Тема 2. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності

План лекції:

1. Сутність інвестиційного процесу та його учасники

2. Об’єкти інвестиційної діяльності

3. Види і особливості суб’єктів інвестиційної діяльності

4. Інвестори. Їх типи та особливості поведінки

4. Порівняльна характеристика стратегічних, портфельних та інституційних інвесторів.

Ключові слова:

Інвестиційний процес, об’єкти інвестиційної діяльності, суб’єкти інвестиційної діяльності, інвестори, стратегичний инвестор, портфельний инвестор, институційний інвестор, максимизація прибутку, инвестиційний аналіз, методичний інструментарій.

 

Практичне здійснення інвестицій забезпечується інвестиційною діяльніс­тю, що є однією з видів господарської діяльності суб'єкта і найважливішою формою реалізації його економічних інтересів.

Суб'єкти інвестиційної діяльності реалізують власні економічні інтереси, вступаючи у певні взаємовідносини на інвестиційних ринках, що регулюють процес обміну інвестиціями та інвестиційними об'єктами. Фактично інвестиційний процес є продовженням інвестиційної діяльності, суттєва відмінність між ними полягає у тому, що процес має відношення до певного об'єкту інвес­тування, тоді як, інвестиційна діяльність пов'язана з конкретним суб'єктом. Таким чином, інвестиційний процес - це по суті механізм реалізації ін­вестиційної діяльності, що безпосередньо орієнтований на обґрунтування доцільності інвестицій та їх реалізацію.

Основними найбільш характерними стадіями інвестиційного процесу є такі:

1. Мотивація інвестування.

2.Проведення передінвестиційних досліджень.

3. Обґрунтування доцільності інвестицій.

4. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу.

5. Страхування інвестицій.

6. Інвестиційне проектування.

7. Ресурсне забезпечення інвестиційного проекту.

8. Капіталізація інвестицій.

9. Експлуатація створеного об'єкту.

10. Інвестування оновлення та розвитку.

Об’єктамиінвестування є основні фонди і оборотні засоби, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інші об’єкти власності, майнові права і права на інтелектуальну власність.

Одні інвестиції спрямовані на збільшення власного капіталу (купівля акцій для отримання на них дивідендів, вклади на банківські рахунки і купівля акцій для отримання на них відсотків), а інші – на розширення виробництва шляхом купівлі обладнання, нової техніки, технологій і на капітальне будівництво.

Інвестиційний менеджмент являє собою систему принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов'язаних зі здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства.

Інвестиційний менеджмент органічно входить у загальну систему керування підприємством і пов'язаний з такими сторонами керування підприємства: система керування виробничо-збутовою діяльністю, система керування фінансовою діяльністю, система керування інноваційною діяльністю та ін.

Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути державні органи вла­ди, фізичні та юридичні особи України та інших держав.

Основним суб'єктом інвестиційної діяльності є інвестор, який приймає рішення про вкладення власних, позикових або залучених майнових та інших інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування з метою отримання вигод від експлуатації створеного об'єкту. Інвестором називають також учасника фондового ринку, що має вільні кошти і намагається вкласти їх з метою отри­мання доходу (відсотків). У будь-якому разі, інвестор відмовляється від по­точного споживання, від задоволення сьогоднішніх нагальних потреб у роз­рахунку на очікуване задоволення їх у майбутньому, але вже в більших об­сягах шляхом вкладення ресурсів у різні об'єкти інвестування. Він має право володіти, користуватися, розпоряджатися об'єктами та результатами інвес­тицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, згідно з законодавством. Інвестор також має право на придбання необхідних йому майна та інших ресурсів у фізичних та юридичних осіб безпосередньо чи через посередників за цінами та на умовах, що визначаються за домовле­ністю сторін.

1. За ознакою спрямованості основної господарської діяльності інвесторів доцільно поділити на індивідуальних та інституційних інвесторів.

Індивідуальний інвестор - фізичні особи: як резиденти, так і нерезиден­ти, що здійснюють інвестиції для розвитку своєї основної операційної госпо­дарської діяльності.

