ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІЛЬНОГО РУХУ ТІЛ У СЕРЕДОВИЩІ


Вільним називається падіння окремих ізольованих одна від одної частинок у необмеженому об’ємі середовища.

Швидкість вільного падіння тіл у середовищах визначається взаємодією сил:

- гравітаційної

F1 = πd3 (δ – Δ) g / 6, Н, (2.1)

 

- гідродинамічного опору

F2 = ψV2d2Δ , Н, (2.2)

 

де d – еквівалентний діаметр кулі рівновеликої за об’ємом реальному тілу, м; δ – густина тіла, кг/м3; Δгустина середовища, кг/м3; g – прискорення вільного падіння, м/с2; ψкоефіцієнт гідродинамічного опору середовища рухомому тілу; V- швидкість тіла в середовищі, м/с.

Сила опору середовища рухомому в ньому тілу залежить від режиму руху – ламінарного або турбулентного. Режим руху характеризується безрозмірним параметром – числом Рейнольдса:

Re = VdΔ /μ , (2.3)

 

де μ – динамічний коефіцієнт в’язкості, Па • с.

Ламінарний режим обтікання відбувається при невеликих швидкостях руху (Re <1) частинок малої крупності (d < 0,1 мм). У цьому випадку сила в’язкісного опору середовища обумовлюється силами тертя і описується законом Стокса:

F2 = 3πμVd.(2.4)

 

Якщо динамічний коефіцієнт в'язкості μ представити з використанням формули (2.3), то рівняння (2.4) можна перетворити в такий спосіб:

 

F2 = 3πV2d2Δ / Re . (2.5)

 

Турбулентний режим обтікання характерний для високих швидкостей руху (Re >1000) великих частинок (d > 2 мм). Турбулентне обтікання супроводжується утворенням вихорів за рухомим тілом, інерційний опір середовища рухомому тілу описується законом Ньютона-Ріттінгера:

 

F2•• = πV2d2Δ / 16. (2.6)

Тіло випробовує одночасно вплив двох опорів, але в різному ступені. При параметрах Рейнольдса Re <1 переважає дія сил в'язкості, при параметрах Рейнольдса Re >1000 переважає дія сил інерції.

Для проміжної області значень параметра Рейнольдса 1 ≤ Re ≤ 1000, що відповідають швидкостям руху частинок крупністю 0,1 ≤ d ≤ 2 мм, Аллен запропонував визначати опір тілу за формулою:

 

F2•••= 5πV2d2Δ / (8 ) . (2.7)

 

При цьому коефіцієнт гідродинамічного опору середовища залежно від режиму руху приймає значення:

 

ψ = π / 16рух у турбулентній області; (2.8)

ψ = 5π / (8 ) рух у проміжній області; (2.9)

ψ = 3π / Re рух у ламінарній області. (2.10)

 

У результаті узагальнення експериментальних даних Релеєм була отримана діаграма ψ = f (Re) для різних режимів руху кулястих тіл у різних середовищах (рис. 2.1), але для практичних цілей застосувати діаграму Релея досить складно.

 

 

Аналітичний вираз для визначення швидкості руху тіла в середовищі з урахуванням основних сил – гравітаційної (2.1) і опору (2.2), може бути отриманий з рівняння:

. (2.12)

 

При m = πd3δ/6 прискорення падаючого в середовищі тіла складає:

 

, м/с2 . (2.13)

Спочатку (протягом часу t0) тіло рухається в середовищі прискорено:

 

t0 = 2,5 V0 / g0 , с, (2.14)

 

де V0– кінцева швидкість руху тіла, м/с; g0 – початкове прискорення, м/с2:

 

, м/с2 . (2.15)

За час t0 тіло проходить шляхL0:

 

L0 = 1,8 V02 / g0 ,м . (2.16)

Після закінчення проміжку часу t0 настає рівновага сил, прискорення тіла дорівнює нулю і тіло рухається рівномірно зі швидкістю V0 = const, що називається кінцевою швидкістю вільного падіння:

, м/с. (2.17)

 

З урахуванням коефіцієнта опору ψ (2.8) – (2.10) можуть бути отримані вирази для визначення швидкості руху тіл у різних режимах.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1345;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.