Причини виникнення та наслідки ризиків

Причини виникнення Наслідки Ознаки
Технічні ризики
Помилки в проектуванні: недоліки технології; неправильний вибір обладнання; неправильне визначення потужності і виробництва; недоліки в управлінні; нестача кваліфікованої робочої сили; відсутність досвіду роботи на імпортному обладнанні в місцевого персоналу 1.Неможливість виходу на проектовану потужність 2.Випуск продукції нижчої якості   1.Новизна проекту 2.Відсутність проектної організації відповідного рівня 3.Відсутність маркетингових досліджень 4.Відсутність залучення іноземних менеджерів
Порушення договорів і поставок сировини, матеріалів, комплектуючих; і порушення термінів субпідрядниками. 1. Збільшення термінів будівництва. 2. Вихід на повну потужність у віддаленішому періоді. 1. Нечіткі щодо термінів і кількості контракти. 2. Контракти без штрафних санкцій. 3. Вибір постачальників нестабільних регіонів; з ненадійною репутацією. 4. Відсутність у контракті механізмів запуску

Продовження табл. 11.2

Порушення термінів будівництва; підвищення цін на сировину та електроенергію: підвищення вартості обладнання через валютні ризики ; підвищення витрат на проект Підвищення розрахункової вартості проекту. Відсутність у контракті фінансових цін, механізмів захисту від валютних ризиків 2. Облік з/п у місцевій валюті
Політичні ризики
1. Зміна торговельно-політичного режиму та митної політики 2. Зміна в податковій системі, системі валютного регулювання й регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 3. Зміна в системах експортного фінансування в країнах - учасницях проекту. Неможливість збуту 1.Розрахунок собівартості продукції за нижчою ціною. 2. Невраховані всі нові заходи із захисту від ризиків у інших країнах
Нестабільність політичної ситуації в і країні, небезпека і націоналізації та експропріації Втрата проекту 1.Відсутність підтримки в силових структурах та уряді 2.Відсутність підтримки державних і місцевих структур 3.Традиційно небезпечні галузі промисловості
1.Зміна законодавства, особливо в частині регулювання іноземних інвестицій 2.Складність з репатріацією прибутку Зниження ефективності згортання проекту 1.Реалізація проекту в регіонах з нестабільною ситуацією 2.Відсутність альтернативних ринків збуту 3.Зниження частки доходу, яка очікувалась від втілення у проект іноземних інвестицій 4.Зменшення прибутку по причині неможливості його повернення
Екологічні ризики
1.Нестійке законодавство в області екології 2.Потенційно екологічно небезпечний проект 3.Зміна відношення до проекту влади та народу Нездійсненність проекту через екологічні проблеми 1.Застаріла технологія 2.Непродумана екологічна політика 3.Низькі вимоги до екологічності проекту 4.Відсутність проробки питань утилізації відходів 5.Відсутність дозволу

Продовження табл. 11.2

1.Нестійке законодавство в області екології 2.Потенційно екологічно небезпечний проект 3.Зміна відношення до проекту влади та народу Нездійсненність проекту через екологічні проблеми 1. Реалізація проекту в регіонах з нестабільною ситуацією. 2. Відсутність альтернативних ринків збуту. 3. Зниження частки і доходу , яка очікувалась від втілення у проект іноземних інвестицій. 4. Зменшення прибутку по причині неможливості його повернення
Маркетингові ризики
1.Неправильний вибір товару та його випуск 2.Випуск товару низької якості або морально-застарілої конструкції. 3.Неправильний вибір ринків збуту, неточний розрахунок місткості ринку. 4.Непродуманість або ж відсутність на передбачених ринках збутової мережі 5.Неправильна цінова політика 6.Відсутність чи нестача реклами 1.Продукція проекту не може бути реалізована в розраховані терміни й у ціновому діапазоні. 2.Відсутність потрібних доходів зокрема для того, щоб погасити кредит 1.Відсутність маркетингових досліджень. 2. Нечітка орієнтація на покупця. 3. Відсутні закупівельні контакти 4. Відсутність конкретної програми збуту 5. Відсутність програми щодо реклами 6. Товар не має сертифікації Відсутність урахування особливостей політики, економіки, торгівлі на даному ринку
Фінансові ризики
1.Нестабільність економік країн- учасниць проекту 2.Коливання курсів обміну валют 3.Державне регулювання облікової банківської ставки 1.Зростання процентної ставки 2. Подорожчання фінансування 1.Різна валюта надходжень і валюта кредиту 2.Відсутність гнучкого механізму перерахунку валют. 3.Плаваюча відсоткова ставка за кредити. 4. Відсутність чіткої фінансової ціни на товари в контракті
           

 

3.

З метою оцінки ступеню ризикованості проекту використовують якісний та кількісний аналіз ризику.

Якісний аналіз ризику базується на експертних оцінках і дозволяє ідентифікувати вид ризику який буде супроводжувати даний проект, визначити причини виникнення цих ризиків і фактори, які будуть впливати на ступінь ризику.

