Система управління і регулювання туристичної діяльності

Національний туристичний ринок формується та функ­ціонує в правовому та економічному полі держави і саме на цьому рівні найяскравіше проявляється дієвість державної туристичної політики. Сутність державної туристичної політики полягає в стимулюванні потреб населення в послугах туризму, в протекціонізмі туристичній діяльності в сфері малого і середнього бізнесу шляхом створення правових основ та нормативної бази, сприятливого фінансового механізму, проведення фінансово-економічного регулювання, спрямованого на розвиток ринкових структур і пожвавлення ринкової діяльності суб'єктів туристичного ринку, спрощення туристичних формальностей, цілеспрямованої підготовки кадрів та проведення науково-дослідної роботи в цій сфері.Державна туристична політика є комплексом заходів правового, економічного і організаційного порядку, підкріплена відповідними управлінськими інститутами, діяльність яких пронизує всі управлінські рівні і спрямована на узгодження державних, бізнесових і місцевих інтересів на ринках туристичних послуг різного порядку. Регуляторними каналами впливу є законодавчо-нормативний, податковий, валютно-фінансовий, інформаційний, управлінський. Ефективність державної туристичної політики відбивається в характері туристичного процесу і позначається місцем, яке займає в ньому національний туристичний ринок, та прибутковістю індустрії туризму, її прямим та опосередкованим внеском в національну економіку.

В розділі 2 Закону України „Про туризм” № 324/95 від 15.09.95, в редакції 2004 р., визначено державну політику та державне регулювання в галузі туризму.

Стаття 6. Основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризмуДержава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності. Реалізація державної політики в галузі туризму здійснюється шляхом:· визначення і реалізації основних напрямів державної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму;· визначення порядку класифікації та оцінки туристичних ресурсів України, їх використання та охорони;· спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм розвитку туризму;· визначення основ безпеки туризму;· нормативного регулювання відносин у галузі туризму (туристичного, готельного, екскурсійного та інших видів обслуговування громадян);· ліцензування в галузі туризму, стандартизації і сертифікації туристичних послуг, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного супроводу, видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу;· встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі туризму та курортно-рекреаційного комплексу;· організації і здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі туризму;· визначення пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень та підготовки кадрів у галузі туризму;· участі в розробці та реалізації міжнародних програм з розвитку туризму.Державне регулювання в галузі туризму здійснюється іншими способами, визначеними законом.Основними цілями державного регулювання в галузі туризму є:· забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення ізміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;· безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших суб'єктів туристичної діяльності та їх об'єднань, прав та законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд;· збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій;· створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності.Основними пріоритетними напрямами державної політики в галузі туризму є:· удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі туризму;· забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України, заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, створення нових робочих місць;· розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму;· розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;· створення сприятливих для розвитку туризму умов шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та інших видів регулювання;· забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян шляхом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб.Стаття 7. Органи, що здійснюють регулювання в галузі туризмуРегулювання в галузі туризму здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади в галузі туризму, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також іншими органами в межах їх компетенції.Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі туризму1. До виключних повноважень Верховної Ради України в галузі туризму належать:· визначення основних напрямів державної політики в галузі туризму;· визначення правових засад регулювання відносин у галузі туризму, їх удосконалення та адаптація із загальновизнаними нормами міжнародного права;· визначення в законі про Державний бюджет України обсягу фінансового забезпечення туристичної галузі.Верховна Рада України відповідно до Конституції України може брати до свого розгляду й інші питання, що стосуються туризму.Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні і районні ради відповідно до їх повноважень:· затверджують регіональні програми розвитку туризму, що фінансуються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів;· визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів для фінансового забезпечення регіональних програм розвитку туризму;· контролюють фінансування регіональних програм розвитку туризму за кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів.2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції та законів України здійснює інше нормативне регулювання з питань туризму, історико-культурних заповідників, музеїв, інших закладів культури, вирішує питання щодо організації і розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму тощо.3. Представницькі органи місцевого самоврядування - сільські, селищні, міські ради відповідно до їх повноважень:· затверджують місцеві програми розвитку туризму;· визначають кошти місцевих бюджетів для фінансового забезпечення місцевих програм розвитку туризму;· доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих програм розвитку туризму за рахунок коштів місцевого бюджету;· вживають заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг.Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі туризмуКабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України:· здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики в галузі туризму;· розробляє та затверджує програми розвитку туризму в Україні і фінансує їх виконання відповідно до бюджетного законодавства;· приймає нормативно-правові акти, що регулюють відносини в галузі туристичної діяльності;· забезпечує раціональне використання туристичних ресурсів і вжиття заходів для їх збереження;· сприяє розвитку туристичної індустрії та створенню ефективної туристичної інфраструктури;· вживає заходів щодо забезпечення безпеки туристів, захисту їх прав, інтересів і власності;· організовує та забезпечує реалізацію державної інвестиційної політики в галузі туристичної діяльності;· готує та подає на розгляд Верховної Ради України як складову частину проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік пропозиції щодо обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки проектів і програм з розвитку туризму;· інформує Верховну Раду України про виконання програми розвитку туризму в Україні;· визначає порядок організації рятувальних команд і порядок вжиття рятувальних заходів;· створює державну систему наукового забезпечення в галузі туристичної діяльності;· здійснює міжнародне співробітництво в галузі туризму;· вирішує інші питання, віднесені Конституцією та законами України до його повноважень.Стаття 10. Повноваження центральних органів виконавчої влади в галузі туризму1. Центральний орган виконавчої влади в галузі туризму:· організує та забезпечує реалізацію державної політики в галузі туризму, виконання цього Закону та інших нормативно-правових актів;· бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у галузі туризму, у межах своєї компетенції розробляє і затверджує нормативно-правові акти, узагальнює практику застосування законодавства в галузі туризму, курортно-рекреаційної сфери, вносить пропозиції щодо його удосконалення;· забезпечує реалізацію програм розвитку туризму в Україні;· організує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;· бере участь у розробці стандартів, діяльності з метрології та сертифікації, у проведенні робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;· організує здійснення контролю за якістю наданих туристичних послуг;· реалізує державну інвестиційну політику в галузі туризму та курортно-рекреаційній сфері;· бере участь у розробці програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури;· бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі туризму та проведенні науково-дослідних робіт у цій галузі;· проводить дослідження туристичного ринку, готує і поширює інформацію про Україну і її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;· у межах своєї компетенції розробляє, укладає і виконує міжнародні договори в галузі туристичної діяльності, представляє країну у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму;· вживає заходів щодо розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;· сприяє координації діяльності органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності, їх об'єднань, що здійснюють діяльність у галузі туризму;· надає суб'єктам туристичної діяльності методичну, консультативну та іншу допомогу;· пропонує для спільного використання юридичними особами та громадянами-підприємцями, які надають туристичні послуги, знаки для товарів і послуг;· поширює соціальну рекламу в галузі туризму;· для забезпечення реалізації своїх повноважень, узгодження та врахування інтересів суб'єктів туристичної діяльності утворює координаційно-дорадчий орган.2. Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:забезпечують реалізацію державної політики в галузі туризму;здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі туризму;беруть участь у створенні організаційно-правових та економічних механізмів реалізації державної політики в галузі туризму.Стаття 11. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування в галузі туризму1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень:· здійснюють виконавчі та організаційно-розпорядчі функції щодо організації і розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму;· розробляють проекти регіональних програм розвитку туризму і подають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним і районним радам;· вживають заходів щодо виконання регіональних програм розвитку туризму;· сприяють туристичній діяльності у своєму регіоні і створенню сучасної туристичної інфраструктури;· розробляють і впроваджують заходи для захисту місцевих туристичних ресурсів;· видають дозволи на право здійснення туристичного супроводу;· аналізують ринок туристичних послуг у межах адміністративно-територіальних одиниць, представляють центральному органу виконавчої влади в галузі туризму необхідні відомості про розвиток туризму в адміністративно-територіальних одиницях;· здійснюють соціальну рекламу туристичних ресурсів, утворюють відповідні інформаційні центри;· сприяють дитячому та молодіжному туризму;· беруть участь у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі туристичної діяльності, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;· надають суб'єктам туристичної діяльності методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності;· залучають підприємства, установи і організації, розташовані на підпорядкованій їм території, до розв'язання проблем розвитку туризму в регіонах;· подають центральному органу виконавчої влади в галузі туризму пропозиції стосовно включення заходів з регіональних програм розвитку туризму до відповідних програм;· вносять у встановленому порядку до центрального органу виконавчої влади в галузі туризму пропозиції про анулювання відповідної ліцензії;· здійснюють іншу діяльність у галузі туризму відповідно до законодавства.2. Виконавчі органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень:· розробляють проекти місцевих програм розвитку туризму і подають їх для затвердження відповідним місцевим радам;· вживають заходів щодо виконання місцевих програм розвитку туризму;· залучають на договірних засадах підприємства, установи і організації, розташовані на відповідній території, до розв'язання проблем розвитку місцевого туризму та підтримки туристичних ресурсів;· організують проведення інвентаризації туристичних ресурсів місцевого значення;· сприяють охороні і збереженню туристичних ресурсів;· залучають місцеве населення до туристичної діяльності, створюючи нові робочі місця;· сприяють розвитку на відповідній території різних видів туризму.