Зони санітарної охорони (ЗСО) господарсько-питних водопроводів

 

Коротко описується санітарний стан району розташування джерел водо поста­чан­ня і головних споруд (з використанням матеріалів санітарно-топографічних і гідробіологічних спостережень, санітарного нарису).

На основі матеріалів, а також Положення з проектування ЗСО, у відповідності з даними попереднього узгодження з органами санітарного нагляду (СЕС) намічаються межі ЗСО і заходи по їх організації (знос будівель і споруд, які є джерелом забруд­нення, очистка території, відведення стічних вод вищерозташованих об’єктів нижче ЗСО, влаштування водонепроникних колодязів для стічних вод, благоустрій населе­них пунктів, які розташовані на території ЗСО ІІ поясу тощо).

Проект постанови місцевих органів про влаштування ЗСО наводиться в таблиці 6. Загальний обсяг тексту 1-2 с.

 

12.8 Технічна документація до робочого проекту

 

В зв’язку з наявністю ряду технічно нескладних об’єктів і широким застосуван­ням споруд згідно типових проектів обсяг технічної документації по Робочому про­екту у порівнянні зі стадією “Проект” зазвичай зменшується. Каталожні листи ти­пових проектів або загальні види повторно використовуваних проектів можуть заміня­тися схематичними зображеннями будівель і споруд в табличній формі. За можли­віс­тю спрощуються описання і скорочуються розрахунки. Виключаються деякі додатки і окремі креслення.

 

12.9 Креслення до розділу проекту “Водопостачання”

 

Графічне оформлення робочих креслень систем водопроводу й каналізації вико­ну­ють відповідно до ГОСТ 21.601-79* та інших стандартів СПДБ.

Позначення систем водопроводу й каналізації приймають за ГОСТ 21.106-78.

Таблиця 12.5 Буквено-цифрове позначення трубопроводів водопроводу

 

Найменування мережі Позначення
Загального призначення В0
Господарсько-питний В1
Протипожежний В2
Виробничий:  
Загального призначення В3
Оборотної води, подаючий В4
Те ж, оборотної В5
Пом’якшеної води В6
Річкової В7
Річкової проясненої В8
Підземної води В9

 

До складу робочих креслень водопроводу і каналізації включають: основний комплект робочих креслень марки ВК, ескізні креслення загальних видів нетипових конструкцій систем водопроводу й каналізації, відомість потреби в матеріалах для систем, специфікацію устаткування.

До складу основного комплекту креслень марки ВК включають: загальні дані, креслення систем, креслення установок систем. Допускається сполучення креслень марки ВК із кресленнями внутрішнього газопроводу.

До складу загальних даних по робочих кресленнях марки В включають дані за ГОСТ 21.102-79 і додатково: дані по виробничому водоспоживанню і водовідведенню для кожної системи окремо, посилання на СНіП та інші нормативні документи, покладені в основу розрахунку, основні показники, характеристики установок систем і особливі вимоги до них.

До складу креслень систем водопроводу включаються плани й схеми.

Плани систем водопроводу (у тому числі гарячого водопостачання), як правило, сполучають із планами систем каналізації. На кресленнях планів систем каналізації вказують: підоснову креслення (зображення будівельних конструкцій; площадок, тощо); технологічне устаткування, до якого підводять воду або від якого відводять стічну воду а також устаткування, що впливає на прокладку трубопроводів; розмірні прив'язки установок систем, уведень водопроводу й випусків каналізації, основних трубопроводів, стояків систем (на планах підвалу, технопідпілля,) санітарних приладів, пожежних і поливальних кранів, лотків і каналів - до координаційних чи осей елементам конструкцій; діаметри трубопроводів водопроводу, вводу і випусків каналізації; позначення стояків систем; найменування приміщень і категорію виробництв.

Графічне оформлення креслень планів систем виконують у відповідності з дію­чими ДСТУ.

Схеми систем водопроводу й каналізації виконують в аксонометричній проекції (косокутна фронтальна ізометрія).Масштаби зображень приймають у відповідності із ДСТ 21.601-79,21.602-79,21.604-82,21.605-82,21.609-83:

Ситуаційний план мереж – без масштабу,

Плани мереж марки НВК – 1:500…1:5000,

Схеми мереж і вузлів трубопроводів – без масштабу,

Профілі мереж НВК:

По горизонталі - 1:500…1:5000,

По вертикалі - 1:100…1:500,

Вузли мереж НВК – 1:20…1:50,

Плани, розрізи або схеми окремих

елементів мережі, вузлів трубопроводів - 1:10,1:20,1:50,1:100

До складу основного комплекту робочих креслень зовнішніх мереж водо­пос­та­чання й каналізації (марка ЗВК) чи зовнішніх мереж водопостачання (ЗВ) і зовнішніх мереж водо­пос­тачання (ЗВ) і зовнішніх мереж каналізації (ЗК) включають: загальні дані по робочих кресленнях; креслення мереж; схеми напірних мереж.

