Необхідність і сутність фінансового аналізу

 

Перш ніж розпочати дослідження сутності й особливостей фінансового аналізу, як основної категорії, що буде систематично досліджуватися в ході вивчення однойменної навчальної дисципліни, на нашу думку, доцільно буде перш за все визначитися з сутністю такого поняття як «аналіз».

Так згідно з визначенням, наведеним в короткому словнику іноземних слів за ред. С.М. Локшина аналіз (слово грецького походження й означає буквально розкладання) – це логічний метод наукового дослідження, суть якого полягає в уявному або практичному розчленуванні єдиного цілого на складові частини й вивчення їх у всій багатоманітності суттєвих взаємозв’язків.

Відповідно до іншого трактування під аналізом розуміють знаходження причинно-наслідкових зв’язків між зміною окремих досліджуваних явищ.

В свою чергу в науці такому поняттю як «фінансовий аналіз» постійно відводиться достатньо велика увага, що й обумовило достатньо велику кількість різноманітних підходів щодо трактування його сутності.

Так з точки зору деяких українських фахівцівфінансовий аналіз – це процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку.

На думку С.В. Дибаль взагалі більш доречно використовувати термін «економічний аналіз фінансового стану» під яким потрібно розуміти «аналітичне дослідження здатності підприємства фінансувати свою діяльність».

Існує також думка про те, що фінансовий аналіз – це метод оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Проте на нашу думку найбільш доречним є трактування фінансового аналізуяк складової аналітичного економічного дослідження щодо вивчення рівня, змін і динаміки фінансових показників у їх взаємозв’язку і взаємо­зумовленості, з метою прийняття ефективних управлінських рішень для забезпечення внутрішньої і зовнішньої діяльності господарюючих систем, сталого економічного розвитку і стійкого фінансового стану.

Доволі важливими з огляду на розуміння сутності досліджуваної начальної дисципліни є розуміння сутності об’єкту, предмету, суб’єктів дослідження та відповідно мети та задач дослідження.

Об’єктом дослідження фінансового аналізу виступають конкретне підприєм­ство та його фінансовий стан. В сою чергу під фінансовим станомпідприєм­ства розуміють спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, не обхід­ними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміще­ння та ефективністю використання. Отже, фінансовий стан підприємства – це найважливіша характеристика його ділової активності та надійності.

Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси підприємства і їх потоки.

Метою фінансового аналізу є всебічна оцінка фінансового стану підприємства, резервів його діяльності та ділової активності задля пошуку резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства, а також виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими установами; розробки най вірогідніших передбачень і прогнозів майбутніх умов функціонування підприємства; своєчасного виявлення та усунення недоліків у господарській діяльності для визначення шляхів покращення фінансового стану підприємства та підвищення його платоспроможності.

Простіше кажучи основною метою фінансового аналізу є одержання невеликого числа ключових параметрів, що дають об’єктивну і точну картину фінансового стану підприємства і фінансових результатів його діяльності.

В свою чергу мета аналізу досягається в результаті вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних задач. Щоб приймати рішення по в сфері управління виробництвом, фінансами, інвестиціями керівництву потрібна постійна ділова поінформованість з відповідних питань, що є результатом добору, аналізу, оцінки і концентрації вихідної інформації. Необхідно аналітичне прочитання вихідних даних, виходячи з моменту часу та цілей аналізу.

Але не тільки часові межі визначають альтернативність цілей фінансового аналізу. Вони залежать також від цілей суб’єктів фінансового аналізу, тобто конкретних користувачів фінансової інформації.

Так під суб’єктами фінансового аналізу розуміють фінансових аналітиків, які зацікавлені в діяльності підприємства з будь-яких причин.

Основні цілі фінансового аналізу в залежності від інтересів партнерів підприємства представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

ОСНОВНІ ЦІЛІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Основні партнери Внесок Компенсація Мета фінансового аналізу
Власники Власний капітал Дивіденди Фінансові результати, фінансова стійкість підприємства
Кредитори Запозичений капітал Відсотки Ліквідність (плато­спроможність) мобільність грошей для оплати боргів
Керівники Компетентність і кваліфікованість, організаторські здібності Оплата праці та частина прибутку зверх посадового окладу Інформація в повному обсязі

 

Основні партнери Внесок Компенсація Мета фінансового аналізу
Персонал Виконання робіт згідно з розподілом праці Оплата праці, премії, соціальні умови Фінансові результати та ліквідність
Постачальники Поставка засобів і предметів праці Договірна ціна Фінансовий стан і ліквідність підприємства
Споживачі Збут продукції, товарів, послуг, робіт Договірна ціна Фінансовий стан і наявність запасів готової продукції та товарів
Податкова адміністрація Послуги Оплата податків в повному обсязі в визначений строк Фінансові результати

 

В найбільш загальній формі цілі основних користувачів фінансової інформації представлені (за Е. Хелфертом) в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

СИСТЕМА ЦІЛЕЙ ОСНОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА Е. ХЕЛФЕРТОМ

Рівень цілі Менеджери Власники Кредитори
1 ціль Аналіз виробничої діяльності: - коефіцієнти прибут­ковості (по балансовому прибут­ку); - рівень рентабельності (по чистому прибутку); - аналіз поточних (операційних) витрат; - аналіз податкових платежів; - операційний важіль; - порівняльний аналіз. Прибутковість: - доходність власного капіталу; - доходність акціонер­ного капіталу; - прибуток на акцію; - грошовий потік на акцію; - курс акцій; - загальний прибуток акціонера; - інвестиційна вартість бізнесу. Ліквідність: - коефіцієнт поточної ліквідності; - коефіцієнт миттєвої ліквідності; - ліквідаційна вартість підприємства; - характеристика грошових потоків
2 ціль Управління ресурсами: - обертання активів; - управління оборотним капіталом; - оборотність запасів; - характеристика дебітор­ської заборгованості; - характеристика кредитор­ської заборгованості; - ефективність використання трудових ресурсів. Розподіл прибутку: - дивіденди на акцію; - поточна доходність акції; - коефіцієнт виплати дивідендів; - коефіцієнт покриття дивідендів; - коефіцієнт співвідношення дивідендів і активів. Фінансовий ризик: - доля боргу в активах; - доля боргу в капіталізації; - співвідношення позикового і власного капіталу; - компроміс між ризиком і винагородою; - власний оборотний капітал.  
           

 

Рівень цілі Менеджери Власники Кредитори
3 ціль Доходність: - доходність активів (всіх або чистих); - доходність активів по прибутку до виплати процентів і податків; - вартість капіталу; - грошовий потік на інвестиції. Ринкові показники: - коефіцієнт Р/Е; - співвідношення ринкової і балансової вартості акцій; - динаміка курсу акцій. Обслуговування боргу: - коефіцієнт покриття процентних виплат; - коефіцієнт покриття боргових зобов'язань; - прострочена заборгованість.  
           

Таким чином, кожний суб’єкт господарювання вивчає інформацію, виходячи з власних інтересів. Так, акціонерам і іншим власникам необхідно визначити частку власного капіталу та динаміку його зміни, оцінить ефективність використання ресурсів адміністрацією підприємства, можливість отримання дивідендів за результатами господарської діяльності.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2450; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.