Значення комп’ютерної техніки у галузі економіки та менеджменту

Класифікація та покоління ЕОМ

Коротка характеристика різних поколінь ЕОМ

Перше покоління ЕОМ:

Технічна основа елементної бази машин 1-го покоління - електронні лампи. Максимальна швидкодія -102. Математичні операції в секунду(оп/с), обсяг оперативної пам’яті - 102 слів. Режим використання - монопольний, тобто в розпорядженні користувача були всі ресурси машини і її управління.

Друге покоління ЕОМ:

Технічна основа - транзистори. Максимальна швидкодія-104 оп/с, обсяг оперативної памяті-104 слів. Режим виконання - пакетна обробка.

Третє покоління ЕОМ:

Технічна основа-занадто великі інтегральні схеми, які на малих напівпровідникових кристалах реалізують великі схеми машин 2-го покоління. Максимальна швидкодія-106 оп/с, оперативна пам’ять -106 слів, внутрішня пам’ять-109 слів. Метод виконання - режим розподілу часу разом із пакетною обробкою.

4-те покоління ЕОМ:

Технічна основа - надвеликі інтегральні схеми. Традиційна архітектура ЕОМ Фон Наймана домінувала на протязі трьох поколінь. Максимальна швидкодія-109 оп/с, оперативна пам’ять - 107 слів, внутрішня пам’ять обмежена в основному економічними міркуваннями.

Те покоління ЕОМ.

Проекти ЕОМ п’ятого покоління знаходяться в стадії реалізації. Максимальна швидкодія математичних обчислень доповнюється тут високими швидкостями логічного виводу. Форма спілкування з ЕОМ на звичайній мові і дисципліна програм, як наука для користувача перестають в майбутньому бути актуальними.

Значення комп’ютерної техніки у галузі економіки та менеджменту

Роль інформаційних технологій в розвитку суспільства полягає в прискоренні процесів отримання, розповсюдження і використання суспільством нових знань.

У історії розвитку цивілізації відбулося декілька інформаційних революцій, коли кардинальні зміни у сфері обробки інформації привели до перетворень суспільних відносин, придбання людським суспільством нової якості.

Перша революція пов’язана з винаходом писемності, що привело до гігантського якісного і кількісного стрибка в розвитку суспільства. З’явилася можливість передачі знань від покоління до покоління.

Друга (середина XVI століття) викликана винаходом книгодрукування, яке радикально змінило індустріальне суспільство, культуру, організацію діяльності.

Третя (кінець XIX століття) обумовлена винаходом електрики, завдяки якій з’явився телеграф, телефон, радіо, що дозволяють оперативно передавати і накопичувати інформацію в будь-якому об’ємі.

Четверта (70-і рр. XX століття) пов’язана з винаходом мікропроцесорної технології і появою персонального комп’ютера. На мікропроцесорах і інтегральних схемах створюються комп’ютери, комп’ютерні мережі, системи передачі даних.

В кінці 60-х років 20-го сторіччя різко інтенсифікувалися інформаційні процеси. Основними складовими цих процесів були збільшення об’єму інформації, що здобувалася, оброблюваної і передаваної. Графічне подання кількості публікацій, винаходів, програм для ЕОМ і інших результатів інтелектуальної діяльності залежно від часу показує стрибкоподібне (експоненційне) зростання на рубежі 50-70х років. Ця графічна інтерпретація отримала назву "Інформаційного вибуху".

Відмічені обставини стимулювали розробку і створення автоматизованих засобів створення, обробки і передачі інформації. Посилилися і наукові дослідження з осмислення ролі і значення інформації на перспективи розвитку суспільства.