До складу загальних даних по робочим кресленнями марок ЗВК, ЗВ, ЗК вклю­ча­ють дані за ГОСТ 21.102-79 і додатково: ситуаційний план мереж (при необхідності), основні показники по системах водопостачання і каналізації

У загальних указівках до загальних даних додатково приводять інженерно-ге­о­ло­гічну характеристику, вимоги по антикорозійному захисті і теплоізоляції трубо про­во­дів, особливі вимоги до мереж, наприклад: вибухонебезпечність, кислотостійкість то­що.

До складу креслень мереж ЗВК (ЗВ, ЗК) включають: план мереж (допускається замість плану мереж виконувати окремі фрагменти його, розміщаючи їх під зображен­ням відповідних профілів; профілі мереж; схеми напірних мереж (рис.1).

Для розробки планів мереж як підоснову використовують робочі креслення генерального плану об'єкта, плани автомобільних і чи залізниць топографічні плани. На плані мереж указують: будівельну координатну сітку; існуючі і проектовані будинки й спорудження з нанесенням прив'язки до будівельної координатної сітки. Зображення виконують умовними позначками; існуючі і проектовані мережі водопостачання і проектовані мережі водопостачання і каналізації з чи координатами прив'язками до координаційного осям будинків (споруджень) чи постійним базисам.

Профіль мережі ЗВК (рис. 2) зображують у вигляді розгорнення її по осі трубо­про­воду. На профілі вказують: поверхню землі: натурну – тонкою штриховою лінією; проектну – тонкою суцільною лінією; рівень ґрунтових вод – тонкою штрих пунк­тир­ною лінією; дані про ґрунти; пересічення автомобільними дорогами, залізницею і трамвайними шляхами, кювети, підземні інженерні спорудження і мережі, що впли­ва­ють на прокладку проектованих трубопроводів, з указівкою їхніх габаритних розмірів і висотних відміток; проектуємий трубопровід (суцільною основною лінією ), ко­ло­дязі, дощоприймачі, камери і підземні частини будинків (споруджень), зв'язаних з цим трубопроводом; футляри на трубах із указівкою діаметра, довжини і прив'язки їх до осі чи дороги проектованих будинків (споруд).

Над профілем указують: надземні споруди: естакади, насосні станції тощо; гли­бину закладання трубопроводу від проектної поверхні землі до низу трубопроводу – для напірних і до лотка – для самопливних трубопроводів (наприклад,: 2, 50 2, 15,..., див.); номера свердловин (наприклад, Бур. 71).

Під профілем викреслюють сітку, що представляє собою таблицю основних даних для прокладки трубопроводу (форма 2, ГОСТ 21. 604-82). Таблицю допов­ню­ють даними: пікетаж, план траси, схема мережі, характеристика ґрунтів в основі.

У таблиці і на профілі вказують: у метрах із двома десятковими знаками – довжину трубопроводу, відстань між колодязями, крапками і кутами поворотів, між осями пересічних трубопроводів, прив'язки, глибину закладення труби; у метрах із трьома десятковими знаками - натурні й проектні оцінки землі, відмітки низу або труби лотка, відмітки верху або низу пересічних трубопроводів; у відсотках або промілях – значення ухилу.

Схеми напірних мереж (рис. 3) виконують у плані без масштабу. На схемах указують: трубопроводи – однією суцільною лінією товщиною (1, 5...2, 0)S з на­не­сен­ням розмірів дов­жин ділянок, діаметрів і, при необхідності, товщини стінок труб; арматуру, фасонні час­ти­ни, упори та інші елементи трубопроводу; колодязі з розмірами в плані і прив'язкою осей труб до внутрішніх поверхонь стінок колодязів.

При необхідності на аркушах із схемою напірних мереж виконують плани або розрізи схеми окремих елементів мережі.

13 Склад роздiлу "Каналiзацiя". Поя­с­нювальна записка i комлект креслень


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1311; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.026 сек.