Характеристика транспортної системи України.

 

Транспорт є одній з базових системостворюючих галузей матеріального виробництва,що забезпечує потреби суспільного виробництва і населення в перевезеннях.

Транспортно-дорожній комплекс України – це сукупність всіх видів шляхів сполучення,технічних засобів, технічних пристроїв і споруд на шляхах повідомлень,що забезпечують процес переміщення в просторі і в часі пасажирів і вантажів різного призначення. представленим залізничним ,автомобільним, морським, річковим ,авіаційним, муніципальним і трубопровідним видам транспорту, дорожнім і путнім господарством.

транспорт як галузь народного господарства характеризується тим,що в процесі його діяльності не створюється суспільний продукт. Продукція транспорту – транспортний (перевізний) процес, який існує лише у момент виконання транспортом своєї основної функції, - переміщення в просторі і в часі пасажирів і вантажів. Ця продукція не допускає накопичення в цілях використання майбутньому.

Якщо раніше транспорт тільки сприяв діяльності галузей похідної сфери, виконуючи обслуговуючу роль, то при ускладенні територіально – виробничих зв’язків транспорт став важливою і необхідною умовою їх економічного зростання і розвитку. Таким чином, транспорт як самостійна системостворююча галузь народного господарства повинні розвивати випереджаючими темпами, але у функціонально – структурному балансі з іншими, перш за все - базовими народного господарства. на цьому, в даний час, сконцентровані сучасні тенденції економіко - виробничого розвитку транспорту.

Транспорт загального використання проводжує виробничий процес і тому відноситься до сфери матеріально виробництва. До складу зовнішньо похідного транспорту входять внутрішньозаводський (промисловий), усередині –будівельний і внутрішньогосподарчий підвид транспорту, а також окремі транспортні системи: швидкісний трамвай,фунікулер, паромні переправи,підвісні канатні дороги.

Пасажирський транспорт загального використання, що задовольняє потреби населення в просторовому переміщенні з виробничими і особистими цілями також відноситься до виробничої сфери.

Транспорт класифікується таким чином:

- по об’єктах перевезень – вантажний і пасажирський;

- по сфері перевезень – сухопутний, водний (морський і річковий) і повітря;

- за способом перевезень – автомобільний, авіаційний, залізничний, морський. річковий і трубопровідний;

- по формах власності - загальнодержавний, колективний (корпоративний) і приватний;

- по рівню використання – транспорт загального використання, внутрішньовиробничий і особистий.

До транспортних засобів відносяться: автомобільні тягачі,автомобільні причепи,трейлери,залізничні вагони,платформи,цистерни всіх видів і призначень,локомотиви,тепловози,електровози, морські і річкові судна різного типу і призначення, трубопроводи.

До транспортної інфраструктури відносяться: залізниці,автомобільні дороги різного рівня технічного стану і оснащення, водні шляхи,повітряні траси, станції, мости, шляхопроводи, тунелі, морські і річкові порти, аеропорти,локомотивні і вагонні депо, підприємства транспортного машинобудування і ремонту, суднобудівельного –судноремонтні заводи.

Транспортний (перевізний) процес – основа діяльності транспорту – в сучасній науці про транспорт представляється як різновид виробничо - технологічних процесів, в результаті яких відбувається просторово – часова зміна стану пасажирів та вантажів.

Переміщення вантажів і пасажирів здійснюється за допомогою різних видів транспорту, кожен з яких, заважаючи на об’єктивну специфіку,пов'язаний з середовищем протікання перевізного процесу ( повітря,вода і земна поверхня), має особливості і цілком певні сфери застосування. таким чином,просторово – часове переміщення людей і вантажів дає соціально-корисний ефект від діяльності всіх видів транспорту.

Транспорт розосереджений на великій території і складається з сотень тисяч керованих об’єктів,що робить неможливим безпосередній контроль їх стану і вимагає передачі інформації про це в розосередженні по території центрів управління у вигляді спеціальних повідомлень і сигналів.

Забезпечуючи потреби країни в перевезеннях, транспорт виконує наступні функції:

- служить основним засобом обміну цінностями і більшістю послуг;

- робить можливим розподіл праці як у середині країни, так і між країнами;

- об’єднує в єдиний соціально – економічний механізм галузі економіки і окремі регіони країни;

- є важливим чинником економічного освоєння території, дозволяючи розвивати і формувати мережу населених пунктів;

- є засобом забезпечення особистих і суспільних потреб населення у пересування;

- реалізує ряд загальнодержавних цілей (створює сприятливі умови для розвитку суспільно-культурного і економічного життя на не розвинутих на слабо розвинутих територіях);

- є засобом, сприяючим зміцненню обороноздатності країни;

Транспорт – складна організаційна структура, що впливає на проведення загальнодержавної економіко –промислової політики, а також дотримання планової і технологічної дисципліни.

Україна – велика європейська держава, розташована на перетині найважливіших напрямів світової торгівлі між Європою,Азією і іншими континентами. Населення України складає 46,42 млн. чоловік, територія перевищує 603 тис. кв. м.

