Перегляд норм і оцінка їх якості


Необхідність перегляду норм обумовлена наступними факторами:

· змінами організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов виробництва;

· ростом кваліфікації робочих;

· наявністю помилок в нормах, що були розроблені свого часу.

Співвідношення цих факторів залежить від стадії освоєння виробництва, його масштабів, рівня механізації і автоматизації технологічних і трудових процесів.

До показників, що характеризують стан нормування праці на підприємстві відносяться:

· середній коефіцієнт (процент) виконання норм працівниками та їх розподіл за цим показником;

· частка працівників, праця яких нормується;

· загальна кількість застосовуваних норм;

· питома вага технічно (науково) обґрунтованих норм в застосовуваних нормах;

· частка норм, розрахованих за міжгалузевими та галузевими нормативами;

· частота перегляду норм;

· економія від зниження трудомісткості продукції як результату удосконалення нормування праці.

Подальший розвиток нормування праці можливий за наступними напрямками:

· індивідуалізація норм - дозволяє більш повно використовувати людський потенціал підприємства, потребує ретельних досліджень колективу;

· нормування інтенсивності праці та ступеню використання робочого часу - разом з витратами часу на виконання одиниці продукції (чи всього обсягу) всякий процес праці характерний також витратами фізичної і нервової енергії працівників. Ці витрати ще не стали об'єктом нормування;

· комп'ютеризація розрахунків норм і нормативів - дозволяє суттєво скоротити трудомісткість розрахунків та підвищити їх обґрунтованість, деталізувати та поглиблювати нормувальний процес;

· організаційно-економічні передумови якості норм - зміна норм може відбуватися і при незмінній технічній базі за умови зросту навичок працівників. Необхідна система нормативних періодів перегляду норм.

Якість норм суттєво залежить і від організації оплати праці. З метою забезпечення стабільності коефіцієнта виконання норм необхідно своєчасно переглядати тарифні ставки та використовувати систему надбавок за зниження трудомісткості продукції і ріст ефективності виробництва.

6. Контрольні запитання та завдання

1. Які є види норм?

2. Що розуміють під нормами праці в вузькому і широкому значенні?

3. Що є основою нормування праці?

4. Яка різниця між поняттями “норма і “норматив”?

5. Як класифікується робочий час в стосунку до видів виробництв, категорій персоналу та типів організаційних структур?

6. Які методи встановлення норм?

7. Які методи дослідження трудових процесів за метою, способом та формою?

8. Які фактори впливають на обґрунтування норм праці?

9. Які є рівні нормування праці?

10. Як впливає категорія персоналу на методи нормування праці?

Резюме

Нормування праці – це вид діяльності з управління виробництвом, пов'язаний з визначенням необхідних затрат праці і її результатів, контролем за мірою праці.

Сьогодні підприємствами використовується система норм праці, що відображує різні сторони трудової діяльності. Найбільш поширено застосовуються норми часу, виробітку, обслуговування, чисельності, керованості, нормовані завдання.

Сутність нормування праці полягає у встановленні необхідних витрат живої праці на виконання конкретної роботи за нормальної організації та інтенсивності праці.

Норми важкості праці регламентують допустимі навантаження на організм працівників і використовуються для обґрунтування часу на відпочинок, компенсацій за несприятливі умови праці і т. ін.

З класифікацією норм праці тісно пов’язана класифікація нормативних матеріалів з праці, які служать для встановлення норм і виражають залежності між необхідними витратами праці і факторами, що впливають на витрати. На загал розрізняють два види нормативних матеріалів: нормативи, єдині (типові) норми.

Вибір найкращого варіанту норм праці здійснюється на основі критерію оптимальності з врахуванням системи обмежень. За критерій оптимальності приймають показник, який за результатами конкретного вирішення може приймати найбільше (найменше) значення. Система обмежень - це область допустимих значень норм праці, в межах якої має бути відповідність особливостям і обсягам продукції, що випускається і продається підприємством, параметрам застосовуваних предметів і засобів праці, психофізіологічним особливостям працюючого індивіда, та соціальним особливостям трудового процесу.

