Характеристика менеджерів США і Англії


Автори відомого посібника для керівника-практика «Раскрепощенный менеджер» англійські кон­сультанти з управління М. Вудкок і Д. Френсіс вва­жають, що управління у прийдешньому десятилітті вимагатиме наявності у менеджера таких навичок і здібностей:

1. Уміння управляти собою і своїм часом, оскільки стреси, напруженість та невизна­ченість все більше стають невід'ємними еле­ментами діяльності організацій.

2. Чітких особистих цінностей, оскільки зміни традиційних цінностей, які спостерігаються останнім часом, призвели до чуттєвого розладу особистих переконань і цінностей у людей.

3. Чітких особистих цілей (цілеспрямованості), маючи на увазі, що на сьогодні існує широка палітра таких цілей і можливостей їх вибо­ру, і якщо не зосередитися на чомусь, не ви­брати своєї цілі, можна втратити орієнтир і нічого не добитися у житті.

4. Наголосу на постійний особистий ріст, так як організація не завжди може створити всі необхідні умови для навчання і перенавчання менеджерів.

5. Навички швидкого та ефективного вирішення проблем, оскільки їх усе більше і вони ус­кладнюються і загострюються.

6. Винахідливості та здібності сприймати і впро­ваджувати інновації, що викликається все більш жорсткою боротьбою за ресурси, ринки збуту, клієнтів.

7. Вміння позитивно впливати на оточення, так як традиційні методи управління (через накази, розпорядження тощо) не завжди ефективні.

8. Знання новітніх управлінських підходів, ура­ховуючи, що дуже поширені традиційні мето­ди управління практично вичерпали свої можливості і не відповідають сучасним вимо­гам.

9. Здібності керувати, оскільки більшість орга­нізацій структуровані, мають відповідні уп­равлінські підрозділи і рано чи пізно кожен менеджер матиме підлеглих.

10. Уміння навчати і розвивати підлеглих, що пов'язано зі швидким старінням методів уп­равління.

11. Здібності формувати і розвивати ефективні робочі групи, так як ускладнення проблем, якими займаються управлінці, вимагає об'єднання для їх успішного вирішення зу­силь кількох чоловік, колективу працівників.

За оцінкою Американської асоціації методів управління, менеджер повинен володіти такими якостями:

· бути професіоналом у своїй справі;

· поєднувати у собі адміністратора і лідера;

· характеризуватися діловитістю;

· вміти враховувати інтереси всіх сторін, задіяних у справі (бізнесі);

· бути інтелектуалом;

· мати високі моральні якості;

· бути ініціативним;

· бути наполегливим;

· бути комунікабельним;

· уміти вивчати та аналізувати своє оточення, свою справу;

· вміти добувати необхідну інформацію;

· мати здібність переробляти (обробляти) інфор­мацію, вибирати з неї те, що необхідно для роботи;

· вміти ставитися до неприємних новин з більшою увагою, ніж до приємних;

· уміти відчувати і бачити перспективу, знати, що треба сьогодні, а що — завтра;

· мати інтуїцію, підприємницький "нюх";

· уміти переконувати підлеглих, інших людей;

· уміти цінувати та утримувати гарних і поз­бавлятися поганих працівників;

· уміти слухати інших і чути навіть те, що не було сказано вголос;

· мати здібність спонукувати людей, бути самим собою;

· керуватися правилом: якщо двоє думають однаково — один із них зайвий;

· ініціювати і підтримувати широку палітру думок;

· бути чесним;

· бути гнучким;

· бути поступливим у думках і діях, але у межах діючих етичних та юридичних норм і правил;

· бути доброзичливим;

· бути добропорядним;

· поводити себе неупереджено;

· бути справедливим;

· бути щирим;

· бути акуратним, точним;

· характеризуватися простотою, чуткістю, скром­ністю;

· бути рішучим, мати твердий характер.

У США у менеджерах найбільше цінується наявність таких п'яти якостей:

· прагнення до горизонтальної кар'єри (рости не на посаді, а у професійній майстерності: є майстерність — посада не забариться);

· вміння управляти з будь-якого місця (допома­гати, надавати поради всім, хто цього потре­бує, і в будь-якій ситуації);

· відсутність скарг і прохань (пропонувати, а не просити, навчатися всього досягати самому);

· радість невдачі (розуміти, що гарного не буває без поганого: і вдачі, і невдачі однако­во просувають до цілі; без невдач важко ру­хатися вперед);

· наявність великої мети розуміти, що дійсний сенс усілякої діяльності — за її ме­жами, попереду).

Ідеальний менеджер, з точки зору американ­ця, — це той, хто:

· швидко засвоює систему і політику своєї організації;

· швидко схоплює, що і як треба виконувати на своєму робочому місці без пояснень з боку керівництва;

· діє, виходячи з інтересів своєї організації;

· не займається питаннями свого просування по службі, підвищення заробітку тощо.

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 4576;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.