Типи інфляційного процесу

Типи інфляційного процесу

Залежно від характеру інфляційного процесу і темпів йо­го зростання розрізняють три типи інфляції:

1. Повзуча інфляція.Характерною її ознакою є плавне щорічне зростання цін в межах до 10%.

2.Галопуюча інфляція.Вона викликає щорічний темп зростання цін на 10-15%, а інколи й до 100%.

3.Гіперінфляція.Їй властиве стрибкоподібне зрос­тання цін понад 100% у рік та збільшення їх від­риву від заробітної плати і руйнування добробуту.

Зростання цін, що перевищує темп у 50% щомісячно, класифікують як супергіперінфляцію.На цій стадії знецінення грошей набуває характеру самопоновлюваного процесу, коли зростання цін вимагає збільшення емісії грошей, а зростання пропозиції грошей спричиняє новий виток зростання цін.

Залежно від зростання цін різних товарних груп прийнято виділяти збалансовану і незбалансовану інфляцію. Перша з них викликає пропорційну зміну цін на різні товари, а друга - викликає неоднакову пропорційність зміни цін різних товарів.

Якщо інфля­цію розглядати з позиції передбачення її розвитку, то розрізняють очікувану і неочікувану інфляції.

Врахування просторових меж поширення інфляції дозволяє класифікувати локальну інфляцію, що діє в рамках окремих країн, і світову інфляцію, якщо вона охоплює групу країн або цілі регіони. Для країн, які залежать від стану зовнішньої торгівлі існує загроза імпортної інфляції. Наприклад, зростання цін на паливо-енергетичні ресурси й матеріали робить загрозу імпортної інфляції в Україні реальністю.

Стан економіки країни, що характеризується загальним застоєм виробництва і високим рівнем безробіття та одночасним підвищенням цін й інших ознак розвитку інфляційного процесу, називають стагфляцією. Рівень інтенсивності інфляційного процесу можна виміряти за допомогою індексу цін за певний пері­од: рік, квартал, місяць. Найчастіше для вимірювання інфляції за­стосовується індекс цін споживчих товарів (ІСЦ):

ICЦ = (∑p1q0/∑p0q0) /100%,

де p1q0 - ринкова вартість фіксованого кошика товарів у поточно­му році; p0q0 - ринкова вартість фіксованого кошика товарів у ба­зовому році.

Цей показник характеризує зміни в часі загального рівня цін на товари, які купує населення для особистого споживання.

Зміни в часі загального рівня цін на засоби виробництва, які купують юридичні особи для виробничого споживання, харак­теризуються показником індексу цін на засоби виробництва (ІВЦ) Він визначається за формулою агрегатного індексу Ласпейреса:

ІВЦ = (∑p1q0/∑p0q0) /100%

Індекс цін виробника використовується для характерис­тики інфляції витрат, особливо коли оптові ціни зростають перши­ми, тобто до зростання роздрібних цін.

Загальний індекс інфляції визначається за формулою:

Іінф = (І1-І0/І0),

де І інф - індекс інфляції; І1- індекс зростання цін у досліджуваному році; /0 - індекс цін базового року.

Економічними і соціальними наслідками інфляції стають:

1. Зниження життєвого рівня населення шляхом па­діння реальної вартості особистих заощаджень, ско­рочення реальних поточних доходів, перерозподілудоходів найманих працівників на користь підприєм­ців.

2. Діє ефект інфляційного оподаткування доходів.

3. Падіння виробництва як результат зниження стиму­лів до праці та розширення виробництва. Інфляція посилює диспропорції виробництва, торгівлі, кредит­ної і грошової систем, державних фінансів, валютної системи і платіжного балансу країни.

4. Некерована інфляція порушує управління економі­кою і підриває устої держави.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1056; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2018 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.007 сек.