Управління інвестиційним та фінансовим грошовими потоками


 

Вивчення управління інвестиційними грошовими потоками (як вхідними, так і вихідними) свідчить про необхідність ураху­вання особливостей інвестиційної діяльності підприємства та грошових потоків, що генеруються при цьому (див. розділ 3.1). Серед них можна відмітити такі:

взаємозалежність з операційними та фінансовими грошови­ми потоками — розгляд та проектування будь-якого інвестицій­ного проекту (і, відповідно, оцінка грошових потоків від реаліза­ції проекту) неможливі без з’ясування його впливу на операційну діяльність (формування доходів від реалізації, зміни величини змінних та постійних затрат, включаючи амортизацію, що визна­чаються при оцінці вхідних і вихідних грошових потоків) та дже­рел залучення капіталу (фінансової діяльності);

довгостроковий характер прийняття управлінських фінансо­вих рішень у рамках інвестиційної діяльності — строк вкладання грошових коштів у необоротні активи у будь-якому випадку бі­льший за тривалість одного фінансового циклу;

значний рівень невизначеності щодо очікуваних грошових потоків від реалізації інвестиційного проекту, що потребує вра­хування сукупності ризиків, зокрема, шляхом проведення диско­нтування майбутніх (очікуваних) грошових потоків[5];

реалізація інвестиційного проекту й управління його грошо­вими потоками передбачає переважно трансформацію у довго­строковій вихідних грошових потоків в очікуваний операційний грошовий потік суб’єкта господарю­вання (за винятком дезінвестицій та портфельного фінансового інвестування), при цьому покриття вихідних грошових потоків здійснюється за рахунок вхідних грошових потоків від операційної та фінансової діяльності;

управління грошовими потоками за окремими напрямами інвестиційної діяльності потребує використання різних підходів до оцінки грошових потоків та їх планування, що визначається їх суттєвими відмінностями (наприклад, оцінка окупності реальних та портфельних інвестицій, оцінка вартості вкладень в асоційова­ні, дочірні підприємства та непряме портфельне інвестування).

При цьому необхідно врахувати особливості, пов’язані із фінансовим забезпеченням потреби підприємства у капіталі для фінансування вихідних грошових потоків у плановому періоді:

фінансування вихідних інвестиційних потоків має здійсню­ватися за рахунок таких джерел (у порядку зменшення їх приваб­ливості):

а) операційний грошовий потік та формування в результаті цього Free Cash Flow;

б) мобілізація капіталу в рамках фінансової діяльності або вхідні грошові потоки від фінансової діяльності;

в) дезінвестиції з метою проведення реалокації необоротних активів шляхом ліквідації одних необоротних активів (вхідний інвестиційний грошовий потік — реалізація цінних паперів із ін­вестиційного портфеля, продаж окремих об’єктів основних засо­бів) та придбання інших (наприклад, технічне переозброєння, пе­регляд інвестиційного портфеля);

фінансування інвестиційної діяльності за рахунок мобіліза­ції додаткових фінансових ресурсів має здійснюватися шляхом залучення довгострокового капіталу (наприклад, розміщення ко­рпоративних облігацій, фінансування основних засобів за фінан­совим лізингом) або збільшення абсолютної величини власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел (наприклад, розміщення додаткової емісії корпоративних прав, отримання безповоротної фінансової допомоги);

дезінвестиції мають здійснюватися насамперед з метою оптимізації структури розміщення та абсолютної величини необо­ротних активів (інвестицій)[6] і розглядатися як джерело покриття вихідних інвестиційних грошових потоків у разі відсутності можливості підприємства покрити такі грошові потоки за рахунок внутрішніх операційних чи зовнішніх фінансових джерел

 

 

Легенда

Абсолютна величина грошового потоку, що генерується в рамках окремого виду діяльності підприємства, відповідає на рисунку товщині відповідної стрілки, яка відображає грошовий потік.

 

Рис. 3.11. Формування вхідних та покриття вихідних фінансових грошових потоків

 

На відміну від інвестиційних грошових потоків, управління фі­нансовими грошовими потоками пов’язано з такими особливостя­ми, що проявляються у співвідношенні завдань фінансової діяль­ності з потребами операційної та інвестиційної (рис. 3.11):

вхідні фінансові потоки підприємства є коригуючим механі­змом для балансування величини Free Cash Flow;

прийняття управлінських фінансових рішень, унаслідок ви­конання яких формується склад та структура вхідних грошових потоків підприємства від фінансової діяльності, залежить пере­важно від таких факторів:

політики підприємства щодо структури капіталу (при вибо­рі між фінансуванням за рахунок власного чи позичкового капі­талу);

специфіки джерела формування дефіциту грошових коштів: мобілізація короткострокового позичкового капіталу для покрит­тя вихідних грошових потоків від операційної діяльності та мобі­лізація довгострокового позичкового або власного капіталу для покриття вихідних грошових потоків по інвестиційній діяльності;


тимчасове підтримання резерву ліквідності підприємства за рахунок короткострокових зобов’язань (вхідних фінансових гро­шових потоків);

абсолютна величина вихідних грошових потоків визначаєть­ся рівнем вхідних грошових потоків за минулі періоди (погашення основної суми боргу) та, частково, дивідендною політикою підприємства (в межах виплати грошових дивідендів, викупу акцій власної емісії, дроблення корпоративних прав — див. детальніше розділ 5);

покриття вихідних грошових потоків підприємства має здій­снюватися в основному за рахунок операційного грошового по­току і лише в окремих випадках — за рахунок фінансової діяль­ності підприємства (наприклад, пролонгація заборгованості, реструктуризація заборгованості або погашення заборгованості за рахунок формування нової).

 

Питання для самоконтролю

Дайте визначення поняття «грошовий потік».

Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства.

Сформулюйте взаємозалежність вхідних та вихідних грошових потоків.

Структуруйте сукупний грошовий потік підприємства за видами його діяльності.

Охарактеризуйте операційний грошовий потік.

Зіставте роль кожного виду діяльності підприємства у формуван­ні його сукупного грошового потоку.

Сформулюйте основні методи розрахунку операційного грошо­вого потоку.

Визначте поняття монетарних та немонетарних операцій з пози­цій формування операційного грошового потоку.

Охарактеризуйте інвестиційний грошовий потік.

Охарактеризуйте фінансовий грошовий потік.

Визначте поняття та характеристики фінансового циклу.

Обгрунтуйте роль касового розриву в управлінні операційними грошовими потоками.

Визначте порядок розрахунку інвестиційного (фінансового) гро­шового потоку.

Визначте основні складові політики управління грошовими пото­ками.

Сформулюйте основні цілі управління грошовими потоками.

Обґрунтуйте необхідність планування ліквідності підприємства та охарактеризуйте поняття резерву ліквідності.Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 157; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.