В нормуванні праці застосовують аналітичні та сумарні методи. Аналітичні методи передбачають встановлення норм на підставі аналізу конкретного трудового процесу; проектування раціональних режимів роботи обладнання і способів праці працівників; визначення норм за елементами трудового процесу з врахуванням специфіки конкретних робочих місць та виробничих підрозділів. Сумарні методи - встановлення норм без аналізу конкретного трудового процесу, а на основі досвіду нормувальника або на основі статистичних даних про виконання аналогічних робіт. Сумарні норми не можуть вважатися достатніми для визначення ефективного використання виробничих ресурсів і повинні замінюватися нормами, встановленими аналітичними методами.

Необхідність перегляду норм обумовлена наступними факторами: змінами організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов виробництва; ростом кваліфікації робочих; наявністю помилок в нормах, що були розроблені свого часу.

До показників, що характеризують стан нормування праці на підприємстві відносяться: середній коефіцієнт (процент) виконання норм працівниками та їх розподіл за цим показником; частка працівників, праця яких нормується; загальна кількість застосовуваних норм; питома вага технічно (науково) обґрунтованих норм в застосовуваних нормах; частка норм, розрахованих за міжгалузевими та галузевими нормативами; частота перегляду норм; економія від зниження трудомісткості продукції як результату удосконалення нормування праці.

Подальший розвиток нормування праці можливий за наступними напрямками: індивідуалізація норм; нормування інтенсивності праці та ступеню використання робочого часу; комп'ютеризація розрахунків норм і нормативів; організаційно-економічні передумови якості норм.

 


Література

Закон України «Про зайнятість населення» / Закони України, т.1 - К.: Ін-т законодавства, 1996. – С.252-268.

Закон України «Про колективні договори і угоди» / Закони України, т.6 - К.: Ін-т законодавства, 1997. – С.5-11.

Закон України «Про оплату праці» / Закони України, т.8 К.: Ін-т законодавства, - 1997. – С.210-218.

Закон України «Про підприємства в Україні» / Закони України, т.1 К.: Ін-т законодавства, - 1996. – С.310-331.

Кодекс законів про працю в Україні. - К.: Юрінком, 1997. – 1040 с.

Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, - 2000. – 200 с.

Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерствона ринку праці. – Краматорськ: 1995. – с.

Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. – К.: МАУП, 1995. – с.

Петюх В.М. Ринок праці. – К.: КНЕУ, 1999. – 288 с.

Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування праці: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / за ред. Є.І Оленич. – К.: КНЕУ, 2000. – 148 с.

Экономика труда под ред. Г.Р.Погосяна – М.: Экономика, 1991. – с.

Экономика труда и социально-трудовые отношения./Под редакцией Г.Г.Меликяна, Р.П.Колосовой. М.: изд-во МГУ, 1996. – с.

 


Додатки

Список ілюстрацій[1]

Рис. 3.1. Схема еквівалентного обміну на товарному ринку. 24

Рис. 3.2. Сукупний ринок праці........................ 28

Рис. 3.3. Попит і пропозиція на ринку праці. 32

Рис. 5.1. Відношення до процесу підвищення продуктивності. 53

Рис. 5.2. Вплив кваліфікації на збільшення ВНП 55

Рис. 5.3. Залежності кваліфікації працівників росту продуктивності праці та ВНП. 56

Рис. 5.4. Співвідношення методів, періодів і об’єктів виміру продуктивності. 58

Рис. 5.5. Підходи підприємств до підвищення продуктивності праці. 62

Рис. 9.1. Концептуальний підхід до кар’єри персоналу. 108

Рис. 10.1. Зміна працездатності протягом робочої зміни 114

 

Список формул[2]

 


 

Предметний вказувач


 