У ці роки і була сформульована концепція інформаційного суспільства. Винахід самого терміну "інформаційне суспільство" приписується Ю. Хаяші, професорові Токійського технологічного інституту, який очолив дослідницьку групу, створену японським урядом для розробки перспектив розвитку економіки країни. У поданому звіті, інформаційне суспільство визначалося як таке, де процес комп’ютеризації дасть людям доступ до надійних джерел інформації, позбавить їх від рутинної роботи, забезпечить високий рівень автоматизації виробництва. При цьому зміниться і саме виробництво - продукт його стане більш «інформаційно ємним», що означає збільшення частки інновацій, дизайну і маркетингу в його вартості. Японський варіант концепції інформаційного суспільства розроблявся, перш за все, для вирішення завдань економічного розвитку Японії, що зумовило його обмежений і прикладний характер, але концепція виявилася настільки плідною, що практична її реалізація потім була названа "японським економічним дивом".

У ті ж роки аналіз тенденцій науково-технічного прогресу і бурхливого розвитку нових технологій в США привів до зародження двох ідеологій - інформаційного суспільства і постіндустріалізму. Ідея постіндустріального суспільства була висунута американським соціологом Д. Беллом в його книзі "Настання постіндустріального суспільства. "Досвід соціального прогнозу", виданій в 1973 р., в якій він розділив історію людського суспільства на три стадії - аграрну, індустріальну і постіндустріальну. Розвиваючи ідеї Белла, інший американський філософ, Е. Тоффлер (книга "Третя хвиля", 1980 р.) розглядає історію людської цивілізації у вигляді наступних одна за одною хвиль. Перша хвиля - "сільськогосподарська цивілізація" і її символ "мотика", замінився "цивілізацією індустріальної", символом якої є конвеєр, а на зміну їй приходить третя хвиля - "інформаційна цивілізація", символ якої - комп’ютер. Рушійна сила першої хвилі - продукція сільського господарства і мінеральні ресурси, конвеєр забезпечує дешева праця і масове виробництво, а рушійна сила третьої хвилі - створення і експлуатація знань.

Сьогодні під інформаційним суспільством розуміється суспільство, в якому інформація є ключовим компонентом економічного і соціального життя.

Інформаційне суспільство - суспільство, в якому більшість тих, що працюють зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою і реалізацією інформації, особливо вищої її форми - знань.

Інформатизація суспільства.Виробництво інформаційного продукту, а не продукту матеріального, служить рушійною силою розвитку суспільства. Інформація придбала статус товару і порівнялася по значущості для суспільства з іншими матеріальними ресурсами. Так, в собівартості сучасного автомобіля близько 70% складає вартість інформації.

Переважаючим сектором економіки стає сектор створення засобів інформаційних технологій, обробки інформації і інформаційних послуг. Підтвердженням можуть служити об’єми валового обороту в різних секторах економіки. Так, світовий експорт інформаційних послуг і інтелектуальної власності рівний об’єднаному експорту продуктів харчування і нафтопродуктів. Але вагомішим аргументом є включення до складу 30 акцій, на підставі яких розраховується біржовий індекс Доу Джонса, компаній Microsoft, Intel, АТ&Т і SBC Communications замість акцій відомих хімічних компаній.

Тому, в багатьох країнах проводиться активна і цілеспрямована технічна політика розвитку ключових технологій інформаційного суспільства, створення на їх основі широкого спектру застосувань, систем послуг в різних сферах життя людини, промисловості і суспільства. Ця політика, що визначає економічний і соціальний стан, перспективи країни або регіону, їх позиції в світовій і національній економіці отримала назва - інформатизація.

Інформатизація - організований соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, суспільних об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів.

Розглянемо поняття інформації. Різні наукові дисципліни дають своє трактування цього поняття. Виділимо три підходи до визначення інформації: антропоцентричний, техноцентричний і недетермінований.

Суть антропоцентричного підходу полягає в тому, що інформацію ототожнюють з відомостями або фактами, які теоретично можуть бути отримані і перетворені в знання. Цей підхід в даний час застосовується найширше, наприклад, в російському законодавстві дано наступне визначення «Під інформацією розуміються відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від форми їх уявлення».

