Добір джерел інформації.

До проведення добору джерел інформації необхідно визначити, чи рівні географічні границі тих рівнів ринків, що підлягають дослідженню даною фірмою.

Такими рівнями внутрішніх ринків є:

- перший рівень – Україна;

- другий рівень – регіональний (Донбас, Закарпаття і т.д.);

- третій рівень – обласної (Донецька, Луганська, Запорізька і т.д.);

- четвертий рівень – міської чи сільський районний;

- п'ятий рівень – міський районний чи сільський селищний.

Ця класифікація рівнів ринків визначена Державною статистичною службою України на підставі існуючої адміністративно-територіальної структури. Ця служба є основним джерелом інформації.

Будь-яка будівельна організація при виборі рівня інформації, повинна виходити, насамперед, з базового рівня інформації, що визначається географічними границями і її розташування по рівнях. Крім цього будівельна організація повинна розглядати і наступний більш високий рівень. Наприклад, якщо будівельна організація діє в бокових вівтарях чи міста на четвертому рівні, то досліджується і наступний рівень – третій обласної.

Ринок будівельної продукції, на якому діє фірма, є лише частиною великого ринку і тенденції, що виявляються на ринку більш високого рівня властиві і ринку базового рівня. Фірма з ними зіштовхнеться при виході на перспективні ринки, вихід на який необхідний при неповному завантаженні будівельної організації. Однак, як правило, маркетингові дослідження варто починати на базовому рівні, тобто на тому ринку, у границях якого діє дана фірма, що в цілому дає значне скорочення витрат виробництва.

Подібний порядок маркетингових досліджень варто здійснювати і при одержанні інформації про конкурси, торги й у першу чергу, на внутрішніх ринках базового рівня.

Як ми бачимо, основою маркетингових досліджень є джерела інформації, що поділяються на первинні і вторинні дані. (8)

Первинні дані – інформація, зібрана вперше для якої-небудь конкретної мети.

Вторинні дані – інформація, що уже десь існує, будучи зібраною, раніше для інших цілей.

Звичайно маркетингові дослідження починають добором вторинних даних (інформації), що підрозділяються на внутрішні і зовнішні стосовно самої будівельної організації. До внутрішніх джерел інформації відносяться: звіти про прибуток і інші техніко-економічні показники фірми; облікові відомості товарно-матеріальних цінностей; звіти про попередні маркетинговому й іншім науковому дослідженнях і т.д.

До зовнішніх – відносяться звіти інших будівельних організацій, а також інші дані, у тому числі:

- видання державних статистичних установ;

- періодичні видання і книги;

- послуги комерційних організацій і дослідницьких фірм, що продають інформацію. (8)

Таким чином, на другому етапі маркетингових досліджень будівельна організація вирішує, які саме вторинні дані треба зібрати і якими методами здійснити дослідження первинних даних – спостереженням, чи експериментом, опитуванням.

Збір інформації.

Для будівельної організації збір вторинної інформації не викликає певних труднощів, тому що внутрішньою інформацією розташовує сама фірма, а одержання зовнішньої, при створенні необхідних умов служби інформації (підписці на періодику, придбання книг, договірні відносини з органами статистичними і комерційними організаціями), також не викликають сумнівів.

Складніше обстоїть справа з одержанням первинної інформації, що залежить не тільки від самої фірми, але і від замовників, проектувальників, постачальників, конкурентів.

Як було зазначено раніше, існує три способи збору первинних даних (інформації) – спостереження, експеримент, опитування. Для їхнього збору розробляється спеціальний план, у загальному виді представлений на рис 4.2 і включає методи дослідження: знаряддя дослідження, план складання вибірки, способів зв'язку з аудиторією.

 

План. Методи дослідження Спостереження Експеримент Опитування
1. Знаряддя дослідження Анкета Механічні пристрої -
2. План складання вибірки Одиниця вибірки Обсяг вибірки Процедури вибірки
3. Способи, зв'язки з аудиторією Телефон Пошта Особистий контакт

 


Рис 4.2 План збору первинних даних. (8)

Розглянемо, що являє собою кожен метод збору первинної інформації стосовно до будівельної галузі.

Спостереження в будівництві – це комплексний збір маркетингової первинної інформації про об'єкти дослідження, обстановки, ситуацій, дії замовників, проектувальників, постачальників, конкурентів і думку споживачів. Застосовується при пошукових дослідженнях.

Опитування – з'ясування позицій людей чи одержання від них довідки про будівельну продукцію. Застосовується при описових дослідженнях.

Експеримент – це метод дослідження, за допомогою якого досягається можливість розкрити причино-слідствені відносини шляхом відсіювання суперечливих пояснень результатів спостереження. Експеримент дозволяє на практиці перевірити правильність рішення проблем і виявити причино-слідствені зв'язки, з відповідними висновками.

Кожний з цих методів збору первинних даних відповідає визначеному характеру досліджень. У практиці маркетингових досліджень найбільш розповсюджені для будівельних організацій одержали методи опитування і спостережень з використанням анкет і особистих зустрічей.

