Від чекодавця чек приймається банком до оплати протягом 10 календарних днів (день виписки чека не враховується).


Для отримання коштів за чеками чекодержатель здає в банк чеки разом з трьома примірниками реєстру розрахункових чеків (табл. 7.14) — якщо рахунки чекодавця і чеко держателя відкриті в одному банку, і в чотирьох примірниках — якщо рахунки чекодавця і чекодержателя відкриті в різних банках. Реєстри розрахункових чеків складаються в розрізі банків-емітентів.

Банк чекодержателя перевіряє правильність заповнення реквізитів реєстру чеків згідно з Інструкцією, своєчасність пред'явлення їх до оплати. Суми чеків, що оформлені з порушенням вимог Інструкції, викреслюються з реєстру чеків з виправленням його загального під­сумку, і такі чеки повертаються чекодержателю під підпис на першо­му примірнику цього реєстру.

Якщо чекодавець і чекодержатель обслуговуються в одному банку, то після перевірки правильності заповнення реквізитів чеків і реєстру чеків банк на підставі першого примірника реєстру чеків списує кош­ти з відповідного рахунку чекодавця та зараховує їх на рахунок чеко­держателя.

У разі здійснення розрахунків чеками клієнтами різних банків банк чекодержателя приймає чеки з реєстром чеків і разом з другим та тре­тім примірниками цього реєстру інкасує їх до банку-емітента. У цьо­му разі кошти на рахунок чекодержателя зараховуються банком, що його обслуговує, лише після отримання їх від банку-емітента.

Останній примірник реєстру чеків повертається чекодержателю з відміткою про оплату, якщо клієнти обслуговуються в одному банку, або з відміткою про дату прийняття його на інкасо, якщо клієнти об­слуговуються в різних банках.

Банк-емітент може відмовитися від оплати чека, якщо:

— чек або реєстр чеків заповнено з порушенням вимог Інструкції або є виправлення, замість підпису стоїть факсиміле;

— чек виписаний чекодавцем на суму, більшу, ніж заброньована на аналітичному рахунку "Розрахунки чеками".

У разі відмови за цих причин оплатити чек банк-емітент викрес­лює його з реєстру чеків, виправляє загальний підсумок і не пізніше наступного робочого дня надсилає цей чек до банку чекодержателя. Одночасно банк-емітент повідомляє електронною поштою банк чеко­держателя про причини неоплати чека.

Банк чекодержателя, отримавши чек і повідомлення про причини його неоплати, списує суму реєстру чеків з відповідного позабалан­сового рахунку групи "Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо" та повертає чек чекодержателю із зазначенням причин йо­го неоплати.

У разі ненадходження коштів банк чекодержателя після закінчення 10 календарних днів від дати інкасування чека здійснює запит елект­ронною поштою до банку-емітента щодо причин неоплати цього че­ка. Банк-емітент, отримавши запит, не пізніше наступного робочого дня має дати відповідь банку чекодержателя, який повідомляє про це чекодержателя. У разі неотримання відповіді банк чекодержателя по­відомляє про це чекодержателя і після закінчення 20 календарних днів від дати інкасування чека списує його суму з відповідного поза­балансового рахунку групи "Документи та цінності, що прийняті і ві­діслані на інкасо" як таку, що нереально отримати.

Невикористані чеки після закінчення строку дії чекової книжки
або використання ліміту підлягають поверненню до банку-емітента,
який їх погашає. За бажанням клієнта банк може продовжити строк
дії чекової книжки або клієнт може поповнити її ліміт у разі його ви­користання. Для поповнення ліміту чекодавець подає до банку платі­жне доручення разом з відповідною чековою книжкою. У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" робиться напис "По­повнення ліміту за чековою книжкою, номери невикористаних чеків з
№__ до №__ ".

У разі припинення клієнтом подальших розрахунків чеками до за­кінчення строку дії чекової книжки та наявності за нею невикориста­ного ліміту чекодавець подає чекову книжку до банку разом з платі­жним дорученням для зарахування невикористаного залишку ліміту на той рахунок, з якого бронювалися кошти.

Якщо після повного використання чеків із чекової книжки її ліміт буде невикористаним, то чекодавцю на підставі заяви може надавати­ся нова чекова книжка на суму невикористаного ліміту.

Чекодавець має періодично перевіряти правильність використання уповноваженими ним особами чеків і відповідність оплачених чеків документам постачальників, на оплату яких вони видавалися. На зво­ротному боці корінця останнього виданого чека робиться відмітка про таку перевірку за підписом головного бухгалтера чекодавця або його заступника. Чекодавець має звіряти суми на корінцях чеків з отриманими від банку-емітента виписками з рахунку чекодавця, з якого здійснювалась оплата цих чеків.

У разі втрати чекової книжки (чека) чекодавець має подати до ба­нку-емітента заяву встановленої форми із зазначенням номерів неви­користаних чеків.

Відповідальність за неправильне використання чеків, за збитки в разі передавання чекової книжки або окремих чеків іншій особі, втра­ти або крадіжки, а також через зловживання осіб, уповноважених на підписання чеків несе чекодавець, якому була видана чекова книжка (чек).

У разі порушення клієнтом порядку розрахунків чеками банк може позбавити підприємство права користуватися цим платіжним інструме­нтом, якщо це передбачено умовами договору банківського рахунку.

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1747;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.012 сек.