Суть техноцентричного підходу полягає в тому, що інформацію ототожнюють з даними. Цей підхід знайшов дуже широке розповсюдження в технічних дисциплінах. Наприклад, нам часто зустрічаються згадки про те, що «інформація передається по комп’ютерних мережах», «інформація обробляється комп’ютерами», «інформація зберігається в базах даних». У всіх цих випадках відбувається підміна понять. Річ у тому, що по комп’ютерних мережах передаються тільки дані, комп’ютери обробляють тільки дані, а в базах даних зберігаються теж тільки дані. Чи стануть ці дані інформацією і якщо так, то який, залежить не тільки від даних, а і від численних апаратних, програмних і природних методів.

Недетермінований підхід до поняття інформації зустрічається також достатньо широко. Він полягає у відмові від визначення інформації на тій підставі, що воно є фундаментальним, як, наприклад, матерія і енергія. Зокрема, ми не знайдемо визначення інформації в «Законі про державну таємницю» і в «Законі про засоби масової інформації», хоч і в тому і в іншому правовому акті це поняття використовується. З погляду даного підходу, інформація (від лат. Information - роз’яснення, виклад) - це одна з початкових загальнонаукових категорій, що відображає структуру матерії і способи її пізнання, не зводиться до інших, простішим поняттям.

Інші автори розглядають інформацію в наступних аспектах: синтаксичному, семантичному і прагматичному.

Синтаксичний аспект - відображає фізичні характеристики інформації: спосіб уявлення, швидкість передачі, тип носія, спосіб кодування, використовувані канали, надійність і безпека передачі. Інформація, що розглядається тільки з погляду синтаксису, зазвичай називається даними, оскільки в цьому аспекті не розглядається змістовна сторона.

Семантичний аспект характеризує змістовну сторону інформації, коли розглядається склад відомостей, що містяться, і зв’язок між ними.

Прагматичний аспект інформації пов’язаний з цінністю інформації для користувача при ухваленні їм рішення. Інформацію, що розглядається в цьому аспекті, можна назвати знанням.

У нашому курсі ми дотримуватимемося антропоцентричного або прагматичного підходу, тобто розглядатимемо інформацію як відносини між відомостями і їх одержувачем, як міру корисності, цінності даних для конкретного одержувача. А дані - як відомості, подані у формалізованому вигляді і призначені для подальшої обробки технічними засобами, наприклад на комп’ютері. Таким чином, дані - це будь-які відомості, а інформація - зведення потрібні одержувачеві, такі, що дозволяють усунути невизначеність і ухвалити рішення.

Документована інформація - інформація, що зафіксована на матеріальному носієві і має реквізити для її ідентифікації.

Під економічною інформацією розуміється сукупність відомостей, що відображають стан або що визначають зміну і розвиток економіки і всіх її елементів. Економічна інформація є важливою частиною управлінської інформації, основним ресурсом організаційно-економічного управління.

Інформаційні ресурси ¾ окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних системах).

Те, що пов’язане з придбанням нових знань про навколишній світ, раніше не відомих людству, ¾називають наукою, а то, що пов’язане з реалізацією цих знань в процесі створення і використання матеріальних і духовних цінностей, - називають технологією.

Інформаційна технологія - (ІТ) - це процес, що використовує сукупність методів і програмно-технічних засобів, для збору, обробки, зберігання, передачі і подання інформації з метою отримання інформації нової якості, зниження трудомісткості і підвищення ефективності процесів використання інформаційних ресурсів.

Інформаційні технології у сфері економіки - це комплекс методів переробки розрізнених початкових даних в достовірну, оперативну інформацію для ухвалення рішень за допомогою апаратних і програмних засобів з метою досягнення оптимальних ринкових параметрів об’єкту управління.

Інформаційні процеси - процеси збору, обробки, накопичення, пошуку,

і розповсюдження інформації.

При роботі з інформацією завжди є джерело і споживач. Шляхи і процеси, що забезпечують передачу інформації від джерела до споживача, називаються каналами зв’язку або інформаційними комунікаціями.

Телекомунікації - дистанційна передача даних на базі комп’ютерних мереж і сучасних засобів зв’язку.

Інформаційна культура - уміння цілеспрямовано працювати з інформацією і використовувати її для отримання, обробки і передачі комп’ютерну інформаційну технологію, сучасні технічні засоби і методи.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1888; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.037 сек.