L

lovez management.................................................... 96

M

middle management.................................................. 96

T

top management........................................................ 96

А

Адам Сміт................................................................... 20

активна політика зайнятості................................. 41

Альфред Маршал..................................................... 21

Б

багатокритеріальний метод виміру продуктивності 60

багатофакторна модель виміру продуктивності 59

безпека технологічних процесів.......................... 57

безробітне населення.............................................. 47

безробітні......................................... 15, 26, 31, 33, 46

безробіття................................................................... 46

- сезонне................................................................. 48

- фрикційне............................................................. 47

- циклічне............................................................... 48

В

варіанти праці

-допустимі........................................................... 134

-оптимальні......................................................... 134

вартість робочої сили......................... 32, 64, 65, 66

взаємні консультації та контроль................. 85, 86

використанням трудових................................... 9, 15

вимоги до організації заробітної плати............. 75

випробувальний термін.......................................... 79

вирішення колективних конфліктів...................... 90

вирішення колективних спорів....................... 85, 86

виробничі відносини................................................ 27

витрати на розвиток персоналу........................ 105

витрати праці

-дві форми............................................................ 129

відносини зайнятості........................................ 43, 44

відношення до зайнятості...................................... 45

вільно вибрана зайнятість..................................... 43

ВНП................................................... 52, 53, 54, 55, 56

Г

гарант основних громадянських прав............... 89

гарантовані і компенсаційні виплати................. 73

гнучкість ринку праці....................................... 34, 35

групи працездатних людей................................... 26

групова фотографія............................................... 120

гуманізації економіки................................................ 8

Д

дельфійський принцип............................................ 59

держава як партнер в соціальному партнерстві 10, 13, 73, 75, 77, 89, 90

державний та регіональні ринки праці.............. 30

Джон-Мейнард......................................................... 21

динаміка чисельності

- населення............................................................ 14

- трудових ресурсів............................................. 14

диференціація доходів............................................ 66

диференціюючі фактори формування доходів. 66

договір купівлі-продажу......................................... 23

додаткова потреба

- в спеціалістах............................................ 99, 100

- в спеціалістах в звязку з приростом їх посад 99

- в спеціалістах для часткової заміни практиків 100

- на відновлення природнього вибуття.......... 99

- на відновлення природнього вибуття спеціалістів 100

доходи населення.................................................... 66

духовні якості.............................................................. 9

Е

економічний зміст зайнятості................................ 44

економічний зріст..................................................... 52

економічно активне населення.. 11, 29, 30, 46, 47

експлуатація найманих працівників................... 25

елементи

- кадрової політики............................................. 94

- ринку праці:........................................................ 26

етап кар’єри

- завершення....................................................... 110

- збереження........................................................ 109

- пенсійний........................................................... 110

- попередній........................................................ 109

- поступу.............................................................. 109

- становлення...................................................... 109

етапи

- стратегічного планування в проектуванні і розробці програми управління продуктивністю 62