Кількісний аналіз ризику дозволяє з’ясувати у кількісному виразі ступінь залежності результуючих показників проекту від факторів, що формують цей результат.

До основних методів кількісного аналізу ризиків відносять:

1.) метод аналогій;

2.) метод аналізу чутливості критеріїв ефективності;

3.) метод імітаційного моделювання Монте - Карло

Сутність методу аналогій полягає в тому, що ступінь ризикованості інвестиційного проекту визначається на основі результатів функціонування раніше здійснюваних проектів.

Сутність методу аналізу чутливості критеріїв ефективності- шляхом варіації кількісних значень впливаючих показників визначається характер зміни результуючого показника.

Алгоритм застосування цього методу наступний:

1.) встановлюється залежність між результуючим та впливаючими показниками у вигляді математичного рівняння чи нерівності.

Наприклад:

(11.1)

де Q-обсяг виробництва в натуральному виразі;

- ціна одиниці продукції;

-змінні витрати на одиницю продукції;

-постійні витрати на весь обсяг продукції.

2.) задаються найбільш ймовірні значення впливаючих показників, а також можливі діапазони їх змін.

Наприклад:

Показник Найбільш ймовірні значення Діапазон змін
Q 100 одиниць [90;120]
50 грн. [45;55]
20 грн [17;25]

 

Шляхом послідовних змін значень впливаючих показників в межах заданого діапазону їх змін встановлюється ступінь їх впливу на результуючий показник.

Диференціація ступеня впливу формуючих показників на результуючий здійснюється за допомогою коефіцієнта еластичності:

Еластичність ЧПД = % зміни ЧПД/ 5 зміни змінної

Сутність методу імітаційного моделювання Монте – Карло- як і в методі аналізу чутливості критеріїв ефективності встановлюється ступінь впливу впливаючих показників на результат, але зміна значень впливаючих показників відбувається не послідовно, а одночасно в межах заданих діапазонів їх змін.

Кількісна оцінка ризику дозволяє визначити величину ризиків, величину збитків, або додаткового прибутку.

Алгоритм кількісної оцінки ризику наступний:

1) визначається математичне сподівання аналізованого показника на основі вихідного інформаційного масиву:

, (11.2)

де -кількісне значення аналізованого показника в і-му періоді в межах вихідного інформаційного масиву в якості якого використовується статистична вибірка;

- ймовірність отримання - значення

Наприклад, визначити середнє сподіване значення даного показника в майбутньому періоді, якщо прибутковість акцій певного підприємства на ринку цінних паперів за минулий період становила:

 

Прибутковість акцій, % Середнє сподіване значення,
=2/4=0,5
=1/4=0,25
=1/4=0,25
=4/4=1
m=5*0,5+3*0,25+4*0,25=4,25%

 

2) розраховується дисперсія (Д), яка означає ступінь віддаленості фактичних значень аналізованого показника в межах обраної статистичної вибірки від його середнього сподіваного значення:

(11.3)

Отже, ступінь ризику фактичних значень по відношенню до середнього значення буде становити, з наведеного вище прикладу:

3) розраховується середньоквадратичне відхилення (δ), яке означає величину ризику:

(1.4)

Отже, з наведеного вище прикладу середньоквадратичне відхилення буде дорівнювати:

Якщо є необхідність, серед альтернативних проектів обрати найменш ризикований, то окрім вищенаведених формул використовується форма розрахунку коефіцієнта варіації (CV):

CV =

Цей коефіцієнт означає скільки одиниць збитків, або додаткових прибутків приходиться на кожну одиницю середнього сподіваного прибутку, тобто для наведеного прикладу буде становити:

CV=0,82/4,25=0,19

Тобто на кожен % сподіваного прибутку приходиться 0,19% збитків.

Серед альтернативних проектів обирається той для якого коефіцієнт варіації буде найменший.

 

4.

До основних етапів процесу управління проектними ризиками відносять:

1.) ідентифікація всіх видів ризику які будуть супроводжувати даний проект;

2.) якісний та кількісний аналіз цих ризиків;

3.) вибір способів оптимізації ризику;

4.) вибір способів оптимізації ризику.

До основних способів оптимізації ризику відносять:

1.) зовнішні способи:

1.1. розподіл ризику, тобто передача частини відповідальності за проект особі, що є найбільш компетентною в даному питанні;

1.2. зовнішнє страхування, яке здійснюється в 2-х напрямках:

Ø страхування майна;

Ø страхування від нещасних випадків.

2.) внутрішні способи:

2.1. диверсифікація ризику, тобто розподіл інвестованих коштів між різними об’єктами вкладення;

2.2. лімітування, тобто встановлення верхньої межі витрачання засобів в тому числі і грошових;

2.3. створення резервів і запасів;

2.4. здобуття додаткової інформації.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1961; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.052 сек.