ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ


1. Iнтелект штучний – 1. Науковий напрям, у межах якого ставляться та розв’язуються задачi апаратного чи прогорамного моделювання тих видiв людської дiяльностi, якi традицiйно вважаються iнтелектуальними. 2. Властивiсть iнтелектуальних систем виконувати функцiї (творчi), що традицiйно є прерогативою людини.

2. Iнформацiї одиниця кiлькостi - [Information content unit, Единица количества информации]: Одиниця, призначена для вимiрювання кiлькостi iнформацiї у повiдомленнi. Двiйковою одиницею кiлькостi iнформацiї (Information content binary unit) є бiт, десятковою (Information content decimal unit) - Гартлi.

3. Iнформацiйна мережа - [Information network, Информационная сеть]: Сукупнiсть мережi ЕОМ та взаємодiючих через мережу ЕОМ вiддалених реальних кiнцевих систем, що забезпечує доступ прикладних процесiв, якi розмiщеннi в цiй системi, до її iнформацiйних, обчислювальних, комунiкацiйних ресурсiв, та колективне їх використання.

4. Абонент - [1. Abonent, subscriber, user, 2. OSI utility user, Абонент]: 1.Користувач, що має доступ до системи оброблення даних із абонентського пункту. 2.Частина абонентської системи, що відноситься до функцiйної служби.

5. Архiтектура мережi - [Network architecture, Сетевая архитектура]: Логiчна структура i принципи роботи iнформацiйної мережi.

6. Атрибут - [Atribut, Атрибут]: Iнформацiйний елемент, що позначає деяку властивiсть i приймає значення з окресленої їх множини.

7. Байт - [Byte, Байт]: Одиниця iнформацiї, що дорiвнює восьми бiтам.

8. Біт - [Bit, Бит]: Двiйкова одиниця кiлькостi iнформацiї, що вiдповiдає тій iнформацiї, яка передається отримувачу під час приймання одного з двох повідомлень однакової ймовірності.

9. Гiгабайт (Гбайт) - [Gigabyte, Гигабайт]: Одиниця вимiру обсягу пам’ятi, яка дорiвнює 230 чи 109 байт.

10. Данi - [Data, Данные]: Iнформацiя, подана у формалiзованому виглядi, придатному для iнтерпретування, оброблення i переадресування людиною чи технiчними засобами.

11. Даних оброблення - [Data processing, Обработка данных]: Виконання будь-якої операцiї чи комбiнацiйної операцiї з даними.

12. Достеменнiсть - [Validity, adequacy, Достоверность]: Iмовiрнiсть вiдсутностi помилок у даних.

1. Економічна інформатика - складова частина прикладної інформатики, яка займається питаннями збору, накопичення, опрацювання і передачі економічної інформації з використанням різноманітних технічних засобів.

13. Канал цифровий зв’язковий - [Digit channel, Канал цифровой связи]: Зв’язковий канал для пересилання аналогових даних, закодованих дискретними сигналами.

14. Комiрка - [Cell, location, Ячейка]: Мiнiмальна адресована дiлянка пам’ятi.

15. Мiсткiсть - [Capacity, Емкость]: Максимальна кiлькiсть одиниць даних, що може зберiгатись у запам’ятовувальному пристрої.

16. Модель - Об’єкт (реальний, знаковий чи уявний), що відрізняється вiд вихiдного, але здатний замiнити його в межах завдань, що вирiшуються.

17. Нiт - [Нит]: Одиниця кiлькостi iнформацiї (чи ентропiї), у визначеннi якої використовуються натуральнi логарифми.

18. Одиниця - [Unit, Единица]: Самостiйна частина у складi цiлого.

19. Пам’ять - [Memory, Память]: Загальна назва для довiльних методiв фiксування та збереження iнформацiї.

20. Передавання даних - [Data transmission, Передача данных]: Пересилання даних за допомогою засобiв зв’язку з одного мiсця для приймання їх в iншому мiсцi.

21. Сервер - [Server, Cервер]: Станцiя, що обслуговує iншi станцiї локальної мережi.

22. Сигнал - [Signal, Сигнал]: 1. Матерiальний носiй iнформацiї. 2. В архiтектурi вiдкритих систем - термiновий сеансовий блок даних.

23. Файл - [File, Файл]: 1. Пойменована сукупнiсть логiчних записiв, однотипних за структурою i методом доступу, оформлена як єдине цiле методами мови програмування. 2. Набiр даних на логiчному рiвнi розгляду.

24. Функцiйний блок - [Functional unit, Функциональный блок]: 1. Сукупнiсть логiчно зв’язаних функцiй. 2. Система чи пристрiй (частина системи чи пристрою), що виконує визначену логiчно зв’язану групу функцiй.

25. Чiп - [Chip, Чип]: Кристал разом із нанесеною на ньому iнтегральною схемою.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1490; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.