Склад довгострокових зобов'язань

Згідно з П(С)БО 2 "Баланс" довгострокові зобов’язання – всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями [7].

Таким чином, можна стверджувати, що довгострокові зобов'язання – це зобов'язання зі строком погашення більше 12 місяців з дати балансу. До довгострокових зобов'язань відносяться: довгострокові кредити банків у національній та іноземній валюті, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями, зобов'язання з оренди, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання.

Для обліку довгострокових зобов'язань призначені рахунки класу 5 "Довгострокові зобов'язання". Довгострокові зобов'язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їхня оцінка може бути достовірно визначена та існує вірогідність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їхнього погашення.

На рахунку 50 "Довгострокові позики" ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням.

За кредитом рахунку 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом – погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Рахунок 50 "Довгострокові позики" має наступні субрахунки:

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті".

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті".

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті".

504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті".

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті".

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті".

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.

На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням, тобто, строк погашення такої заборгованості більше 12 місяців.

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" має такі субрахунки:

511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті".

512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті".

На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" за кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом – погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

У бухгалтерському обліку видача довгострокового векселя відображається записом:

Д–т 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

К–т 511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті".

Оплата векселя буде відображена записом:

Д–т 511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті"

К–т 311 "Поточний рахунок у національній валюті".

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" має такі субрахунки:

521 "Зобов'язання за облігаціями".

522 "Премія за випущеними облігаціями".

523 "Дисконт за випущеними облігаціями".

За кредитом субрахунку 521 "Зобов'язання за облігаціями" ведеться облік боргових зобов'язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом – погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій.

За кредитом субрахунку 522 "Премія за випущеними облігаціями" ведеться облік одержаних премій (перевищення вартості продажу облігації над її номінальною вартістю) за випущеними облігаціями, за дебетом – амортизація премії з визнанням фінансових доходів.

За дебетом субрахунку 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" ведеться облік наданого дисконту (перевищення номінальної вартості облігації над вартістю її продажу) за випущеними облігаціями, за кредитом – амортизація дисконту з визнанням фінансових витрат.

У бухгалтерському обліку господарські операції з обліку довгострокових облігацій будуть відображені наступними проводками (табл. 16.5).

 

Таблиця 16.5

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1788; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.