Інституційний інвестор зазвичай це юридична особа - фінансовий посе­редник, що акумулює засіб індивідуальних інвесторів і здійснює інвестицій­ну діяльність, спеціалізовану, як правило, на операціях з цінними паперами. Основними інституційними інвесторами є інститути спільного інвестуван­ня.

2. Поділяючи інвесторів за цілями інвестиційної діяльності слід визначити стратегічних та портфельних інвесторів.

Стратегічний інвестор характеризується як суб'єкт інвестиційної діяль­ності, що ставить своєю метою придбання контрольного пакета акцій (пере­важної частки статутного капіталу) Для забезпечення реального управлін­ня підприємством відповідно до власної концепції його стратегічного роз­витку.

Портфельний інвестор характеризується як суб'єкт інвестиційної діяль­ності, що вкладає свій капітал у різноманітні об'єкти (інструменти) інвес­тування винятково з метою одержання інвестиційного прибутку. Такий ін­вестор не ставить своєю метою реальну участь в управлінні стратегічним розвитком підприємствами-емітентами.

3. За орієнтацією на інвестиційний ефект інвесторів доцільно поділяти на:

- інвесторів, орієнтованих на потоковий інвестиційний доход;

- інвесторів, орієнтованих на приріст капіталу в довгостроковому періоді;

- інвесторів, орієнтованих на позаекономічний інвестиційний ефект.

Залежно від відношення до ризику інвестора та схильності ризикувати у виборі об'єкту інвесторів поділяють так:

- інвестор, не схильний до ризику;

- інвестор, нейтральний до ризику;

- інвестор, схильний до ризику.

4. За менталітетом інвестиційного поводження, зумовленого вибором інвес­тицій за шкалою співвідношення між рівнями їхньої прибутковості та ризи­ку, виділяють такі групи інвесторів:

- консервативний інвестор

- помірний інвестор

- агресивний інвестор.

Інституційних інвесторів відповідно до виконуваних ними функцій, до­цільно поєднати у такі основні групи:

1. Інституційні інвестори, які здійснюють переважно прямі інвестиції в обмежене коло підприємств:

-Холдингова компанія.

- Фінансова група.

- Фінансова компанія.

2. Інституційні інвестори, які здійснюють великі інвестиції:

- Інвестиційна компанія.

- Страхові та пенсійні фонди.

3. Інституційні інвестори, які здійснюють великі (диференційовані) інвес­тиції, але не мають стабільного портфеля цінних паперів:

- Інвестиційні дилери.

- Фінансові посередники

До основних операцій фінансових посередників відносяться:

1) дилерські операції

2) брокерські операції

3) довірчі операції

4) андерайтинг.

Як передбачено законодавством, інвестори можуть виступати в якості:

- покупців (якщо вони купують страхові поліси, ощадні сертифікати ко­мерційних банків і т.д.);

- продавців;

- замовників (під час укладення договору-підряду на будівництво);

- кредиторів.

Учасники інвестиційної діяльності - фізичні та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора. Інвестор визначає мету, спрямованість та обсяги інвестицій і залучає для їх реалізації на договірних засадах будь-яких учасників інвестиційної діяльності, в тому числі й шляхом організації конкур­сів і торгів. Держава і посадові особи не вправі втручатися в договірні відно­сини учасників інвестиційної діяльності понад своєї компетенції.

 

 

Запитання за темою:

1. У чому полягає специфіка ринкової моделі реалізації інвестиційного про­цесу? Які основні етапи інвестиційного процесу?

2. У чому полягає відмінність між інвестиційним процесом та інвестицій­ною діяльністю?

3. Яких можна виділити основних учасників інвестиційного процесу?

4. Що означає поняття "суб'єкт інвестиційної діяльності"?

5. Які функції інвестора?

6. Наведіть класифікацію інвесторів.

7. У чому основна відмінність стратегічного інвестора від портфельного?

8. Які цілі у інституційних інвесторів? Які види інституційного інвестування і в чому різниця між ними?

9. Як здійснюється взаємодія між об’єктами та суб’єктами інвестиційної діяльності?

10. Які види об’єктів інноваційної діяльності? Наведіть приклади об’єктів різних видів.

11. Які особливості здійснення інвестування в різні об’єкти інвестиційної діяльності?

 

Література: [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [16], [19], [20], [21].

 

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2869; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.038 сек.