СХОЖІ РИСИ І ВІДМІННОСТІ В ЯКІСНІЙ ПРИРОДІ АКЦІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ

Схожі риси Відмінності
  Акції Облігації
Є фінансовим капіталом першого порядку випускають тільки АТ випускають підприємства будь-яких організаційних форм, а також держава
Укладаються договори між емітентом, з одного боку, і гарантом або андеррайтером випуску, з другого пайовий цінний папір, без визначеного терміну дії, більш поширені борговий терміновий цінний папір, менш поширені
Масово емітовані, біржові, корпоративні є частиною статутного капіталу є частиною облігаційної позики
Є основними ринковими фондовими цінностями розміщувати за ціною, що менша від номіналу, не можна можна розміщувати з дисконтом (зі знижкою від номіналу)
Мають спільні реквізити випускаються при створенні АТ або при збільшенні його статутного капіталу з метою залучення додаткових фінансових ресурсів випускають для обслуговування процесу розширеного відтворення основних фондів, а також з фінансової точки зору, випуск облігацій - краща і дешевша операція
Продаються і купуються на ринку, мають ринковий курс і балансову вартість гарантована виплата дивідендів, властиві високі спекулятивні якості має вищі інвестиційні якості з погляду її надійності - гарантується дохід і погашення
Знаходяться в обігу на біржовому і позабір-жовому ринках при первинному випуску акціонери мають справу з АТ при первинному випуску облігаціонери мають справу з уже сформованою корпорацією
Підпорядковані державній системі реєстрації, контролю і регулювання їх обігу акціонер (співвласник корпорації) перебуває у часткових партнерських відносинах з іншими учасниками АТ облігаціонер - кредитор компанії

Закінчення табл. 10.1

Схожі риси Відмінності
  Акції Облігації
Існує ексдивідендний строк, коли покупець не має права на отримання доходу за ними у разі банкрутства компанії майнові претензії акціонерів задовольняються в другорядному порядку майнові претензії облігаціонерів у разі банкрутства задовольняються в першочерговому порядку
Курс і ціна пов'язані з рівнем прибутковості будь-якого способу вкладення капіталу висока регулювальна роль у процесі суспільного відтворення низька регулювальна роль у процесі суспільного відтворення
  динаміка продажу пов'язана з економічним станом тієї чи іншої галузі динаміка продажу пов'язана з ціною випуску, термінами обігу, іміджем окремого емітента
  динаміка курсів входить до більшості фондових індексів незначна частина фондових індексів пов'язана з курсом облігацій
  дохід виплачується на час існування корпорації дохід виплачується тільки на час дії облігації
  умови емісії менш доступні для акціонерів, але менше обмежень в обігу умови випуску більш доступні для обліга-ціонерів, але більше обмежень в обігу
  сумарна вартість випущених акцій утворює статутний капітал корпорації сумарна вартість випущених корпоративних облігацій є позиковим капіталом компанії або його частиною
  в операціях спостерігається велика кількість фінансових афер фінансових афер набагато менше
  дивіденди виплачуються тільки з чистого прибутку, після його оподаткування відсотки відносяться на витрати компанії, виплачуються і при можливій відсутності прибутку і у разі збитковості підприємства, незалежно від оподаткування прибутку

1. Державні облігації - це облігації, випуск яких здійснено від імені держави чи від імені будь-якого її органу. Емісія державних облігацій регулюється законом України про Державний бюджет на відповідний рік, яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього та внутрішнього боргу. Емісія державних облігацій є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню ДКЦПФР. Державні облігації в Україні можуть бути: довгострокові - понад 5 років; середньострокові - від 1 до 5 років і короткострокові - до одного року.

Державні облігації поділяються на:


Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1102; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2020 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.007 сек.