Чи включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку, витрати на сплату відсотків за кредит?

а) так;

б) ні;

в) частково.

11. Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за:

а) справедливою вартістю;

б) первісною вартістю;

в) залишковою вартістю.

12. Нематеріальний актив списується з балансу в разі:

а) його вибуття;

б) неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання;

в) його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

13. Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як:

а) різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю;

б) різниця між доходом від вибуття та сумою непрямих податків і витрат пов'язаних з вибуттям;

в) різниця між доходом від вибуття та їх справедливою вартістю.

14. У орендодавця, для якого передача майна в операційну оренду є основними видом діяльності, дохід, одержаний в результаті орендних опера­
цій, відображається на субрахунку:

а) 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

б) 713 "Дохід від операційної оренди активів";

в) 719 " Інші доходи від операційної діяльності".

15. Об'єкти передані в операційну оренду:

а) переходять на баланс орендаря;

б) залишаються на балансі орендодавця;

в) обліковуються орендарем на позабалансовому рахунку.

16. Затрати орендаря на поліпшення об'єкта фінансової оренди (модер­нізація, модифікація і т. д.) відображаються орендарем як:

а) капітальні інвестиції, що включаються до вартості об'єкта фінансової

оренди;

б) інші витрати звітного періоду;

в) фінансові витрати звітного періоду.

17. У податкових розрахунках нарахування амортизації нематеріальних
активів починається:

а) з кварталу, наступного за кварталом їх придбання;

б) з місяця, наступного за місяцем їх придбання;

в) з місяця їх придбання.

18. Нарахована амортизація основних засобів загальновиробничого
призначення на суму 10000 гри. Як ця операція буде відображена у бухгал­терському обліку?

а) Д-т 91 К-т З;

б) Д-т 13 К-т 91;

в) Д-т 23 К-т 1З.

19. Ліквідаційна вартість активуце:

а) сума коштів, яку підприємство очікує отримати в кінці терміну корисної
експлуатації активу після вирахування витрат, пов'язаних з його вибуттям;

б) різниця між балансовою вартістю активу і сумою, що фактично одержана
в результаті його ліквідації;

в) сума, на яку одержано запасні частини і брухт у результаті ліквідації ос­новних засобів.

20. Нематеріальні активи включають:

а) цінні папери інших підприємств, малоцінні та швидкозношувані предме­ти, бланки документів;

б) права користування майном,

в) технічну документацію, правила експлуатації обладнання.

21. Термін корисного використання необоротного активуце:

а) проміжок часу між придбанням необоротного активу та отриманням кош­тів від реалізації продукції, виготовленої за допомогою такого необоротного

активу;

б) термін, протягом якого використання активу буде приносити користь під­приємству;

в) період часу, протягом якого актив, як очікується буде використовуватись

підприємством.

22. Необхідність переглядати вартість активів обґрунтовується принци­пом:

а) обачливості;

б) послідовності;

в) економічної доцільності.

23. Сума очікуваного відшкодування активуце:

а) чиста вартість реалізації активу,

б) теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу;

в) найбільша з двох оцінок, наведених у пунктах а та б.


24. Звичайно майбутні грошові потоки від активу визначаються, вихо­дячи з фінансових планів підприємства на період не більше:

а) трьох років;

б) п'яти років;

в) десяти років.

25. Інвентарні картки по списаним об'єктам основних засобам зберіга­ються в архіві підприємства протягом:

а) одного року;

б) трьох років;

в) п'яти років;

г) зовсім не зберігаються.

 

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1920; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.028 сек.