Передпроектнi розробки водопостачання і каналiзацiї районiв, промислових вузлiв i населених мiсць

Передпроектнi розробки водопостачання і каналiзацiї вико­ну­ються у вiдповiд­них роз­дi­лах такої технiчної до­ку­мен­тацiї:

· схемах розвитку i розмiщення виробничих сил (областей або iнших регi­о­нiв країни);

· схемах комплексного використання та охорони вод;

· схемах i проектах районного планування;

· проектах планування та забудови мiст i населених пунк­тiв;

· схемах генеральних планiв промислових вузлiв;

· технiко-економiчних обгрунтуваннях (ТЕО) інвестицій про­мис­ло­вих районiв, вузлiв або окремих пiдприємств.

Можлива i самостiйна розробка схем або ТЕО водо­пос­та­чан­ня та каналiзацiї про­ми­с­лових районiв i вузлiв.

Таким чином, водопостачання і каналiзацiю об'єктiв нале­жить проекту­ва­ти на пiдставi схем розвитку i розмiщення галу­зей господарства та промис­ло­востi, що зат­вердженi, схем роз­вит­ку i розмiщення виробничих сил за економiчними регi­о­нами, генеральних, басейнових i територiальних схем ком­п­лексного ви­ко­ристання та охорони вод, схем i проектiв районного плану­ван­ня i забудови мiст та iнших населених пунктiв, генеральних пла­­нiв промис­ло­вих вузлiв.

Схеми комплексного використання i охорони вод роз­роб­ля­ються з ме­тою вста­нов­лення основних водогосподарських та iнших заходiв, необхiдних для забез­пе­чення перспективних потреб у во­дi населення i об'єктiв промис­ловостi, а також для запобi­ган­ня виснаження i забруднення джерел води.

Цi схеми подiляються на:

· генеральнi, що виконуються при рiшеннi найважливіших во­до­гос­по­дарських проблем держави;

· басейновi, що охоплюють значну площу басейнiв рiчок;

· територiальнi, що вiдносяться до окремих областей або рай­онiв.

В схемах враховується регулювання стоку вод, посилення сту­­пеню во­до­­обороту i економiчного витрачання води, запо­бi­ган­ня скиду у водойми не­о­чищених стiчних вод та iнш.

Схеми районного планування мiстять принциповi рiшення, якi сто­­су­ють­ся ком­п­лексного розмiщення основних промислових об'єк­тiв, розселення жи­те­­лiв, спе­цi­а­лi­за­цiї сiльского господарства, транспортних зв'язкiв, водо­по­с­­тачання, каналiзацiї, енер­гопос­та­чання тощо. Питання водопостачання і кана­лi­за­цiї ос­вiт­лю­ють­ся схема­тично, але з врахуванням перспективи i вимог по за­хис­ту во­дойм вiд забруднення. Ці схеми, як правило, охоплюють те­ри­торiю облас­тi.

Проекти районного планування розробляють на основi схем рай­онного пла­ну­вання для частини територiї областi, яка ха­рак­теризується спiльнiстю гос­подарських зв'язкiв або є терито­рi­ально-виробничим комп­лексом. В проек­тах освiтлюються питання ста­ну систем водопостачання та каналiзацiї, що iснують, та їх по­даль­шо­го розвитку, наводяться вiдповiднi графiчнi матерiали i тех­нi­ко-економiчнi показники.

Згiдно з ДБН 360-92 "Мiстобудування. Планування i забудова мiських i сiльских поселень" вирiшення водопостачання i ка­на­лiзацiї у проектах плану­ван­ня i забудови повинно забезпечити:

* оцiнку умов водопостачання й водовiдведення як елементiв комплекс­ної оцiн­ки умов розвитку мiст;

* визначення продуктивностi систем на розрахунковi етапи для такого складу i кiлькостi водокористувачiв, який проек­ту­ється;

* розробку принципових схем в ув'язцi з планувальною струк­ту­рою, фун­кцiо­наль­ним зонуванням, вимогами охорони зовнiшнього се­ре­до­вища i захо­да­ми щодо ор­ганiзацiї iнженерної iнфраструк­ту­ри групових систем населених мiсць.

Оцiнку умов водопостачання, водовiдведення, очистки i ви­пуску (вико­ристан­ня) стiчних вод треба виконувати на пiдставi басейнових схем комп­лек­сного викорис­тан­ня водних ресурсiв i територiальних схем охорони се­ре­дови­ща.

Продуктивнiсть функцiонуючих систем водопровiдно-каналi­за­цiйного госпо­дар­ства повинна бути перевiрена на вiдповiднiсть нормативному водо­с­поживанню i водовiдведенню iснуючих водоко­рис­тувачiв. При вiдсутностi вiльних потужностей головних спо­руд до вiдповiдної реконструкцiї їх, розмi­щення нових або збi­ль­­шення водоспоживання (водовiдведення) iснуючих во­до­ко­рис­ту­ва­чiв не допускається.

Продуктивнiсть мiських систем водопостачання i каналiзацiї повинна встанов­люватись за розрахунковими витратами на добу найбiльшого водо­споживання (во­до­вiд­ведення) усiх груп водоко­рис­­тувачiв i протипожеж­ни­ми витратами.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1050; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.