- управління персоналом................................... 97

ефектзивність

- праці...................................................................... 43

ефективність

- зайнятості........................................................... 44

- застосування праці.......................................... 17

Ж

Жан-Батіст Сей......................................................... 21

З

загальна потреба спеціалістів.............................. 99

зайнявідомо,тість...................................................... 41

зайнятість........................................................ 3, 41, 45

заробітна плата... 28, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 90

заробітна плата як економічна категорія.......... 71

здатність до праці.............................................. 23, 25

зйдатність до праці.................................................. 23

зовнішній ринк праці............................................... 35

І

інвестиції в людський капітал............................... 55

індивідуальна фотографія................................... 120

індивідуальні умови оплати.................................. 74

інженерно-технічний персонал............................ 96

К

К.Маркс................................................................ 22, 25

кадри............... 10, 33, 65, 79, 97, 98, 101, 102, 103

кадрова політика підприємства........................... 93

кар’єра трудова..................................................... 107

кваліфікаційна структура.................................... 101

класифікація персоналу фірми............................. 96

Кодекс законів про працю в Україні.......... 10, 140

коефіцієнт насиченості спеціалістами................ 99

коефіцієнт природнього вибуття спеціалістів 100

колективний договір......................................... 83, 85

колективні переговори..................................... 85, 90

компенсаційні виплати..................................... 73, 74

компютеризація кадрової роботи........................ 98

конкуренція робочої сили........................ 31, 35, 52

концепція зайнятості............................................... 42

критерій оптимальності норм праці................. 133

Л

людський капітал............................................ 36, 105

М

межа малозабезпеченості...................................... 69

мета

- кадрової політики............................................. 95

- формування персоналу................................. 100

метод безпосередніх замірів............................... 120

метод моментних спостережень........................ 120

методи

- виміру продуктивності:................................... 58

- тренінгу.............................................................. 104

- управління персоналом................................... 97

методи нормування праці

-аналітичні.......................................................... 135

-сумарні................................................................ 135

методи нормування робочого часу.................. 121

Міжнародна організація праці (МОП) 5, 47, 84, 85

мінімальний споживчий бюджет (МСБ)............ 68

мінімальні розміри оплати праці.......................... 67

моделі

- (типи) ринків праці............................................ 27

- обліку вкладень в людські ресурси............ 105

модель

- (концепція) зайнятості...................................... 42

- витрат (хронологічна)................................... 105

- корисності......................................................... 106

- національного ринку праці............................ 37

- обліку витрат на заміщення працівника... 106

Н

наймана праця.......................................................... 64

наймані працівники.................................... 16, 22, 31

національний ринок праці

- зорієнтований на зовнішній ринок праці.... 36

- що тяжіє до внутрішнього ринку.................. 36

незалежний регулятор системи соціально-трудових відносин 90

неофіційна частина відкритого ринку праці..... 29

нетрудові доходи..................................................... 66

нижня межа працездатного віку.......................... 10

нівелюючі фактори формування доходів........... 66

нові технології........................................................... 54

нормативи

-режимів роботи................................................. 132

-темпу................................................................... 132

-часу...................................................................... 132

-чисельності........................................................ 133

нормативний метод виміру продуктивності..... 59

нормативні матеріали з праці............................. 132

норми

-важкості праці................................................... 130

-виробітку............................................................ 128

-витрат

-робочого часу.............................................. 129

-фізичної і нервової енергії......................... 130

-керованості........................................................ 128

-обслуговування................................................ 128

-ознаки норм....................................................... 132

-праці.................................................................... 127

-результатів праці............................................. 131

-складності виконуваних робіт..................... 131

-тарифної зарплатомісткості......................... 132

-тривалості.......................................................... 130

-трудомісткості.................................................. 130

-часу............................................................. 127, 128

-чисельності........................................................ 128

норми і нормативи

-відмінності.......................................................... 133

нормоване завдання.............................................. 128

нормування праці

-визначення......................................................... 128

О

об'єкти нормування праці.................................... 116

оплата за понаднормову роботу......................... 73

оплата праці

- тарифна система............................................... 76

оплати праці

- безтарифна система......................................... 77

організація оплати праці................................. 72, 76

освіта та професійна підготовка.......................... 55

основні принципи управління............................... 97

основні риси зайнятості в соціально орієнтованій економіці 45

особи, що працюють для себе.............................. 16

П

пасивна політика зайнятості................................. 41

пенсії............................................... 10, 14, 66, 67, 110

персонал підприємства.......................................... 96

питома вага спеціалістів в загальній чисельності персоналу 99

підбір кадрів............................................................ 102

підприємець............................................................... 87

підсистемами управління персоналом............... 96

планування заходів з управління продуктивністю 62

планування персоналу....................................... 5, 98

побутові умови.......................................................... 57

повна зайнятість....................................................... 43

подвійність ринків праці......................................... 34

показники ефективності зайнятості..................... 44

політика зайнятості................................................. 46

політика підприємства в області кар’єри....... 109

положення зайнятості, зафіксовані в законі...... 42

попит на робочу силу............................................. 29

правила вибору роботи для успіху в кар’єрі. 110

працедавці.................................................................. 16

працездатне населення.......................................... 12

працівники

- не підлягають класифікації за статусом..... 16

- соціальної інфраструктури............................ 96

працюючі

- пенсіонери.................................................... 10, 13

