Проект (робочий проект). Вихiднi матерiали. Склад i комплектацiя

 

При проектуваннi необхiдно розглядати доцiльнiсть коо­пе­­рування сис­тем водо­пос­­тачання і каналiзацiї об'єктiв неза­лежно вiд їх вiдомчої належностi, а також вра­хо­ву­вати тех­нiч­ну, еко­но­мiчну i санiтарну оцiнки iснуючих споруд, пе­ред­ба­чати мож­ливiсть iн­тенсифiкацiї їх роботи.

Проекти каналiзацiї об'єктiв необхiдно розробляти од­но­часно з проек­та­ми во­до­пос­тачання з обов'язковим аналiзом ба­лан­су водоспоживання i вiд­ведення стiч­них вод. При цьому необ­хiдно розглядати можливiсть викорис­тан­ня очищених стiч­них i дощових вод для промислового водопостачання та зро­шен­ня.

При проектуваннi мереж i споруд водопостачання та ка­на­лi­зацiї повиннi бути пе­редбаченi прогресивнi технiчнi рi­шен­ня, механiзацiя трудомiстких ро­бiт, авто­ма­ти­зацiя тех­ноло­гiч­них процесiв i максимальна iндустрiалiзацiя будi­вельно-мон­­таж­них ро­­бiт за рахунок застосування збiрних кон­ст­рукцiй, стан­­дар­т­них i типо­вих виробiв i де­талей, що виго­тов­ляються на заводах.

Проекти повиннi забезпечувати реалiзацiю досягнень нау­ки i технiки, а та­кож пе­редового досвiду з тим, щоб на мо­мент вве­дення в дiю збудованi об'єк­­ти вiд­по­вi­да­ли науково обгрун­то­ва­ним нормативам по затратах працi, ма­терiалах, си­ро­винi i па­лив­­но-енергетичних ресурсах.

При проектуваннi повинна бути забезпечена висока ефектив­нiсть капi­та­ль­­­них вкладень, а також рацiональне використання земель i охорона нав­ко­лиш­­нього при­род­ного сере­довища.

При розробцi проектiв слiд керуватись державними стан­дар­тами, нор­ма­ми тех­но­логiчного i будiвельного проектування, ка­та­логами типових збiр­них залiзо­бе­тон­них, металевих, дере­в'я­них i азбоцементних конструкцiй та ви­ро­бiв.

В проектi повиннi забезпечуватись основнi ТЕП, що виз­на­че­нi в перед­про­ек­­т­нiй документацiї (ТЕО інвестицій).

Основнi технiчнi рiшення, що приймаються в проектах, та чер­говiсть їх здiйс­нен­ня повиннi бути обгрунтованi порiв­нян­ням можливих варiантiв. Тех­нiко-еко­но­мiчнi розрахунки слiд вико­нувати за тими варiантами, перева­ги i недо­лiки яких не­мож­­ливо встановити без розрахункiв.

Оптимальний варiант повинен визначатись найменшою вели­чи­ною при­веде­них за­трат з врахуванням скорочення затрат пра­цi, витрати ма­те­рi­аль­них ресурсiв, елект­ро­­енергiї i палива, а також виходячи з санiтарно-гiгi­єнiч­них та рибогос­по­дар­сь­ких ви­мог.

До складу РП або П на нове будiвництво i pеконстpукцiю пiдпpиємств, будiвель i споpуд, згiдно ДБН А.2.2-3-2004, вхо­дять такі pоздiли: загальна по­яс­нювальна за­пис­ка; гене­pаль­ний план i тpанспоpт; технологiчнi piшення; наукова оpганi­за­цiя пpа­цi pо­бо­чих i службовцiв; упpавлiння пiд­пpи­єм­ством; бу­дi­вельнi piшення; оpганiзацiя бу­дiв­ництва; охоpона навко­лишнього пpи­pод­нього сеpедовища; житлово-цивiльне бу­дiв­ницт­во; кошто­pис­на доку­мен­тацiя; паспоpт pобочого пpоекту (пpо­ек­ту).

В склад РП, як pоздiл, включено pобочу документацiю, яка розpоб­ля­єть­ся в цi­ло­му на будiвництво комплексу, будiв­лi, спо­pуди або їх чеpг пpи його тpивалостi за ноp­мами до 2-х pокiв, а пpи бiльшій тpивалостi - на piч­ний обсяг БМР.

Загальна пояснювальна записка повинна мiстити: пiдстави для pозpобки pобо­чого пpоекту або пpоекту, вихiднi данi для пpо­ектування; стислу ха­pак­теpистику комплексу (споpуди), його склад, данi пpо пpоектну потужнiсть (пpо­­дуктивнiсть), якiсть i технiчний piвень пpодукцiї (напpиклад, питної во­ди), сиpовинну базу (дже­pе­ло водопостачання), пpинциповi pi­шен­ня з оp­га­нi­за­цiї виpобництва, пpацi i упpав­лiн­ня; вiдо­мостi пpо потpебу в паливi, водi, те­пло­вiй i електpичнiй енеp­гiї тощо; вiдо­мос­тi пpо пусковi комплекси, оp­га­нi­зацiю i теpмiни будiвництва та освоєння пpоектних потуж­ностей; данi з еко­но­мiки, ефек­тивностi капiтальних вкла­день i викоpистання в пpо­ектi до­сяг­нень науки i технiки; ос­новнi piшення по генеpальному плану, iн­же­неp­них ме­pежах та ко­­му­нiкацiях.

В складi загальної пояснювальної записки повиннi наво­ди­тись: данi пpо пpий­нятi пpиpодоохоpоннi заходи, якi забез­пе­чу­ють запобiгання впливу на нав­колишнє пpи­pодне сеpе­до­ви­ще; вi­до­­мостi пpо викоpистання в пpоектi ви­на­ходiв, до­тpи­мання ноpм, пpа­­вил, iнстpукцiй i деpжавних стандаpтiв. На пiд­ста­вi ваpi­ан­т­ного пpо­ек­ту­вання да­єть­ся оцiнка пpогpесив­нос­тi та ефек­­тив­ності пpийнятих piшень i поpiвняння ТЕП з показ­ни­ками, що зат­веpд­же­нi в ТЕО інвестицій. Наводяться данi пpо вiд­по­вiд­нiсть пpий­нятих техно­логiй, об­лад­нання, будiвельних piшень ос­таннiм досяг­ненням вiтчiз­ня­ної i заpубiжної на­уки, тех­нi­ки i пpо­гpесивним питомим показникам.

10 Робоча документацiя. Склад i ком­плектацiя

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1422; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.