглядатися. Вартісна оцінка “споживчих кошиків” формується за відповідними цінами та тарифами. Необхідно використовувати середні ціни купівлі відповідних товарів і послуг з врахуванням всіх видів торгівлі.

Набір продуктів харчування прожиткового мінімумувключає продовольчі товари, об’єднані в такі групи:

ü Хлібопродукти;

ü Картопля;

ü Овочі;

ü Фрукти і ягоди;

ü М’ясопродукти;

ü Молокопродукти;

ü Рибопродукти;

ü Яйця;

ü Цукор, кондитерські вироби;

ü Маргарин.

Цей набір, розрахований на основі мінімальних розмірів споживання продуктів харчування для різних категорій населення і розроблений науково-дослідним інститутом харчування МОЗ України. Розрахунки набору продуктів харчування ґрунтуються на нормах фізіологічних потреб в харчових продуктах для дорослого населення України і рекомендацій про потреби людини в енергії і білках; відомостей про хімічний склад основних продуктів харчування і витрат речовин і процесі споживання.

Витрати на оплату житлово-комунальних послуг визначаються на основі норм загальної площі житла і нормативів споживання основних видів комунальних послуг (вода, тепло, газ, каналізація, електроенергія, радіо, телефон, антена) на одну людину.

Визначення частки витрат прожиткового мінімуму, які використовуються на придбання непродовольчих товарів, послуг (без врахування житлово-комунальних), виплату податків та інших обов’язкових платежів, грунтується на використанні фактичного співвідношення між цими витратами й витратами на харчування, яке склалося в базовому періоді (за матеріалами бюджетних обстежень).

Більш правомірною та науково обґрунтованою категорією є мінімальний споживчий бюджет, що забезпечує нормальне відтворення робочої сили працездатних і нормальну життєдіяльність непрацездатних громадян.

МСБ– це законодавчо встановлена в державі середньодушова місячна вартість набору продуктів харчування, непродовольчих товарів, оплати необхідних послуг , ліків, предметів побуту, в тому числі й довготривалого користування, задоволення в установлених межах культурних потреб, розрахованих на підставі науково обгрунтованих норм і нормативів з врахуванням національних особливостей. Для України розрахунок вартості такого бюджету вперше здійснювався в 1991 р. для 13 статево-вікових груп. Цей показник відображає нижню межу ціни робочої сили, що дає змогу підтримувати здоров'я і працездатність людини на нормальному рівні, котрий відповідає вимогам фізіології.

Розрахунки прожиткового мінімумудоцільно здійснювати не тільки у середньому на душу населення або сім’ю, а й окремо для працездатних громадян, дітей до 6 років, підлітків 7-15 років, пенсіонерів. Це дає змогу диференційовано оцінювати вартість відтворення, а відтак визначити мінімально необхідні рівні доходів для різних за складом типів сімей.

В умовах кризового стану економіки і спаду виробництва в Україні введено соціальний норматив – межу малозабезпеченості, структура і розмір якої визначається законодавством. За законом “Про межу малозабезпеченості” межею малозабезпеченості є величина середньодушового сукупного доходу, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, встановленому законодавством.

Межа малозабезпеченостіформується на основі нормативно-статистичного методу. Цим методом визначається набір продовольчих товарів.

Вартість непродовольчих товарів і послуг та вартість утримання житла визначається відповідно до фактичних витрат сімей з низькими доходами. Вартість непродовольчих товарів не може становити менше п'ятнадцяти відсотків вартості продуктового набору.

На життєвий рівень населення негативно впливає інфляція. Тому в умовах інфляційних процесів, розбалансованості ринку товарів і послуг, порушення народногосподарських пропорцій в економіці важлива роль належить державі щодо регулювання доходів населення, тобто індексація всіх видів доходів з метою компенсації збитків населення від зростання споживчих цін.

В Україні прийнято закон, який допускає індексацію доходів населення за інфляції понад 5%. При цьому передбачається, що індексувати будуть тільки ті суми, що перевищують потроєну межу малозабезпеченості.

3. Контрольні запитання та завдання

1. Що таке вартість і ціна робочої сили?

2. Які чинники впливають на зміну вартості робочої сили?

3. Що входить у вартість робочої сили?

4. Суть поняття «доходи населення», із яких джерел вони формуються.

5. Прожитковий мінімум, який механізм визначення прожиткового мінімуму?

6. Мінімальний споживчий бюджет, його сутність і відмінність від бюджету прожиткового мінімуму.

Резюме

Вартість робочої сили формується на ринку шляхом порівняння результативності, корисності праці із витратами на відтворення робочої сили і встановлюється на рівні, який узгоджує граничну продуктивність праці, тобто цінність послуг праці для покупця-підприємця, з витратами, які потрібні для відтворення робочої сили.

Сукупність життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили у грошовому виразі, визначає вартість робочої сили. Якщо на ринку праці попит перевищує пропозицію – ціна робочої сили буде високою. Якщо ж попит на працю нижчий за пропозицію – ціна робочої сили буде низькою. Коливання кон'юнктури викликає коливання ціни робочої сили.

Вартість робочої сили є своєрідною основою усієї системи доходів від суспільної праці.

Профспілками України розроблені методичні підходи до розрахунку прожиткового мінімуму. Згідно з ними визначаються асортимент і вартісна величина “споживчого кошика” на продукти харчування, а також витрати на житлово-комунальні послуги, непродовольчі товари, транспортні послуги тощо

В умовах кризового стану економіки і спаду виробництва в Україні введено соціальний норматив – межу малозабезпеченості, структура і розмір якої визначається законодавством.

 
Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1523; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.029 сек.