- підлітки................................................... 10, 11, 13

предмет управління персоналом......................... 95

принципи діяльності соціальних партнерів...... 85

природний рівень безробіття................................ 47

прихована частина ринку праці.......................... 29

приховане безробіття.............................................. 48

програми

- підвищення продуктивності........................... 62

- управління продуктивністю........................... 60

продуктивна зайнятістю........................................ 43

продуктивність праці 17, 51, 53, 54, 57, 64, 102, 106, 107

прожитковий мінімум................................. 67, 68, 69

професійна

- кар’єра............................................................... 107

- структура.......................................................... 101

професійно-кваліфікаційна структура сукупного ринку праці 30

профспілки 33, 34, 36, 65, 72, 78, 83, 84, 85, 88, 89, 90

Р

реалізація кар’єри.................................................. 108

режим праці

- добовий.............................................................. 115

- змінний............................................................... 114

- місячний............................................................. 115

- тижневий........................................................... 115

резервування робочої сили................................... 31

ресурси

- людські................................................................... 8

- матеріальні............................................................ 8

- трудові....................................................... 9, 11, 14

ринкові відносини.............................................. 25, 27

ринок праці

- відкритий............................................................. 29

- внутрішній........................................................... 35

- вторинний............................................................ 33

- первинний............................................................ 32

- поточний....................................................... 28, 29

- прихований......................................................... 29

- робочої сили....................................................... 23

- специфічний........................................................ 38

- сукупний....................................................... 28, 30

усередині - внутрішньофірмовий..................... 35

рівень

- безробітізтя......................................................... 47

- безробіття............................................................ 47

- життя....................................................... 45, 52, 66

- фізичного розвитку.............................................. 9

робоча сила....................... 21, 22, 24, 25, 27, 48, 80

робочий час............................................................. 113

- регулюання....................................................... 113

- тривалість......................................................... 113

робочі, зайняті фізичною працею........................ 96

розвиток персоналу.............................................. 103

розмір трудовитрат................................................. 54

розподіл

- за видами зайнятості........................................ 15

- трудових ресурсів............................................. 15

розставляння персоналу...................................... 103

С

самофотографія...................................................... 120

сегментація ринку праці......................................... 32

Семуелсон П.............................................................. 21

системи оплати праці.......................... 35, 71, 72, 76

служби зайнятості............................................. 27, 38

соціальне партнерство................. 6, 83, 84, 87, 140

соціальні аспекти зайнятості................................ 45

способи формування соціально-трудових відносин та розв’язку трудових конфліктів 83

становлення ринку праці....................................... 38

статус в зайнятості.................................................. 43

сторона на переговорах......................................... 90

структура працівників (трудового потенціалу) 101

структурне безробіття............................................ 48

сукупна пропозиція................................................. 27

сукупний дохід, що враховується в сімейному бюджеті 66

сукупний попит.................................................. 27, 30

Т

тарифна система...................................................... 76

тарифна ставка....................................................... 131

темпи зросту продуктивності праці.................... 55

технічний прогрес.................................................... 54

типи

- безробіття............................................................ 47

- організації заробітної плати.......................... 76

тренінг персоналу.................................................. 104

трудова угода.............................. 23, 27, 65, 86, 140

трудовий

- договоір................................................................ 27

- контракт............................................................... 27

- потенціал.................................................... 16, 102

трудовитрати............................................................ 53

трудові і нетрудові доходи.................................... 66

трудові процеси...................................................... 115

У

укладення колективних договорів і угод........... 85

умови

- оплати праці....................................................... 73

- праці.................................................. 13, 52, 57, 94

уофіційна частина відкритого ринку праці....... 29

управління

- кар’єрою............................................................ 108

- персоналом.................................................. 95, 96

- продуктивністю........................................... 60, 61

-персоналом.......................................................... 96

Ф

фактори

що мають вплив на вимір продуктивності праці 58

- демографічні...................... 8, 12, 13, 17, 66, 101

- довготривалої дії на трудові ресурси......... 14

- підвищення продуктивності:.......................... 51

- соціально-економічні................................... 8, 17

- що мають вплив на чисельність трудових ресурсів 12

фактори обгрунтування норм праці

-економічні.......................................................... 133

-організаційні...................................................... 133

-психофізіологічні.............................................. 133

-соціальні............................................................. 133

-технічні............................................................... 133

-фінансові............................................................. 133

фізичний розвиток................................................ 9, 13

форми оплати праці................................................. 74

формування

- доходів................................................................. 66

- персоналу......................................................... 100

- трудових ресурсів............................................. 11

фотографія виробничого процесу..................... 120

фотографія робочого часу.................................. 119

фотографія часу використання устаткування 120

фотохронометраж................................................. 119

функції ринку праці................................................. 26

функціональна гнучкість ринку праці................ 35

Х

хронометраж........................................................... 119

Ц

ціна робочої сили................................. 31, 32, 65, 66

Ч

чисельність

- основних виробничих робітників................. 99

- практиків........................................................... 100

члени

- виробничиух кооперативів............................. 16

- сім’ї, які допомагають...................................... 16

Я

ядро колективу....................................................... 102


 


