Роль курсу загальної екології в інженерному інституті. Коло екологічних питань, які повинен знати майбутній інженер-будівельник.

Вже друге десятиріччя вивчення основ загальної екології стало обов’язковим для всіх середніх і вищих учбових закладів будь якого профілю. Але найважливішу роль вивчення цього предмету відіграє саме в технічних учбових закладах, які готують кадри для промисловості країни. Промислове виробництво - це найпотужніше джерело забруднення всіх частин біосфери, тому наявність на промисловому підприємстві екологічно грамотних фахівців-інженерів – це залог майбутньої екологізації виробництва, створення нових безвідходних і маловідходних технологій, обережного відношення до навколишнього середовища.

Особливу увагу щодо одержання екологічних знань треба приділити майбутнім інженерам-будівельникам, тому що будівництво та комунальне господарство займають одне з перших місць у забрудненні біосфери. Майбутні фахівці в галузі будівництва повинні мати уяву про види антропогенної дії при будівництві житлових та виробничих будівель та споруд на природу, а також про заходи щодо захисту навколишнього середовища за допомогою будівельних рішень. В склад заходів з охорони навколишнього середовища в процесах будівництва входять: захист та допомого в раціональному розвиткові повітряного, геологічного та гідрологічного середовища; боротьба із забрудненнями – матеріальними та енергетичними; економні витрати невідновних ресурсів Землі (енергоносіїв в першу чергу); збереження та відновлення грунтів для сільського господарства; утилізація відходів; охорона геологічних та культурних пам’ятників; створення екологічно чистих споруд, що перебувають у злагоді з природним середовищем.

Містобудівні питания повинні вирішуватися з точки зору збереження або перетворення ландшафту з врахуванням охорони природних ресурсів теріторії (рельєф, гідрогеологія, мінерально-сировинні ресурси, повітря, вода, грунт, рослинний і тваринний світ). Інженер-будівельник повинен вміти створювати просторовий екологічний каркас розселення, розробляти природоохоронні та гігієнічні заходи, екологічну компенсацію інженерно-технічними засобами, використовувати стійкі до антропогенних навантажень ландшафти.

Будівлі і споруди повинні проектуватися з максимальним збереженням придатної для сільськогосподарського використання і природного функціонування грунту, з максимально замкненим безвідходним циклом функціонування, щоб в природне середовище не надходили забруднення: житлові та суспільні споруди – з повною утилізацією всіх відходів – теплових, біологічних, фізичних; виробничи об’єкти – із замкненими технологічними циклами.

Інженер-будівельник повинен передбачити при будівництві об’єкта повне використання відходів будівництва, що утворюються при виготовленні конструкцій, видобуванні копалин, у виробничих процесах з метою виробництва заповнювачив, добавок, в’яжучих, вторинної сировини, а також передбачити використання вторинної енергії – тепла енергоносіїв. Для цього використовуються основні види відходів промисловості у вигляді газів, пилу, рідин, вскришних порід, побутових відходів, відходи будівництва ( будівельні конструкції і елементи, які залишилися невикористаними, відходи обробки сировини і матеріалів.

Основним напрямком діяльності інженера-будівельника є перетворення будь-якої урбанізованої системи в систему, наближену до природної технологічними та соціальними засобами, щоб ця нова система відповідала вимогам природного середовища і якості життя людини. Їй повинні бути властиві висока продуктивність і стабільність в широкому диапазоні зовнішніх впливів, висока швидкість обміну речовини і енергії, а звідси й висока швидкість самоочищення, здатність до швидкої перебудови при зміненні зовнішнього середовища. Для цього потрібна взаємодія соціальних, природничих та технічних наук. Інженер-будівельник повинен не тільки володіти комплексом екологічних знань і способів створення ресурсозбурігаючих рішень – містобудівних, архітектурно-планувальних, конструктивних, технологічних, але й бути зацікавленим в екологізації урбанізованого середовища. А це неможливо без знання фундаментальних законів еволюції біосфери, які й розглядає загальна екологія.

