Менеджмент якості готельних послуг

У вітчизняній і закордонній літературі виник самостійний напрямок менеджменту — управління якістю. Вчені і практики за кордоном пов'язують сучасні методи управління якістю з методологією TQM (total quality management) — загальним (все­осяжним, тотальним) менеджментом якості.

Використовуються такі концепції менеджменту якості, що характеризують різні об'єкти і методи управління, вирішення різних проблем, пов'язаних з якістю послуг і підвищення конкурентноздатності готелів. Наприклад: система якості (Quality System), система заснована на управлінні якістю (Quality Driven Management System), загальне управління якістю (Total Quality Management), забезпечення якості (Quality Assurance), управл­іння якістю (Total Quality Management), статистичний контроль якості (Statistical Quality Control), система забезпечення якості (Quality Assurance System), менеджмент з метою поліпшення якості (Management for Quality Improvement), повне (тотальне) управ­ління якістю і продуктивністю (Total Quality and Productivity Management), менеджмент системи якості (Quality System management) і інші системи якості [4].

Інформація, опублікована за останні роки у виданнях та­ких органів, як Інститут забезпечення якості у Великобританії (ІInstitute Quality assurance), Американське товариство з управ­ління якістю (American Sosiety for Quality Control) і Європейсь­ка організація з якості (Eoropen Organisation for Quality), у дійсності показує, що ці системи використовуються у широко­му колі готелів у всіх західних країнах.

Система визначення рівня якості готельних послуг в Ук­раїні базується на стандарті ДСТУ-І5О 9002 з урахуванням ви­мог ДСТУ-І5О 9004-2, що зареєстровані у Мін'юсті 15.04.1999р. Відповідно до Закону України «Про заходи щодо подальшого розвитку туризму» і наказу Держстандарту України від 27.01.1999 р. № 37 була введена обов'язкова сертифікація якості готельних послуг відповідно до цих стандартів. Сертифікат відповідності якості видається на термін не більше п'яти років.

Якість готельних послуг повинна гарантувати споживачеві задоволення його запитів. Ці властивості формуються в процесі обслуговування в готелі, на всіх його етапах і у всіх ланках. Ра­зом з тим утворюється вартісна величина готельних послуг, що характеризує витрати на їх надання, планування і розробку но­вих видів послуг і значною мірою визначає їхню ціну, а відтак — їхню конкурентоздатність.

Саме такий підхід був покладений в основу прийнятого ЄС документа - глобальної концепції законодавчого забезпечен­ня якості послуг на європейському ринку. Концепція спираєть­ся в основному на три фундаментальних положення:

• систему управління якістю в готелі;

• контроль якості готельних послуг;

• єдину оцінку відповідності якості (сертифікацію) послуг.

Перш ніж надавати послуги, готель повинний надати до­каз того, що вони відповідають основним європейським вимо­гам. При цьому сам доказ може виглядати по-різному, оскіль­ки вибір необхідного методу оцінки відповідності нормі за мож­ливістю здійснюють самі готелі. У цьому плані ЄС розробило так звану модульну концепцію, відповідно до якої готелі пев­ною мірою вільні у виборі різних модулів для отримання ана­логічного або навіть ідентичного результату.

Одним із сучасних підходів до оцінки факторів якості є їхнє групування, що полегшує управління. Воно має такий вигляд:

• стратегія готелю (системи управління якістю мають особ­ливості при реалізації стратегій диференціації, цінового лідерства і фокусування);

• роботи з проектування нових послуг;

• оснащення (технічний стан оснащення, його якісні пара­метри, ступінь зносу, відповідність певним вимогам щодо рівня якості послуг);

• персонал (відповідність кваліфікаційним вимогам);

• товарно-матеріальне забезпечення (своєчасність, якість,

надійність систем постачання).

Стандарти ІСО серії 9000 встановили єдиний визнаний у світі підхід до договірних умов щодо оцінки систем якості та одночасно регламентували відносини між виробниками і спо­живачами послуг. Іншими словами, стандарти ІСО — це стійка орієнтація на споживача при строгому дотриманні культури на­дання готельних послуг. Якість можна представити у вигляді піраміди (рис. 12.1.).

Наверху піраміди знаходиться ТРМ — всеохоплюючий, то­тальний менеджмент якості, що має на меті високу якість всієї роботи для досягнення необхідної якості послуг. Насамперед ця робота пов'язана з забезпеченням високого організаційно-технічного рівня надання послуг, необхідних умов праці. Якість роботи включає обгрунтованість прийнятих управлінських рішень, систему планування.


Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 293; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.