Зміст


1. Вступ................................................. 3

1. Людина, економіка, праця........................... 3

2. Предмет і методи сучасної економіки праці. 4

3. Мета курсу, його структура і логіка...... 6

2. Тема: Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 8

1. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія 9

2. Формування трудових ресурсів.............. 11

3. Використання трудових ресурсів. Трудовий потенціал суспільства. 15

4. Контрольні запитання та завдання...... 18

5. Резюме:.......................................................... 18

3. Тема: Ринок праці в економічній системі. 20

1. Поняття ринку праці, його елементи та функції. 20

2. Структура та моделі ринку праці........ 27

3. Попит і пропозиція на ринку праці....... 31

4. Сегментація і гнучкість ринків праці... 32

5. Національний ринок праці: співвідношення внутрішнього і зовнішнього 35

6. Контрольні запитання та завдання...... 38

7. Резюме............................................................ 39

4. Тема: Зайнятість населення і безробіття 41

1. Соціально-економічна сутність зайнятості 41

2. Зайнятість як елемент соціально-економічної політики 45

3. Безробіття та соціально-економічні наслідки безробіття 46

4. Контрольні запитання та завдання...... 48

5. Резюме............................................................ 49

5. Тема: Продуктивність і ефективність праці 51

6. Визначення продуктивності праці......... 51

7. Показники та методи вимірювання продуктивності праці 57

8. Програми управління продуктивністю праці 60

9. Контрольні запитання та завдання...... 62

10. Резюме....................................................... 63

6. Тема: Вартість робочої сили та її структура 64

1. Сутність вартості робочої сили.......... 64

2. Вартість робочої сили і доходи населення 66

3. Контрольні запитання та завдання...... 69

4. Резюме............................................................ 70

7. Тема: Організація оплати праці.... 71

1. Основні елементи організації оплати праці 71

2. Основні вимоги до організації заробітної плати 75

3. Основні типи організації заробітної плати 76

4. Заробітна плата та фонд споживання підприємства 77

5. Особливості організації і оплати праці на малих підприємствах 78

6. Контрольні запитання та завдання...... 80

7. Резюме............................................................ 81

8. Тема: Соціальне партнерство і ринок праці 83

1. Об’єднання підприємців на ринку праці 87

2. Роль профспілок в соціально-трудових відносинах 88

3. Держава в системі соціального партнерства 89

4. Контрольні запитання та завдання...... 90

5. Резюме............................................................ 91

9. Тема: Управління персоналом...... 93

1. Планування і формування персоналу...... 98

2. Розвиток персоналу і оцінка інвестицій в людський капітал 103

3. Трудова кар’єра........................................ 107

4. Контрольні запитання та завдання.... 111

5. Резюме......................................................... 111

10. Тема: Регулювання робочого часу 113

1. Робочий час. Режим праці та відпочинку 113

2. Класифікація витрат робочого часу. 115

3. Дослідження витрат робочого часу... 118

4. Методи встановлення норм часу......... 120

5. Контрольні запитання та завдання.... 122

6. Резюме......................................................... 122

11. Тема: Нормування праці........... 124

1. Сутність нормування праці та її значення 124

2. Система норм і нормативи праці....... 126

3. Комплексне обгрунтування норм праці 133

4. Методи нормування праці і їх розвиток 135

5. Перегляд норм і оцінка їх якості.......... 135

6. Контрольні запитання та завдання.... 137

7. Резюме......................................................... 137

12. Література.................................. 140

13. Додатки...................................... 141

1. Класифікація витрат робочого часу. 155

2. Норми витрат праці............................... 159

 


 

Економіка праці:

конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент”

 

 

Укладачі

Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц.,

Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.

 

 

Редактор Клим Г.С.

 

Підписано до друку 00.00.2000.

Формат 60х84 1/16. Папір Офсетний.

Друк на різографі. Умовних друк.арк. 3,4. Умовн.фарбо-відб. 3,37.

Тираж 200 прим. Зам. 252


ВИТЯГ

з протоколу № засідання кафедри ЕМІН

від 28 серпня 2000 р.

 

Слухали: інформацію Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц., про зміст методичного видання “Економіка праці:конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент””. Укладачі Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц.,Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.

Ухвалили: рекомендувати “Економіка праці:конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент” обсягом 5 сторінок згідно вимог видавництва до видання.

 

 

Зав.кафедри В.Козик

 

Секретар І.Крет


ВИТЯГ

з протоколу № ___ засідання методичної ради ФЕМ

від “___” __________ 2000 р.

 

Слухали: інформацію Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц., про зміст методичного видання “Економіка праці:конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент””. Укладачі Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц.,Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.