При розробленні анкети маркетолог відбирає питання, які необхідно задати, вибирає форму питань, їхнє формулювання і послідовність. Виділяється два типи питань: відкриті і закриті. На відкрите питання відповідаю своїми словами, на закритий так чи ні. У пошукових дослідженнях перевага віддається відкритим питанням, а в інші – закритим.

При дослідженні анкет складають план вибірки з метою визначення реальної обстановки при дослідженні. План вибірки повинний містити відповіді на три питання: кого запитувати, яку кількість людей опитувати, яким образом відбирати людей для опитування.

Способи зв'язку з аудиторією (членами вибірки) наступні: по телефону, поштою чи особисті контакти (зустрічі).

Зв'язок по телефону може бути здійснена при наявності телефону в опитуваного. Але час тут завжди обмежений. Анкета може не дати бажаного результату, тому що не завжди доходить до опитуваного і відсоток її повернення дуже низок.

Особистий контакт – самий універсальний із трьох методів зв'язку з аудиторією і є одним з основних способів зв'язку з джерелом первинної інформації. Особистий контакт – найбільш дорогий, він може бути індивідуальним чи груповим (6-10 чоловік).

4.2.4. Аналіз інформації і розробка плану маркетингу фірми.

Отримана інформація складається з двох частин, перша зв'язана з дослідженням внутрішніх ринків будівництва, друга – з дослідженням власної діяльності будівельної організації.

По кожній частині виконуються відповідні аналізи з використанням методів: порівняння, економіко-математичних і інших зі складанням різних таблиць, діаграм, графіків, матриць і інших моделей. При необхідності приймаються міри одержання додаткових даних. Головна увага повинна бути спрямована на рішення тієї проблеми, що була поставлена на першому етапі, на досягнення відповідної мети маркетингових досліджень.

Після проведення аналізу складаються звіти про отримані результати. Звіт про проведені маркетингові дослідження повинний містити дані результатів попередніх чотирьох етапів і повинний дати відповідь на поставлену проблему. Отримані результати є основою для розробки плану маркетингу фірми чи бізнес - плану в будівництві.

Більш докладно про розробку плану маркетингу буде розглянуто в наступних темах.

 

Висновки.

Маркетинговим дослідженням в діяльності будь-якого підприємства, у тому числі будівельної організації приділяється першорядну роль. Досліджуються як внутрішні ринки, так і власна діяльність фірми, визначається попит на об'єкти будівництва, ринкові можливості фірми, конкурентні позиції на внутрішньому ринку і т.д.

Дослідження проводяться у визначеній послідовності і поетапно з виявленням проблем і формуванням цілей, що зв'язані як із внутрішніми проблемами, так і зовнішніми – навколишнім середовищем. Проводиться добір джерел інформації, здійснюється її збір і аналіз, розробляється план маркетингу фірми.

Основне значення надається вибору цілей, тому що неправильно обрані цілі можуть привести до неефективних витрат коштів і часу, зв'язаних із процесом інформації. Цілі маркетингових досліджень носять пошуковий, описовий і експериментальний характер для досягнення яких розробляється програма.

Добір і збір джерел інформації визначається географічними границями діяльності фірми і спрямований на одержання первинних і вторинних даних.

Дослідження починаються збором вторинних даних і зовнішніх джерел інформації, якість одержання якої залежить від самої фірми.

Одержання первинних даних залежить не тільки від самої фірми, але і від інших учасників будівництва, конкурентів і здійснюється з застосуванням методів спостереження, опитування і проведення експерименту. Найбільше поширення в будівництві одержали методи опитування і спостереження з застосуванням анкет, особистих зустрічей, телефонних переговорів.

Отримана інформація аналізується, складається звіт про проведені дослідження, що є основою для розробки плану маркетингу й участі фірми в тендерних торгах.

 

Питання для самоперевірки.

1) Що є предметом дослідження маркетингу в будівництві?

2) На що варто звертати увагу при дослідженні внутрішніх ринків у будівництві?

3) Які аналізи проводяться при дослідженні власної діяльності будівельної організації?

4) Назвіть етапи маркетингових досліджень?

5) У чому складається виявлення проблеми і цілей маркетингових досліджень.

6) Що являє собою програма маркетингових досліджень?

7) Назвіть рівні ринку будівельної продукції відповідно до адміністративно-територіальної структури (по географічній ознаці).

8) Що таке первинні інформаційні дані і вторинні?

9) Як класифікуються вторинні дані стосовно даної будівельної організації і їхня характеристика?

10) Перелічите, яка інформація відноситься до зовнішнього стосовно даної фірми.

11) Якими методами дослідження провадиться збір первинної інформації?

12) Охарактеризуйте метод дослідження «спостереження».

13) Охарактеризуйте метод дослідження «опитування».

14) Які вимоги пред'являються до складання анкети?

15) Що таке план вибірки?

16) Назвіть способи зв'язку з аудиторією і їхні основні характеристики?

17) На підставі яких документів провадиться аналіз отриманої інформації, і якими методами?

 

 Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 69; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.042 сек.