Грошовий ринок та інфляція

У кейнсіанській макроекономічній моделі формою прояву інфляції є динаміка цін, імпульс до зростання яких може виходити як з боку попиту, так і з боку пропозиції.

На рис. 7 показано лінію сукупного попиту Мd і лінію сукупної пропозиції Мs. Лінія сукупного попиту Мd показує рівень випуску продукції і доходів, за яких видатки дорівнюють доходам, а грошовий ринок знаходиться у стані рівноваги. Лінія сукупної пропозиції Мs показує, який обсяг продукції господарські агенти готові запропонувати на ринку на відповідному рівні цін. Отже, стан рівноваги на ринку буде знаходитися на перетині ліній Мd і Мs, у точці Е. У разі рівноважного рівня цін (Ро) попит відповідає обсягу продукції (Уо), який підприємці готові реалізувати на ринку.

Якщо лінія сукупного попиту Мd' стрімко підніметься вгору, то в основному пристосовуються ціни, а випуск продукції збільшується помірковано, непомітно. Такий варіант називається "інфляцією попиту", оскільки зростаючий попит підштовхує вгору рівень цін (Р1). Причиною зростання цін є надмірний сукупний попит на гроші відносно загальної пропозиції товарів в умовах повної зайнятості.

Рис. 7. Зростання грошової маси

Зміни чи порушення, що спостерігаються у сфері пропозиції (рис. 8). Припустимо, що ц На рис. 6 лінія попиту переміщується праворуч вгору від Мd до Мd1, підвищуючи при цьому рівноважну процентну ставку до рівня (R1)и на фактори виробництва (на енергоносії) зростають. Підприємці, щоб покрити свої зростаючі витрати, намагатимуться продати свою продукцію за більш високою ціною. Лінія сукупної пропозиції під впливом зростаючих витрат зміщується вліво і вгору - із положення Мs в положення Мs',

 

 


 

 

Зростання витрат виробництва призводить до утворення нової точки короткострокової рівноваги Е'. Рівень цін зростає з Ро до Р', а реальний випуск продукції зменшується з Уо до У1. Як бачимо, негативні зміни у сфері пропозиції викликають спад виробництва і зростання цін. Такий варіант називається "інфляцією витрат", оскільки ціни зростають за рахунок очікуваного збільшення витрат виробництва.

Теми рефератів

Суть та економічна структура грошового ринку.

2.Поняття попиту та пропозицій на грошовому ринку. Рівновага на грошовому

ринку

3. Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку.

4- Рівновага на грошовому ринку та відсоток.

5. Утворення грошей комерційними банками (норма обов'язкового резервування, грошова база, ефект кредитного мультиплікатора).

Запитання для самоконтролю

Які фактори спричиняють зміни у попиті на гроші?

Якою є залежність між зміною ставки відсотка і темпами інфляції?

Поясніть, що таке ринок грошей. Назвіть основні сегменти грошового ринку

Яка залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і процентною
ставкою? Поясніть механізм цього зв'язку.

Я кою є залежність між зміною ставки відсотка і темпами інфляції? Які будуть
наслідки, якщо темпи інфляції випереджають темпи зростання процентної ставки?

7- Який механізм зв'язку між рівнем процентної ставки та обсягом маси грошей в обігу? Як використовує цей механізм центральний банк у своїй грошово-кредитній політиці?

Як повинна змінитись пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті
процентна ставка знизилась?

Поясніть процес грошово-кредитної мультиплікації.

10. Обґрунтуйте мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

Тести

1. Сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно преміщуються
(розподіляються і перерозподіляються) під впливом попиту та пропозиції з боку різних
суб'єктів економіки:

а) капітальне фінансування;

б) грошова база;

в) грошовий ринок;

г) потік грошей;

д) ринок позикових капіталів.

2. При прямому фінансуванні діють такі підканали:

а) акціонерного фінансування;

б) зворотного фінансування;

в) опосередкованого фінансування;

г) прямого фінансування.

3. За видами інструментів грошовий ринок поділяється на ринок:

а) цінних паперів;

б) короткострокових позик;

в) позикових капіталів;

г) короткострокових фінансових активів;

д) середньо- і довгострокових позик.

4. За призначенням та ліквідністю фінансових активів грошовий ринок
поділяється на ринок:

а) цінних паперів;

б) грошей;

в) капіталів;

г) короткострокових фінансових активів;

д) середньо- і довгострокових позик.

5. За функціональними ознаками грошовий ринок складається з:

а) ринку цінних паперів;

б) міжбанківського ринку;

в) ринку капіталів;

г) відкритого ринку;

д) ринку грошей.

6. Визначальними чинниками впливу на попит на гроші є:

а) ставка обов'язкових резервів;

б) рівень цін;

в) рівень реальних доходів;

г) норма відсотка.

7. Сукупний попит на гроші містить попит на:

а) активи;

б) гроші для трансакцій;

в) запас грошей.

8. Попит на гроші залежить від економічних змінних:

а) інфляції;

б) реальних доходів;

в) норми відсотка;

г) банківських резервів;

д) рівня цін;

е) грошової бази.

9. Якою є залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і
процентною ставкою:

а) прямою;

б) оберненою;

в) зв'язок відсутній?

10. Як повинна змінитись пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті
рівноважна процентна ставка знизилася:

а)зрости;

б)знизитися;

в) залишитися незмінною.

11. Зростання альтернативної вартості зберігання грошей:

а) зменшує номінальний попит;

б) збільшує номінальний попит;

в) не впливає на величину попиту.

12. Як зростання динаміки цін впливає на величину реального попиту на гроші:
а) збільшує попит;

б) зменшує попит;

в} не змінює попиту на реальні залишки грошей.

13. Консолідований показник резервних грошей банківської системи, на основі
якого через грошовий мультиплікатор формується пропозиція грошей:

а) рівень цін;

б) обов'язкові резерви;

в) монетарний ринок;

г) грошова база;

д) процентна ставка.

14. Економічними методами регулювання грошової маси в обігу є:

а) визначення процентних ставок за кредити;

б) визначення норм обов'язкових резервів в НБУ;

в) купівля та продаж зарубіжної валюти;

д) маніпуляції з державними цінними паперами.

15. Макроекономічними показниками, які впливають на формування грошової
пропозиції, є;

а) грошова база;

б) співвідношення готівки стосовно депозитів;

в) грошово-кредитний мультиплікатор;

г) величина банківських резервів;

д) операції на грошовому ринку.

16. Грошова база складається:

а) з різниці готівки в обігу і готівки в резервах комерційних банків;

б) з обсягу готівки і депозитів;

в) із суми готівки в обігу, готівки в сейфах і резервів комерційних банків, що є на
рахунку в ЦБ.

 

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1331; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.039 сек.