Стаття 12. Програми розвитку туризму в УкраїніДля забезпечення охорони туристичних ресурсів України, їх збереження та відновлення, раціонального використання, забезпечення безпеки туризму, конституційних прав громадян на відпочинок та інших прав громадян, патріотичного виховання органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень затверджуються державні цільові, регіональні та інші програми розвитку туризму.Програми розвитку туризму затверджуються з метою реалізації довгострокових пріоритетів країни в галузі туризму і становлять комплекс взаємопов'язаних правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян, розвиток туристичної галузі.Державні цільові, регіональні та інші програми розвитку туризму повинні передбачати заходи щодо забезпечення безпеки в галузі туризму.Порядок формування, фінансування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку туризму визначається законом. Розділ 6. . Відповідальність за порушення законодавства України про туризм Стаття 29. Органи, уповноважені на здійснення контролю за діяльністю в галузі туризму Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи у випадках і в порядку, визначених законом, здійснюють контроль за додержанням вимог законодавства з питань туристичної діяльності, проводять перевірки якості надаваних (наданих) туристичних послуг, додержання ліцензійних умов, стандартів, норм і правил щодо здійснення туристичної діяльності та відповідно до закону накладають стягнення і вживають інших заходів за порушення законодавства в галузі туризму. Стаття 30. Відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму Порушення законодавства в галузі туризму тягне за собою відповідальність згідно із законом.Порушеннями законодавства в галузі туризму є:здійснення туристичної діяльності без отримання відповідного дозволу (ліцензії) або недодержання ліцензійних умов з надання туристичних послуг;залучення до надання туристичних послуг осіб, які не відповідають встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам та не мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу у випадках, визначених цим Законом;надання туристичних послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації, без проведення такої сертифікації в установленому порядку;ненадання, несвоєчасне надання або надання туристові інформації, що не відповідає дійсності;порушення вимог стандартів, норм і правил у галузі туризму; незаконне використання категорії об'єкта туристичної інфраструктури;порушення умов договору між туристом і суб'єктом туристичноїдіяльності з надання туристичних послуг;невиконання розпоряджень уповноважених органів та осіб проусунення порушень ліцензійних умов;порушення правил щодо охорони чи використання об'єктівтуристичної інфраструктури, знищення або пошкодження об'єктів відвідування;створення перешкод уповноваженій на те законом посадовій чи службовій особі у здійсненні контролю за туристичною діяльністю, у проведенні перевірки якості надаваних (наданих) туристичних послуг або додержанні ліцензійних умов, стандартів, норм і правил щодо здійснення туристичної діяльності;незаконне втручання у здійснення туристичної діяльності;розголошення відомостей, що становлять конфіденційну або іншу охоронювану законом інформацію.Законами може передбачатися відповідальність і за інші порушення у сфері туристичної діяльності.Стаття 32. Цивільно-правова та інші види відповідальностісуб'єктів туристичної діяльності За неналежне виконання своїх зобов'язань туроператор,турагент, інші суб'єкти туристичної діяльності несуть майнову таіншу відповідальність, визначену в договорі відповідно до чинногозаконодавства. Розмір майнової відповідальності туроператора, турагента чиіншого суб'єкта туристичної діяльності не може перевищуватифактично завданих замовнику збитків з їх вини. Спори майнового характеру між суб'єктами туристичноїдіяльності та споживачами туристичних послуг вирішуються увстановленому порядку з дотриманням вимог цього Закону. За порушення встановлених законодавчими актами правилздійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання органи державної влади та органи місцевого самоврядуваннявідповідно до своїх повноважень та в порядку, встановленомузаконом, застосовують заходи організаційно-правового або майновогохарактеру, спрямовані на припинення суб'єктом господарюванняправопорушення та ліквідацію його наслідків. Стаття 33. Відшкодування шкоди, завданої порушеннямзаконодавства у галузі туристичної діяльності Суб'єкт туристичної діяльності, який порушив законодавство вгалузі туристичної діяльності при наданні туристичної послуги, щозавдало шкоду, зобов'язаний відшкодувати туристу збитки у повномуобсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування уменшому або більшому розмірі. Заподіяна туристу моральна (немайнова) шкода, якою порушенійого законні права, відшкодовується суб'єктом туристичноїдіяльності в порядку, встановленому законом. Суб'єктам туристичної діяльності, яким заподіяна шкодаюридичними чи фізичними особами внаслідок порушення нимизаконодавства в галузі туризму, збитки відшкодовуються відповіднодо закону. Стаття 34. Порядок розгляду спорів з питань наданнятуристичних послуг Спори з питань надання туристичних послуг розглядаються увстановленому законом порядку третейськими судами та судамизагальної юрисдикції.

Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2240; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.