Контакт зубів в передачі

 

Для підвищення зносостійкості і довговічності зубчастих передач необ-ходимо, щоб повнота контакту сполучених бічних поверхонь зубів ко-ліс була найбільшою. При неповному і нерівномірному приляганні зубів розумі-ньшается несуча площа поверхні їх контакту, нерівномірно розподіляються контактні напруги і мастильний матеріал, що призводить до інтенсивного зношування зубів. Для забезпечення необхідної повноти кон-такту зубів у передачі встановлені найменші розміри сумарного плями контакту.

Рисунок 2.30 – Пятно контакту

 

Сумарним плямою контакту називають частину активної бічної поверх-ності зуба колеса, на якій розташовуються сліди прилягання зубів парного колеса (сліди надиров або фарби) в зібраної передачі після обертання під на-грузкой, установлюваної конструктором. Пляма контакту (рис. 2.30) визначає-ся: по довжині зуба - відношенням відстані а між крайніми точками слідів прилягання за вирахуванням розривів с, що перевищують модуль (в мм), до довжини зуба b, тобто [(а – с)/b]×100 %; по висоті зуба - відношенням середньої (по довжині зуба) висоти слідів прилягання hm до висоти зуба відповідної активної бічної поверхні hp, т. е. (hm/hp)×100 %.

Миттєва пляма контакту, яке визначається після повороту колеса соб-ранной передачі на повний оборот при легкому гальмуванні.

На повноту контакту коліс впливають похибки форми зубів і похибки-сті їх взаємного розташування в передачі.

Відхиленням осьових кроків по нормалі FPxnr називають різницю між дійсним осьовою відстанню зубів і сумою відповідного числа номінальних осьових кроків, помножену на синус кута нахилу ділильної лінії зуба b р, т. е. FPxnr = FPxr×sinb (рис. 12.11, a).

 

Рисунок 2.31 - Параметри повноти контакту зубів в передачі: а - відхилення осьових кроків по нормалі FPxnr; б – сумарна похибка контактної лінії Fkr; в – похибка напряму зуба Fbr; г – відхилення від паралельності осей fxr, перекос осей fyr і відхилення міжосьової відстані far

 

Під дійсною осьовою відстанню зубів розуміють відстань між однойменними лініями зубів косозубого зубчастого колеса по прямій, па-раллельную робочої осі. Відстань між однойменними лініями сусідніх зубів є дійсним осьовим кроком. За ГОСТом 1643 - 81 передбачені граничні відхилення осьових кроків по нормалі ± FPxn.

Бічний зазор

Для усунення можливого заклинювання при нагріванні передачі, забезпе-чення умов протікання мастильного матеріалу і обмеження мертвого ходу при реверсуванні відлікових і ділильних реальних передач вони повинні мати боковий зазор jn (між неробочими профілями зубів сполучених коліс). Цей зазор необхідний також для компенсації похибок виготовлення і монтажу передачі і для усунення удару по неробочим профілями, який може бути викликаний розривом контакту робочих профілів внаслідок динамічних явищ. Така передача є однопрофільних (контакт зубів коліс відбувається за одним робочим профілям).

Бічний зазор визначають у перетині, перпендикулярному до напрямку зу-бьев, в площині, дотичній до основних циліндрах (рис. 2.32).

 

Рисунок 2.32 – Бічний зазор в передачі

 

Незалежно від ступеня точності виготовлення коліс передачі предусмот-рено шість видів сполученні. Встановлено шість класів відхилень міжосьового-го відстані, що позначаються в порядку убування точності римськими цифрами від I до VI. Відповідність видів сполученні та зазначених класів, наведених у табл. 12.1, допускається змінювати.

Рисунок 2.33 – Види спряжень і допуски на бічний зазор

 

На бічний зазор встановлений допуск Тjn, що визначається різницею між найбільшим і найменшим зазорами. У міру збільшення бічного зазору збільшується допуск Тjn. Встановлено вісім видів допуску на бічний зазор: х, у, z, а, b, с, d, h. Кожному виду сполучення відповідає певний вид допуску (див. бабл. 2.7). Відповідність видів сполучень та видів допусків допускається змінювати, використовуючи при цьому і види допуску x, у і z.

Бічний зазор jn min, необхідний для компенсації температурних дефор-мацій і розміщення мастильного матеріалу, визначають за формулою

 

jn min = V + aw ×(a1×Dto1 - a2×Dto2)×2sina , (2.17)

 

 

де V — товщина шару мастильного матеріалу між зубами;

aw — міжосьова відстань;

a1 и a2 — температурні коефіцієнти лінійного розширення матеріалу коліс і корпуса; ×

Dto1 и ×Dto2 — відхилення температур колеса і корпусу від 20 °С;

a — кут профілю вихідного контуру.