Вагомим є економічний потенціал України, основне місце в якому займають гірничо-металургійний і паливний енергетичний комплекси, машинобудування, індустрія, аграрний сектор. у 2007 р. об’єм валового внутрішнього продукту зріс на 6,1%, а промислове виробництво - 8,2%.

Тенденція зростання економіки збереглася і в 2008р.: об’єм валового внутрішнього продукту, починаючи з 2000р.,зріс в 4,4 рази,об’єм продукції, виготовлений промисловим підприємствами України, виріс в 3,9 рази. Модернізація української економіки відкрила широкі перспективи у сфері залучення іноземних інвестицій. За 2000-2007 рр. іноземні інвестиції в Україні збільшилась в 4,8рази. Прямі іноземні інвестиції до України поступали з 141 держав світу.

Реалізовуючи курс на інтеграцію в європейську і світову економічні системи, Україна послідовно розвиває зовнішньоекономічні зв’язки її торговими партнерами є практично всі країни світу.

Оборот зовнішньої торгівлі України товарами за 2007р.склав 49.03млр.дол США і виріс по порівнянню є аналогічним періодом 2000р.,в 3,4 рази.. Зовнішньоторгові операції з товарами Україна здійснює з партнерами з 204 країн світу.

Україна має в своєму розпорядженні розвинену транспортну інфраструктура, включаючи всі види транспорту: залізничний, авіаційний,автомобільний,морський і річковий. Об’єм перевезень складає понад 1,6мрд. т вантажів (без трубопровідного) і понад 4,4 млр. пасажирів в рік (без міського електротранспорту).

Президентом і урядом України приділяється велика увага розвитку транспортного комплексу країни. Державна транспортна політика направлена на техніко –технологічну модернізацію транспорту і його інтеграцію в міжнародну транспортну систему.

Урядом затверджені і реалізуються «Програма створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні», «Державна програма розвитку транспортно – дорожнього комплексу України на 2000-2004 роки» Верховною Радою України прийнята «Комплексна програма затвердження України як транзитної держави», розрахована до 2010р.

За останні роки в транспортно - дорожньому комплексі України створена нормативно –правова база,відповідна ринковим умовам господарювання. Прийняті основоположні законодавчі акти, регулюючі стосунки в області транспорту і дорожнього господарства, зокрема закони України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про залізничний транспорт», «Про транзит вантажів», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про концесію на будівництво автомобільних доріг»., «Кодекс торгового мореплавання», «Повітряний кодекс».

Міжнародна співпраця України в області транспорту базується, як на двосторонніх, так і на багатобічних угодах. Починаючи з 1992 р .підписано 182 такі угоди., зокрема двохсторонніх: про загальні принципи співпраці: в області транспорту – з 7країнами, в області залізничного транспорту – 16, автомобільного - 37, авіаційного - 56, морського – 18, річкового – 2, дорожнього господарства - з 6 країнами. Міністерство транспорту співпрацює в області транспорту з 96 країнами.

У 1994 р. Україна підписала Угоду про партнерство і співпрацю з Європейським Співтовариством, в якому визначені принципи свободи транзиту товарів і обов’язку кожній із сторін. Згідно Угоді, проводяться заходи по проведенню законодавства України у відповідність з вимогами законодавства Співтовариства в пріоритетних сферах.

Той факт, що Україна займає по своєму транзитному потенціалу одне з провідних місць В Європі, визначає особливе значення вироблення і проведення ефективній транспортній політиці. у посланні Президента Л. Кучми до Ради України « Європейський вибір» відмічено,головну роль в транспортній політиці повинні грати: прискорений розвиток транспортної інфраструктури, створення відповідно до міжнародних стандартів національної мережі міжнародних транспортних коридорів,її інтеграції в транспортні системи Європи і Азії, Балтійського і Чорноморського регіонів. Особливого значення набуває реалізація проектів, які повинні забезпечити країні участь у формуванні транспортно –комунікаційних мереж,зокрема,в доставці каспійських енергоресурсів на внутрішній і міжнародний ринки. Складні і масштабні завдання пов’язані з модернізацією управління транспортними системами,що дасть можливість поліпшити сумісність з транспортними мережами країн Євросоюзу.

одним з основних напрямів транспортної політики України є створення і підвищення ефективності функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів, збільшення на цій основі міжнародного транзиту вантажів.

На території України проходить ряд таких міжнародних транспортних коридорів, як : «Крітські» №3, №5, №7, №9, ТКАСЕСА, Балтійське – Чорне море, ЧЕС, Європа - Азія.

Робота із створення національної системи міжнародних транспортних коридорів активізувалася,починаючи з 1998р.. коли урядом була прийнята відповідна Програма. За минулий час на розвиток транспортних коридорів шляховиками,залізничниками і портовиками інвестовано більше 370млн. дол. США.

