Сума валових витрат – сума амортизаційних відрахувань.

Під терміном „амортизація основних фондів і нематеріальних активів” у податковому обліку розуміють поступове віднесення витрат на придбання, виготовлення і поліпшення основних фондів на зменшення скоригованого доходу підприємства в межах норм амортизаційних відрахувань.

Амортизації підлягають витрати на:

придбання основних фондів і нематеріальних активів для власного виробничого використання (з урахуванням витрат на придбання племінної худоби, вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення);

самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб (з урахуванням витрат на виплату зарплати робітникам, які їх виготовляли);

проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації і інших видів поліпшення основних фондів;

капітальне поліпшення якості земель, не пов'язаних з будівництвом, а саме іригація, осушення, збагачення.

Однак не підлягають амортизації і враховуються у вартості продукції (тобто відносяться на валові витрати) такі витрати:

– придбання і відгодівля продуктивної худоби, вирощування багаторічних плодоносних насаджень;

– придбання основних фондів з метою їх подальшої реалізації і навіть з метою виробництва інших основних фондів, які надалі будуть реалізовуватися;

– утримання основних фондів, що знаходяться на консервації.

Велике значення при визначенні суми амортизаційних відрахувань має метод нарахування амортизації.

Амортизація у податковому та бухгалтерському обліку
Слід звернути увагу, що у вітчизняній практиці господарювання застосовуються різні методи обчислення амортизаційних відрахувань: бухгалтерські (5 методів) та податкові (1 метод) (рис. 8.3).

       
   

 

 


Рис. 8.3. Визначальні риси амортизації у податковому та бухгалтерському обліку.

 

Норма амортизації встановлюється фіксовано у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на кінець звітного періоду (кварталу):

– група 1 - 2%;

– група 2 - 10%;

– група 3 - 6%;

– група 4 – 15%.

Облік балансової вартості основних фондів по групі 1 ведеться по кожній окремій будівлі, споруді або їх структурному компоненту і загалом по групі. Балансова вартість першої групи складається з суми балансової вартості будівель, споруд і т.д. По групах 2,3 і 4 окремо по елементах облік не ведеться, а ведеться взагалі по сукупній балансовій вартості групи, незалежно від часу введення в експлуатацію. Порядок бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів установлюється Міністерством фінансів України.

Амортизація проводиться:

– по 1 групі – до досягнення балансовою вартістю кожного об’єкта групи 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (залишкова або ліквідаційна вартість в такому разі включається до складу валових витрат, а вартість об’єкту прирівнюється до нуля);

– по 2,3,4 групах – до досягнення балансовою вартістю групи нуля. Переамортизація заборонена.

Різні господарські операції підприємств можуть збільшувати або зменшувати балансову вартість груп основних фондів (таблиця 8.1):

Таблиця 8.1.

Порядок збільшення або зменшення балансової вартості основних фондів при різних господарчих операціях

Господарча операція Порядок збільшення або зменшення балансової вартості
1. Придбання основних фондів збільшується на вартість їх придбання (з доданням страхових витрат, транспортних витрат, інших витрат, пов'язаних з придбанням таких основних фондів, ПДВ)
2. Самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб збільшується на суму витрат, пов'язаних з їх виготовленням і введенням в експлуатацію
3. Реалізація основних фондів: · 1 групи     · 2,3,4 групи Зменшує на суму балансової вартості об'єкта. Якщо сума виручки від реалізації більше їх балансової вартості - перевищення відноситься на валові доходи, якщо менше - на валові витрати. Зменшує на вартість реалізації таких основних фондів. Сума перевищення включається у валові доходи, а балансова вартість прирівнюється до нуля.
4. Ліквідація основних фондів, капітальний ремонт, реконструкція або консервація за рішенням підприємства або Кабінету міністрів України: · 1 групи     · 2,3,4 групи     Балансова вартість прирівнюється до нуля, амортизація не нараховується. У разі зворотного введення після проведення капремонту, порядок збільшення як для основних фондів, що самостійно виготовляються.   Балансова вартість не змінюється. Зворотне введення збільшує її на суму витрат, пов'язаних з введенням.

 

Амортизація по основних фондах, які вводяться. нараховується з наступного місяця після введення, по тих, що вибувають, нарахування припиняється з місяця, наступного після вибуття. Підприємства несуть відповідальність за правильність нарахування амортизаційних відрахувань відповідно до чинного законодавства.

Порядок нарахування амортизації розглянемо на прикладі:

ПРИКЛАД 8.1. З метою складання довгострокової фінансової стратегії варто розрахувати балансову вартість на кінець періоду виробничої будівлі, обладнання та автомобіля, суму амортизаційних відрахувань по 7 роках, умовну ліквідаційну вартість об’єкта при наявності наступних даних:

– балансова вартість виробничої будівлі на початок періоду становить 700 тис.грн., протягом звітного періоду реалізована частина будівлі на суму 300 тис.грн.;

– балансова вартість обладнання, що використовують у операційній діяльності, становить 200 тис.грн, за звітний період придбано запчастин вартістю понад 1000 грн., на суму 100 тис.грн., ліквідовано на суму 20 тис.грн., нараховані амортизаційні відрахування у сумі 10 тис.грн.;

– балансова вартість власного автомобіля підприємства становить 7 тис.грн., руху вартості не відбувалося протягом звітного періоду.

РІШЕННЯ.

Балансова вартість основних фондів згідно формули (1) по видам основних фондів на кінець звітного періоду становитиме:

– виробничої будівлі Б(а) = 700 – 300 = 400 тис.грн.

– обладнання Б(а) = 200 + 100 – 20 – 10 = 270 тис.грн.

– автомобіля Б (а) = 7 тис.грн.

Оскільки виробнича будівля належить до 1 групи, то протягом 7 років амортизація буде нараховуватися у розмірі 8% (2% х 4 квартали) до залишкової вартості (яка в свою чергу розраховується за формулою (1)). Обладнання та автомобіль належать до 2 групи, тобто норма амортизації на рік становитиме 40%, а розрахунок проводитиметься по сукупній балансовій вартості групи: Б (а) 2 групи = 270 + 7 = 277 тис.грн.

Розрахунок амортизації можна проводити у формі таблиць 8.2 та 8.3.

Таблиця 8.2.

Нарахування амортизації по виробничій будівлі

Рік нарахування Залишкова балансова вартість, тис.грн. Б(а) Норма амортизації на рік, % Сума амортизаційних відрахувань, тис.грн.
400*0,08=32
400-32=368 368*0,08=29,44
368-29,44=338,56 338,56*0,08=27,08
311,48 24,92
286,56 22,92
263,64 21,09
242,55 19,4
Сума нарахованої амортизації протягом 7 років (сума по колонці 4) 147,41
Ліквідаційна вартість об’єкту (400-147,41)* 252,59

*на практиці ліквідаційна вартість повинна становить 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Таблиця 8.3.

Нарахування амортизації по 2 групі

Рік нарахування Залишкова балансова вартість, тис.грн. Б(а) Норма амортизації на рік, % Сума амортизаційних відрахувань, тис.грн.
277*0,4=110,8
277-110,8=166,2 166,2*0,4=66,48
166,2-66,48=99,72 39,89
59,83 23,93
35,9 14,36
21,54 8,62
12,92 5,17
Сума нарахованої амортизації протягом 7 років 269,25
Ліквідаційна вартість об’єкту * 7,75

*на практиці ліквідаційна вартість по групі 2 повинна дорівнювати 0.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 99; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.