ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1) Автоматизовані інформаційні системи у фінансах: Навч. посіб. / В.Є. Юринець, М.І. Крупка, З.В. Юринець; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2004. – 328 с.

2) Аксьонов О. Комплексні програми: партія для бухгалтера і комп’ютера. спроба порівняльного аналізу //Галицькі контракти. - 1994. - №20. - с. 20.

3) Ананьєв О.М., Білик В.М., Гончарук Я.А. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підруч. для студ. ВНЗ. - Л. : Новий світ-2000, 2006. – 583 с.

4) Аніловська Г.Я., Мицак О.В., Вус М.Л., Cтоколоса Т.М. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. для студ. спец. 6.050104 «Фінанси» / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008. - 327 с.

5) Антонюк В.А., Курков М.С. Інформаційні системи і технології у фінансах: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 178 с.

6) Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - К.: Київ. Нац. торг-екон. ун-т, 2006. – 362 с.

7) Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник.-2-е вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001.

8) Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит». - Житомир: ЖІТІ, 2002. – 304 с.

9) Галатенко В. Информационная безопасность: обзор основных положений // Компьютерное обозрение. – 1996. - №1. – с. 16-26.

10) Галузинський Г.П., Денісова О.О., Писаревська Т.А. Інформаційні системи у бізнесі. Практикум для індивідуальної роботи: навч.-метод. посіб. Для самост. вивч. дисципліни / Державний ВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» - К.: КНЕУ, 2008. – 524 с.

11) Гольдберг Е.Я. Автоматизация аудиторской деятельности в программе «Помощник аудитора» (принципы построения компьютерных аудиторських систем, концепция построения компьютерной аудиторской системы «Помощник аудитора», методика аудита) // Аудит и финансовый анализ, - 2000. - №3. – с. 173.

12) Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі. – К.: КНЕУ, 1999.

13) Демідов П.Г. / Комп'ютерні тренінгові системи в економіці: Навч.-метод. посіб. / П.Г. Демідов; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2005. - 240 с.

14) Директива ЄС «Про політику ЄС щодо електронних підписів» №1999/93/ЄС від 13.12.1999 р.

15) Дубчак Л.В., Іванова Л.І., Свириденко В.Ю. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. / Державна податкова адміністрація України; Національний ун-т ДПС України. - Ірпінь, 2008. – 194 c.

16) Дудник Р.О. Стратегічне моделювання за допомогою комп'ютерної технології Project Expert / Р.О. Дудник // Вісн. акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - 2002. - №4. - С. 147-153.

17) Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевский, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К: КНЕУ, 2001. – 540 с.

18) Завгородній В.П. Організація обліку, аналізу і аудиту в умовах використання персональних ЕОМ // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – № 1-6, 10.

19) Информационные технологии в бизнесе. / Под ред. М. Желены. - СПб.: Питер, 2002. – 1120 с.

20) Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. - К. Знання, 2004. – 349 с.

21) Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту, К: Знання. – Прес, 2003. (базовий підручник)

22) Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / Ф.Ф. Бутинець, C.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.

23) Кpопивко М.Ф. Інфоpмаційне забезпечення агpопpомислового виpобництва Укpаїни в pинкових умовах. - К.: УААH, ІАЕ, 1996. – 248 с.

24) Кадыкова И.Н., Шевченко Е.А. Оценка бизнеса в системе Project Expert как элемент антикризисного менеджмента / И.Н. Кадыкова, Е.А. Шевченко // Економіка та упр. п-вами машинобуд. галузі: пробл. теорії та практики. - 2009. - №1. - с. 68-80.

25) Комлев Н.В. Комплексная автоматизация учета на основе технологий виртуальных АРМ // Бухгалтерский учет. – 1997. - №10. – с. 97.

26) Комп`ютеризація інформаційних процесів на виробничих підприємствах / За редакцією д.е.н. В. Ситніка, Х. Сороки. - Київ: Техніка, 1991.

27) Костіна Н.І., Антонов В.М., Ганах Н.І. Банки: сучасні інформаційні технології / ДПАУ; Національна академія ДПС України. - 2. вид., доп. та перероб. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. - 360 с.

28) Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерського учета. - М.: Финансы и статистика, 1990.

29) Оліфіров О.В., Спіцина Н.М., Шабельник Т.В. / Інформаційні системи і технології підприємства: навч. посіб. / О.В. Оліфіров, Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2010. - 312 с.

30) Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. - 2.вид., стер. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 257 с.

31) Перри У. ЭВМ и организация бухгалтерського учета. - М.: Финансы и статистика, 1986.

32) Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М.: Аудит. ЮНИТИ, 1998.

33) Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита. – М.: Аудит. ЮНИТИ, 1999.

34) Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. – 352 с.

35) Системи оброблення економічної інформації: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. В.Ф. Ситника. - К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.

36) Сорока П.М. Інформаційні системи і технології у фінансах: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». - К. : Видавництво ун-ту «Україна», 2005. - 264 с.

37) Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2005. - 290 с.

38) Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 187 с.

39) Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. - Львів: Вид-во Нац. університету «Львівська політехніка», 2003.

40) Юринець В.Є., Крупка М.І., Юринець З.В. Автоматизовані інформаційні системи у фінансах: Навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. - 329 с.

41) Ющенко В.А., Савченко А.С, Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. Платіжні системи. - К.: Либідь, 1998. - 416 с.


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 191; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.026 сек.