Ухвалили: рекомендувати “Економіка праці:конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент” обсягом 5 сторінок до видання.

 

 

Голова методичної ради М.Білик

 

Секретар Г.Захарчин


РЕЦЕНЗІЯ

 

На методичне видання “Економіка праці:конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент””. Укладачі: Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц., Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.

 

В конспекті курсу лекцій висвітлюються основні теми дисципліни “Економіка праці”, передбачені навчальною програмою курсу.

Методичне видання складається з наступних роздідів-тем:

1. Вступ

2. Тема: Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

3. Тема: Ринок праці в економічній системі.

4. Тема: Зайнятість населення і безробіття

5. Тема: Продуктивність і ефективність праці

6. Тема: Вартість робочої сили та її структура

7. Тема: Організація оплати праці

8. Тема: Соціальне партнерство і ринок праці

9. Тема: Управління персоналом

10. Тема: Регулювання робочого часу

11. Тема: Нормування праці

12. Література

13. Додатки

Методичний посібник рекомендується видати.

 

Доц. к.е.н Ю.Стадницький


РЕЦЕНЗІЯ

 

На методичне видання “Економіка праці:конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент””. Укладачі: Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц., Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.

 

В конспекті курсу лекцій висвітлюються наступні питання дисципліни “Економіка праці:


1. Вступ

1. Людина, економіка, праця

2. Предмет і методи сучасної економіки праці.

3. Мета курсу, його структура і логіка.

2. Тема: Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

1. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія

2. Формування трудових ресурсів

3. Використання трудових ресурсів. Трудовий потенціал суспільства.

4. Контрольні запитання та завдання

5. Резюме:

3. Тема: Ринок праці в економічній системі.

1. Поняття ринку праці, його елементи та функції.

2. Структура та моделі ринку праці.

3. Попит і пропозиція на ринку праці

4. Сегментація і гнучкість ринків праці

5. Національний ринок праці: співвідношення внутрішнього і зовнішнього

6. Контрольні запитання та завдання

7. Резюме

4. Тема: Зайнятість населення і безробіття

1. Соціально-економічна сутність зайнятості

2. Зайнятість як елемент соціально-економічної політики

3. Безробіття та соціально-економічні наслідки безробіття

4. Контрольні запитання та завдання

5. Резюме

5. Тема: Продуктивність і ефективність праці

6. Визначення продуктивності праці

7. Показники та методи вимірювання продуктивності праці

8. Програми управління продуктивністю праці

9. Контрольні запитання та завдання

10. Резюме

6. Тема: Вартість робочої сили та її структура

1. Сутність вартості робочої сили

2. Вартість робочої сили і доходи населення

3. Контрольні запитання та завдання

4. Резюме

7. Тема: Організація оплати праці

1. Основні елементи організації оплати праці

2. Основні вимоги до організації заробітної плати

3. Основні типи організації заробітної плати

4. Заробітна плата та фонд споживання підприємства

5. Особливості організації і оплати праці на малих підприємствах

6. Контрольні запитання та завдання

7. Резюме

8. Тема: Соціальне партнерство і ринок праці

1. Об’єднання підприємців на ринку праці

2. Роль профспілок в соціально-трудових відносинах

3. Держава в системі соціального партнерства

4. Контрольні запитання та завдання

5. Резюме

9. Тема: Управління персоналом

1. Планування і формування персоналу

2. Розвиток персоналу і оцінка інвестицій в людський капітал

3. Трудова кар’єра

4. Контрольні запитання та завдання

5. Резюме

10. Тема: Регулювання робочого часу

1. Робочий час. Режим праці та відпочинку

2. Класифікація витрат робочого часу

3. Дослідження витрат робочого часу

4. Методи встановлення норм часу

5. Контрольні запитання та завдання

6. Резюме

11. Тема: Нормування праці

1. Сутність нормування праці та її значення

2. Система норм і нормативи праці

3. Комплексне обгрунтування норм праці

4. Методи нормування праці і їх розвиток

5. Перегляд норм і оцінка їх якості

6. Контрольні запитання та завдання

7. Резюме

12. Література

13. Додатки

1. Класифікація витрат робочого часу

2. Норми витрат праці

 


Конспект лекцій з економіки праці рекомендується до видання.

 

Доцент, к.е.н В.І.Довбенко

 
Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1998;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.168 сек.