 

Деформацію від нагрівання визначають по нормалі до профілів.

Бічний зазор забезпечують шляхом радіального зсуву вихідного кон-туру рейки (зуборізного інструменту) від його номінального положення в тіло ко-лісу (рис. 12.14). Під номінальним становищем вихідного контуру розуміють положення вихідного контуру на зубчастому колесі, позбавленому похибок, при якому номінальна товщина зуба відповідає щільному двухпрофільному зачеплення.

 

 

Рисунок 2.34 – Вихідний контур: а) номінальне положення; б) дійсне положення

 

Зв'язок зміщення вихідного контуру з боковим зазором jn і потовщенням то-лщіни зуба по постійній хорді Ecs можна встановити відповідно з трикутників abc і dbc (див. рис. 2.34):

jn min = 2EHs×sina; (2.18)

Ecs = 2EHs×tga. (2.19)

 

Додаткове зміщення вихідного контуру ЕHr від його номінального положення в тіло зубчастого колеса здійснюють для забезпечення в передачі гара-нованного бічного зазору. найменшого додаткового зміщення вихідного контуру призначають залежно від ступеня точності за нормами плавності і виду сполучення і позначають: для зубчастих коліс із зовнішніми зубами як - EHs, для коліс з внутрішніми зубами - через +EHi.

Таблиця 2.7 - Види сполучень і відповідні їм види допусків на бічний зазор і класи відхилень на міжосьова відстань

Виды сопряжений с зазором Обозначение вида сопряжений Для степеней точности по нормам плавности Виды допусков на боковой зазор Классы отклонений на межосевое расстояние
        I
нулевым H 3 – 7 h II
весьма малым E 3 – 7 h II
малым D 3 – 8 d III
уменьшенным C 3 – 9 c IV
нормальным B 3 – 11 b V
увеличенным A 3 - 12 a VI
      z, y, x  

 

У табл. 2.8 наведені показники, що визначають гарантований бічний зазор, допуски і відхилення за нормами бічного зазору.

 

Таблица 2.8- Показники бічного зазору

 

  контрольований об'єкт показник Допуск або відхилення
  Найменування позначення   Найменування позначення
Передача з нерегульованим розташуванням осей Отклонение меж-осевого расстояния   far Предельные откло-нения межосевого расстояния   ±fa
Передача з регульованим розташуванням осей Найменший бічний зазор   jn min Допуск бічного зазору   Tjn
    Зубчаті колеса Найменше додаткове зміщення вихідного контуру   EHs Допуск на зміщення вихідного контуру   TH
Найменше відхилення середньої довжини загальної нормалі   EWms Допуск на середню довжину загальної нормалі   Twm
Найменше відхилення довжини загальної нормалі   EWs Допуск на довжину загальної нормалі   Tw
Найменше відхилення товщини зуба   Ecs Допуск на товщину зуба   Tc

Продовження таблиці 2.8

  Верхнє відхилення вимірювального міжосьової відстані   Ea''s Нижнє відхилення вимірювальної міжосьової відстані   Ea''i

Примітка.Середню довжину загальної нормалі визначають за формулою

 

Wm = (W1 + W2 + × × × + Wz)/z , (2.20)

 

де W1, W2, × × × Wz – дійсні довжини загальної нормалі;

z - число зубів.

 

Загальний бічний зазор повинен складатися з гарантованого бічного зазору jn min и зазора Кj, компенсуючого похибки виготовлення зубчастих коліс і монтажу передачі і зменшує бічний зазор:

 

jn min + Кj = 2(EHs1 + EHs2)×sina. (2.21)

 

Зазор Кj відраховують по нормалі до зубів.

Необхідне найменше зміщення вихідного контуру на обох зубчастих колесах

 

EHs1 + EHs2 = 0,5×( jn min + Кj)/ sina. (2.22)

 

Зазор Кj призначений для компенсації ряду похибок виготовлення зубчастих коліс і монтажу передачі і визначається за формулою

 

. (2.23)

 

Найбільший бічний зазор, одержуваний між зубами в передачі, не обмежений стандартом. Він являє собою замикаючу ланка складальної розмірної ланцюга, в якій складовими розмірами, обмеженими допусками, є міжосьова відстань і зсув вихідних контурів при нарізанні обох коліс та ін. Тому найбільший зазор не може перевищувати значення, одержуваного при найбільш несприятливому поєднанні відхилень складових розмірів:

 

jn max = jn min + 2(TH1 + TH2 + 2fa)×sina. (2.24)

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1642; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.03 сек.