Вступ в управління персоналом

На сьогодні особливого значення набувають питання прак­тичного застосування сучасних форм управління персоналом готелю, що дозволяють підвищити його соціально-економічну ефективність.

Головний потенціал готелю полягає в кадрах. Які б пре­красні ідеї, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умо­ви не існували, без добре підготовленого персоналу високої ак­тивності домогтися неможливо. Саме люди надають послуги гостям, подають ідеї і дозволяють готелеві існувати.

Без людей не може бути організації, без кваліфікованих кадрів жоден готель не зможе досягти своїх цілей. Управління персоналом готелю пов'язане з людьми та їхніми відносинами у колективі.

Слід також відзначити, що на сьогодні основними факто­рами конкурентоздатності готелів стали забезпеченість робо­чою силою, ступінь її мотивації, організаційні структури і фор­ми роботи, що визначають ефективність використання персо­налу.

Успіхи ведучих світових готелів у забезпеченні високої якості послуг, їхнього швидкого відновлення, зниженні витрат на на­дання послуг та інтеграції зусиль персоналу пов 'язані з тим, що в них створені високоефективні системи управління персоналом. Велике значення для ефективної кадрової політики має аналіз характеристик ринку робочої сили. Внутрішні особливості готе­лю такі, як: поставлені цілі розвитку, тенденції його управлінсь­кого стилю, конкретний характер розв'язуваних ним задач, спе­цифіка робочих колективів та ін. також повинні братися в роз­рахунок для забезпечення ефективності кадрової політики.

Ці загальні тенденції повинні враховуватися в практиці управління персоналом готелю.

Системи управління персоналом. Цілі та завдання управ­ління персоналом.

Формування системи управління персоналом передбачає, насамперед, побудову «дерева цілей», причому цілей працівників і цілей адміністрації, забезпечення їхньої найменшої су­перечливості, виявлення ролі і місця управління персоналом у забезпеченні головних цілей готелю.

Цілями управління персоналом готелю є:

• підвищення конкурентноздатності готелю;

• підвищення ефективності виробництва і праці, зокрема, досягнення максимального прибутку;

• забезпечення високої соціальної ефективності функціо­нування колективу.

Успішне виконання поставлених цілей вимагає вирішен­ня таких задач, як:

• забезпечення потреби готелю в робочій силі в необхідних обсягах і необхідної кваліфікації;

• досягнення обґрунтованого співвідношення між структу­рою готелю і структурою трудового потенціалу;

• повне та ефективне використання потенціалу працівника і колективу готелю в цілому;

• забезпечення умов для високопродуктивної праці, висо­кого рівня її організованості, мотивації, самодисципліни, вироблення в працівника звички до взаємодії і співробіт­ництва;

• закріплення працівника в готелі, формування стабільного колективу як умови окупності коштів, що витрачаються на робочу силу (залучення, розвиток персоналу);

• забезпечення реалізації бажань, потреб і інтересів праців­ників у відношенні до змісту праці, посадового просуван­ня тощо;

• балансування інтересів готелю та інтересів працівників, економічної і соціальної ефективності;

• підвищення ефективності управління персоналом, досяг­нення цілей управління при скороченні витрат на робочу силу.

Ефективність управління персоналом, найбільш повна ре­алізація поставлених цілей багато в чому залежать від вибору варіантів побудови самої системи управління персоналом го­телю, пізнання механізму її функціонування, вибору оптималь­них технологій і методів роботи з людьми [ 100].


Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 239; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.