ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ


1. .Достеменнiсть - [Validity, adequacy, Достоверность]: Iмовiрнiсть вiдсутностi помилок у даних.

2. Iнтерфейс - [Interface, Интерфейс]: Зв’язок між двома компонентами, що обробляються. Сукупність правил та засобiв, які забезпечують взаємодію пристроїв обчислювальних систем i (або) програм; сукупність унiфiковних технічних та програмних засобiв, які використовуються для спряження пристроїв у обчислювальній системі чи спряження між системами; межа розділу двох систем, пристроїв чи програм; границя між двома функцiйними пристроями, визначена їх характеристиками, характеристиками з’єднання, сигналів обміну, тощо; сукупнiсть описiв та погоджень про процедуру передачi керування пiдпрограмi та повернення в початкову програму.

3. Iнформацiї одиниця кiлькостi - [Information content unit, Единица количества информации]: Одиниця, призначена для вимiрювання кiлькостi iнформацiї у повiдомленнi. Двiйковою одиницею кiлькостi iнформацiї (Information content binary unit) є біт, десятковою (Information content decimal unit) - Гартлi.

4. Введення-виведення - [Input/output, Ввод-вывод (В/В) ]: довiльний обмiн даними мiж пристроями.

5. Даними обмiн - [Data communication, Обмен данными]: Передавання даних згiдно встановленого протоколу.

6. Даних блок - [Data unit, Блок данных]: Послiдовнiсть бiтiв, що має фiксовану довжину i використовується для зображення даних у пам’ятi чи для їх пересилання.

7. Даних блок доступу до файлу - [File access data units, Блок данных доступа к файлу]: Елемент структури доступу до файлу, над яким можуть виконуватися дiї передавання, видiлення, замiни або вставляння.

8. Даних запаковування - [Data encapsulation, Упаковка данных]: Приєднання преамбули, початкового обмежувача кадру, наповнення та контрольної послiдовнiстi кадру до зiбраного кадру.

9. Даних оброблення - [Data processing, Обработка данных]: Виконання будь-якої операцiї чи комбiнацiйної операцiї з даними.

10. Даних пошкодження - [Data corruption, Повреждение данных]: Порушення цiлiсностi даних.

11. Даних розпаковування - [Data decapsulation, Распаковка данных]: Розпiзнавання адреси призначення, перевiрка контрольної послiдовностi кадру, усування наповнення та передавання для розбирання кадру, якщо вiн не мiстить помилок.

12. Даних цiлiснiсть - [Data integrity, Целостность данных]: Умови, при яких данi зберiгаються для використання за призначенням.

13. Дані - [Data, Данные]: Iнформацiя, подана у формалiзованому виглядi, придатному для iнтерпретування, оброблення i переадресування людиною чи технiчними засобами.

14. Дискета - [Diskette, Дискета]: Малоформатний магнітний диск на гнучкому піджарку.

15. Дисплей - [Display, Дисплей]: Пристрій з клавіатурою для введення даних i керування екраном для їх відображення.

16. Достеменнiсть - [Validity, adequacy, Достоверность]: Iмовiрнiсть вiдсутностi помилок у даних.

17. Комірка - [Cell, location, Ячейка]: Мінімальна адресована дiлянка пам’ятi.

18. Місткість - [Capacity, Емкость]: Максимальна кількість одиниць даних, що може зберігатись у запам’ятовувальному пристрої.

19. Пам’ять - [Memory, Память]: Загальна назва для довільних методів фіксування та збереження iнформацiї.

20. Передавання даних - [Data transmission, Передача данных]: Пересилання даних за допомогою засобiв зв’язку з одного місця для приймання їх в iншому мiсцi.

21. Файл - [File, Файл]: 1. Пойменована сукупність логічних записів, однотипних за структурою i методом доступу, оформлена як єдине ціле методами мови програмування. 2. Набір даних на логічному рівні розгляду.

22. Функцiйний блок - [Functional unit, Функциональный блок]: 1. Сукупність логічно зв’язаних функцій. 2. Система чи пристрій (частина системи чи пристрою), що виконує визначену логічно зв’язану групу функцій.

23. Чіп - [Chip, Чип]: Кристал разом із нанесеною на ньому інтегральною схемою.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1378; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.