Інформаційний ресурс

Підрозділи, що задіяні у СВФЕК підприємства, повинні мати необхідне для виконання їх завдань інформаційне забезпечення. До такого забезпечення відносяться:

бази документів;

бази законодавчих, нормативних та відомчих актів;

електронні бази даних.

(а) бази документів

У рамках роботи СВФЕК підприємства повинна бути розроблена програма ведення облікової документації. Метою такої програми є створення умов для належного зберігання усіх документів, які мають відношення до конкретних операцій планування та здійснення міжнародних передач товарів (замовлень, контрактів, даних про посередників та кінцевих споживачів, документів про зобов’язання та гарантії, документів про перевізників, маршрути та способи доставки, сертифікати підтвердження доставки, фінансові документи тощо). Зазначені документи повинні зберігатися не менше п’яти років з дати виконання конкретного контракту і повинні надаватися до органів експортного контролю чи інших компетентних державних органів за їх вимогою.

Відносно отримання кожного дозвільного документа підрозділом ЕК підприємства повинні бути оформлені окремі справи. Слід врахувати, що незважаючи на можливості електронних засобів та наявність відповідних електронних баз даних, справи з повними комплектами документів повинні бути оформлені на паперових носіях і містити оригінали (у разі неможливості – засвідчені копії) усіх документів, які були підставою для подання заяви для отримання дозволу.

Підрозділ ЕК підприємства повинний зберігати копії усієї кореспонденції відносно кожної держави, з якою підприємство має зовнішньоекономічні стосунки, незалежно від того, здійснювалися чи ні поставки товарів до цієї держави. Цей підрозділ також повинний зберігати копії усієї кореспонденції з кожним із замовників, вантажовідправників, урядовими органами, а також кореспонденцію з класифікації та ідентифікації товарів за кожним видом чи найменуванням продукції.

Найбільш важливою, з точки зору експортного контролю, є така документація підприємства як:

зовнішньоекономічний договір (контракт) або письмове замовлення на постачання товарів (послуг) за підписом замовника;

копії (чи оригінали) контрактів з визначенням реквізитів замовників, переліків товарів, їх вартості, особливих умов постачання та інших даних, що рекомендується вносити до контрактів;

документи про посередників та кінцевих споживачів;

документи про зобов’язання та гарантії;

документи (довідки) про ступінь таємності товарів;

технічні довідки, за якими можна однозначно ідентифікувати товар за відповідною позицією контрольних Списків;

засвідчені копії сертифікатів кінцевого споживача, імпортних сертифікатів та сертифікатів підтвердження доставки;

звіти про вжиті підприємством заходи щодо контролю доставки товарів;

звіти про вжиті підприємством заходи щодо контролю використання товарів кінцевим споживачем у заявлених цілях.

звіти до органів експортного контролю про використання дозвільних документів чи документів про гарантії;

документи про перевізників, маршрути та способи доставки, у тому числі документи, підписані капітаном, власником чи агентом морського судна, які є письмовим підтвердженням транспортування товарів, та договір про їх доставку. або документи, що оформлюються авіакомпаніями для перевезень товарів за кордон, які містять необхідну з точки зору експортного контролю інформацію.

(б) бази законодавчих, нормативних та відомчих актів

Підрозділ ЕК та інші підрозділи СВФЕК підприємства повинні мати необхідні для їх роботи бази законодавчих, нормативних та інших актів. Контрольні екземпляри таких актів повинні бути віднесені до ведення підрозділу ЕК, який повинен здійснювати їх постійне оновлення відповідно до змін і доповнень, що приймаються відносно таких актів. Підрозділ ЕК повинен забезпечити дотримання персоналом підприємства норм цих актів, а також доведення змісту таких актів до кожного фахівця СВФЕК підприємства.

(в) електронні бази данихВраховуючи всебічне використання комп’ютерної та іншої електронної оргтехніки найбільш розповсюдженим типом баз даних є саме електронні бази. В рамках роботи СВФЕК підприємства може бути забезпечено функціонування різних електронних баз даних, але перш за все повинні бути створені та структуровані за окремими базами електронні копії усієї документальної бази зовнішньоекономічної діяльності, законодавчої та нормативно-правової бази, а також створено електронні бази щодо товарів, держав-отримувачів, замовників, покупців, споживачів та посередників. Окремо слід звернуть увагу на створення електронних баз даних щодо заборон, обмежень чи застережень, а також баз, які підтримують вирішення питань зменшення ризиків зовнішньоекономічної діяльності з “чутливими” товарами.Однак, незважаючи на величезні можливості електронних засобів та наявність відповідних електронних баз даних, справи з повними комплектами документів повинні бути оформленими і на паперових носіях.

_______________________

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть мету впровадження внутрішньофірмових систем експортного контролю на підприємствах.

2. Які переваги та вигоди отримує підприємство, що створило внутришньофірмову систему експортного контролю?

3. Кому повинна бути підпорядкована внутрішньофірмова система експортного контролю підприємства і чому повинно бути саме так?

4. Які підрозділи (за функціональною ознакою) повинні бути охоплені внутрішньофірмовою системою експортного контролю підприємства?

5. Яким документом передбачено атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю підприємства?

6. Назвіть напрямки перевірок замовників та споживачів товарів щодо з’ясування спроб незаконного придбання товарів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛИТЕРАТУРА

Основна

1. Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” № 549-IV від 20 лютого 2003 року із змінами, що внесено Законом України № 2561-VI від 23 вересня 2010 року.

2. Науково-практичний коментар до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” під редакцією Легейди О.С., Дмитрієва А.І., Гришуткіна О.М., Київ, Видавнича компанія “КИТ”, 2005. 1039 с.

3. “Порядок державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1080.

4. “Методичні рекомендації щодо створення суб’єктами систем внутрішньофірмового експортного контролю”, затверджені наказом Держекспортконтролю від 12.11.2006 № 412.

5. Гришуткін О.М. “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах експортного контролю”, Вісник експортного контролю №4, 2011 рік.

Додаткова

6. Міжнародна торгова палата. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС).

7. “Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1807.

8. “Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. № 86.

9. “Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від від 06.06.2012 р. № 500.

10. “Порядок справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання”, затверджений постановою Кабінету України від 13.07.20011 р. № 746.

11. “Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 р. № 920.

12. “Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 767.

13. “Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. № 838.

14. “Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”, затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.01 № 201, зареєстрований Міністерством юстиції України 21.09.2001 р. за № 833/6024.

15. Наказ Держекспортконтролю від 27.04.2009 р. № 31 “Про затвердження “Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.06.2009 р. за № 637/1653.

16. Наказ Держекспортконтролю від 9.01.2004 р. № 5 “Про затвердження “Інструкції щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на отримання імпортних сертифікатів України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 р. за № 90/8689.

17. Наказ Держекспортконтролю від 5.10.2009 р. № 86 “Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форми звітів та встановлення строків звітності”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.10.2009 р. за № 3994/17010.

Тема 9Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1551; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.