Питання для самоконтролю (ПАКЕТ 2).

Питання 1.12. Чи можна сказати, що така галузь промисловості, як будівництво, є найпотужнішим джерелом антропогенної дії?

Так.

Ні.

Питання 1.13. Чи можна внести збереження та відновлення грунтів для сільського господарства до кола питань, які повинен вирішувати інженер-будівельник?

Так.

Ні.

Питання 1.14. Чи можуть відходи будівництва бути використані як вторинна сировина для виробництва будівельних та деяких інших матеріалів?

Так.

Ні.

Загальний тест-контроль за темою

Запитання 1.1.

Яку подію в минулому прийнято вважати початком розвитку цивілізації, початком дії на природне середорвище людини як соціальної істоти?

“А”. Створення перших орудій ручної праці в кам’яному віці.

“Б” . Відкриття і освоєння вогню.

“В”. Розвиток сільського господарства, який обумовив можливість вести осідлий спосіб життя.

Запитання 1.2.

Коли з’явилися в трудах вчених перші відомості екологічного характеру?

“А”. В трудах древньогрецьких філософів.

“Б”. В епоху Відродження.

“В”. У Х1Х сторіччі, коли почала бурхливо розвиватися промисловість.

Запитання 1.3.

Хто перший запропоновав термін “екологія”?

“А”. Древньогрецький філософ-натураліст, батько ботаніки Теофраст Ерезійський.

“Б”. Російський вчений-геохімік, основоположник вчення про біосферу і ноосферу В.І. Вернадський.

“В”. Німецький вчений-біолог Ернст Геккель.

Запитання 1.4.

До якої групи наук можна віднести екологію?

“А”. До фундаментальних природничих дисциплін.

“Б”. До біологічних наук.

“В”. До наук про суспільство.

Запитання 1.5.

Що таке навколишнє середовище?

“А”. Це сукупність живих організмів – рослин, тварин, мікроорганізмів, що нас оточує.

“Б”. Це частина світу, з якою людина перебуває во взаємодії, яку вона використовує, на яку оказує вплив і до якої пристосовується.

“В”. Це фізичні природні чинники – сонячна радіація, температура, тиск, вологість повітря, напрямок вітру тощо.

Запитання 1.6.

Що є предметом вивчення екології як науки?

“А”. Охорона навколишнього середовища.

“Б”. Відношення живих істот до їх середовища, їх взаємовідносини в середовищі і вплив середовища на живі істоти.

“В”. Критичні періоди в історії планети, екологічні кризи.

Запитання1.7.

Що є характерною рисою третього періоду сучасної екологічної кризи на планеті?

“А”. Парніковий ефект, кислотні дощі і озонові дири.

“Б”.Нафтове забруднення вод Світового океану.

“В”. Зміна ставлення людей на планеті до природи, всебічний розвиток екологічної освіти в усіх країнах, широкий громадський рух за охорону навколишнього середовища.

Запитання 1.8.

Які умови треба створити, щоб зберегти природне середовище великого регіону в оптимальному стані, не порушити кліматичних характеристик?

“А”.Винести промислові підприємства за межі регіону.

“Б”.Близько 30% площі залишити в стані, наближеному до природного.

“В”. Ввести великі штрафи за викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище.

Запитання 1.9.

Яким основним принципом повинно керуватися людство при використанні біологічних ресурсів?

“А”. Обережно відноситись до рослин та тварин, які занесені в Червону книгу.

“Б”. Замінювати природну сировину – рослинну і тваринну – на синтетичні матеріали в своїй життєдіяльності.

“В”. Додержуватися правила відновлювання ресурсів – скільки їх споживається, стільки й відновлюється.

Запитання 1.10.

За рахунок яких категорій біологічних ресурсів в основному існує людство?

“А”.За рахунок життєзабезпечуючих систем біосфери.

“Б”. За рахунок біоресурсів, введених в господарську діяльність людини і необхідних для гармонійного і духовного розвитку людини.

“В”. За рахунок їх сукупності.

 

Тема 2


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 82; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.036 сек.