Пiдстави для проектування. Вихiднi матерiали i документи

 

В ПЗ наводяться такi вiдомостi:

·якою органiзацiєю (замовником) i коли видано завдання на проек­ту­ван­­ня зов­нiш­ньоплощадних систем i споруд кана­лi­за­цiї, змiст завдання;

·основнi пiдприємства i населенi пункти (що iснують, бу­ду­ють­ся, проек­ту­ють­ся), для яких розробляється проект зов­нiш­ньо­площадної системи каналi­зацiї, iз зазна­чен­ням їх мiс­цезна­ход­ження (вiдносно залiзницi, автомагiстралi, во­дойм, мiста);

·причини, що обумовили розробку проекту: створення си­с­тем водовiдве­ден­ня для нових пiдприємств i населених пунк­тiв, розширення або реконструк­цiя дiючих си­стем, по­вер­нення стiч­них вод у виробництво, перехiд на коопе­ро­ванi спо­ру­ди та iнш.;

·назва: генерального проектувальника, спецiалiзованого про­­­­ектного iн­сти­тута з водопостачання i водовiдведення, суб­пiд­­рядних органiзацiй, що ви­ко­нують окремi частини проекту. Роз­подiл робiт мiж виконавцями;

·вiдомостi про передпроектнi розробки (ТЕО інвестицій, схеми комплексного використання та охорони вод, схеми i проекти рай­он­ного планування, проек­ти пла­ну­ван­ня i забудови мiст та на­се­лених пунктiв, схеми генеральних планiв промислових вуз­лiв то­що) з вказiвкою органiзацiй-виконавцiв, дати випус­ку i ви­с­вiт­лю­ванням прий­нятих в них рiшень в галузi водного гос­по­дар­ства. Ким i ко­ли затвердженi цi роз­робки;

·черговiсть i строки будiвництва систем водовiдведення, що про­ектую­ть­ся, по роках введення їх в дiю. Необхiднiсть ви­дi­лен­ня пускових комплексiв;

·перелiк передпроектних погоджень i актiв з вибору май­дан­чикiв очис­них спо­руд, трас колекторiв i напiрних трубо­про­во­дiв, випускiв в водойми;

·назва вишукувальних органiзацiй, робiт, якi виконанi ними для проек­ту, з вка­зiв­кою часу випуску матерiалiв;

·назва генеральної i спецiалiзованих пiдрядних органi­за­цiй, які залуча­ють­ся для здiйснення будiвництва, i розподiл ро­бiт мiж ними.

 

Клiматичнi данi

 

Коротко освiтлюються на пiдставi метеорологiчних до­вiд­никiв, ДБН, лiте­ра­турних даних такi вiдомостi:

·температури зовнiшнього повiтря: середньорiчна за да­ни­ми багаторiч­них спо­сте­режень, середня за опалювальний пе­рiод, се­ред­ня за найбiльш хо­лод­ну п'ятиденку i найхо­лод­нi­шу до­бу, аб­со­лютна мiнiмальна i максимальна, середня за най­бiльш га­ря­чий мi­сяць;

·середньорiчна тривалiсть перiоду з температурою повiтря нижче 0 i ниж­­че -5°С;

·зона вологостi району будiвництва, середня вiдносна во­ло­гiсть повiтря, най­бiльш гарячого мiсяця. Коливання аб­со­лютної i вiдносної вологостi повiт­ря;

·середнi багаторiчний i максимальний рiчний шар атмос­фер­них осадiв;

·iнтенсивнiсть дощу, л/с×га тривалiстю 20 хвилин з пов­то­ренням 1 раз на рiк. Iн­тен­сивнiсть i тривалiсть макси­маль­них рiчних злив;

·середня тривалiсть весняного розтавання снiгу i три­ва­лiсть розтавання на добу;

·снiговий i вiтровий райони мiсця будiвництва, величина ма­си снiгового по­кро­ву, кг/м2;

·величина швидкiсного напору вiтра, кг/м2, напрямку i швид­­костi вiт­рiв, що пе­ре­важають, роза вiтрiв;

·глибина промерзання грунтiв.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1005; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.