Протяжність залізничної мережі міжнародних транспортних коридорів складає 3162 км., з них 92.3 % - двоколійні лінії, 77,3 % - на електротязі,90% - обладнані автоблокуванням. за останні п’ять років на ділянках транспортних коридорів електрифіковано понад 750 км. залізниць,реконструйовано 95 вокзалів, зросла швидкість руху поїздів.

реконструйована значна кількість ділянок автомобільних доріг (Київ – Львів – Чоп, Нові Яриловичі - Чернігов - Київ – Одеса). Побудований ряд перевантажувальних комплексів в морських портах.

У серпні 2002р. введена в експлуатацію друга черга зернового перевантажувального комплексу в Ільїчевському морському торговому порту,що є сьогодні найбільшим терміналом в Європі, здатним переробляти щорічно 5,2 млн. т зерна. Це перший термінал в Україні, створений за рахунок іноземних інвестицій. Його експлуатацією займається спільне підприємство «Трансбалк – термінал», що здійснює перевезення зерна в країни Південної Америки, Південно – східної Азії,Саудівську Аравію та інші.

Реабілітація автомобільних доріг в зоні міжнародних транспортних коридорів дозволила збільшити допустиму масу транспортних засобів ї, що пересуваються, з 36 до 38 т.

У 1999р. відкрита залізнична поромна Ільїчевськ – Пота (Батумі), яка є однією з основних ланок ТКАСЕСФ. У Одесі відкритий Регіональний коридорний офіс ТКАСЕСА.

Україна зацікавлена в розвитку торгових стосунків з країнами Персидської затоки в рамках використання транзитного потенціалу Євро - азіатського транспортного коридору,основними ланками якого, окрім поромної переправи Поті – Батумі – Ільїчевськ, є нафтопровідні Одеса – броди і нафто термінал в порту «Південний».

Не у повну силу задіяні і виробничі потужності для зберігання і транспортування на європейський ринок зрідженого газу через спеціальні термінали а Одесі, Ільїчевські, Феодосії, Керчі.

ТРАНЗИТНІ можливості українських морських торгових портів істотно розширилися з тих пір, як в портах почали працювати підприємства спільної діяльності, що з’єдналися інтереси державного підприємства і приватних компаній. У Одеському морському порту, наприклад, створена СЕЗ «Порто – франко», функціонує Керченська СЕЗ «Порт Крим».

Продовжується вдосконалення технології перевезень,розвиток інформаційних систем. Здійснюються заходи щодо спрощення процедур при перетині державного кордону.

Зокрема. в 2002 р. за ініціативою Міністерства транспорту України і Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП) був підготовлений законопроект « Про зняття застереження до Угоди між урядом України і урядом Республіка Польща про міжнародні автомобільні перевезення». Проект став законом, і з березня 2002 р. збір за проїзд по автодорогах з польських перевізників не стягується. зараз відпрацьовується ухвалення закону щодо відміни стягування місцевого збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспортом, який слідує за межу.

Зміцнюється співпраця з європейськими організаціями і сусідніми державами по питаннях розвитку і організації функціонування міжнародних транспортних коридорів, реалізується можливість розвитку транспортнокордонної співпраці відповідно до Європейської конвенції розвитку єврорегіонів.

Ці інші заходи служать базою для поліпшення роботи транспортно – дорожнього комплексу України, його подальшого розвитку.

Підвищенню інвестиційного привабливості транспортної інфраструктури сприятиме створення законодавчої і організаційної бази реструктуризації дорожнього господарства і приватизації транспортного сектора відповідно до Угоди про партнерство і співпрацю між Україною і Євросоюзом. Все це планується здійснювати як із застосуванням фіскальних стимулів, так і шляхом укладання концесійних угод, розміщення на внутрішньому і міжнародних фондових ринках цільових емісійних цінних паперів, формування міжнародних фінансово – промислових груп, застосування лізингових механізмів, залучення засобів приватних інвесторів (в т. ч. і зарубіжних) і міжнародних фінансових інститутів.

Поглиблення і розвиток співпраці в області транспорту між Україною і Російською Федерацією створює додаткові переваги в здійсненні контактів в політичній, економічній, культурній сферах і галузі туризму.

Сумісні дії двох транспортних систем сприяють формуванню нових умов для виходу на рівень стратегічного партнерства і економічної співпраці України і Російської Федерації.

Структура співпраці і виробничої кооперації:

усесторонній розвиток і поглиблення економічних стосунків;

економічна стабільність роботи всіх видів транспорту;

повнота відповідності інтересів транспортних систем України і Росії.

впровадження високотехнологічних, безпечних і екологічно чистих технологій переміщення вантажних потоків;

спрощення процедур,вдосконалення системи пропуску вантажопотоків через державні кордони;

узгоджена тарифна політика в зоні міжнародних транспортних коридорів (єдиний кризисний тариф по довжині маршруту на територіях держав Співдружності);

розвиток міждержавних логістичних систем доставки вантажів, удосконалення інформаційних систем, розвиток комбінованих перевозок;

Спільне виробництво моделей транспортних засобів нового покоління, пошук і закріплення на міждержавному рівні узгоджених форм і методів виробничої кооперації, масштабна співпраця в промисловості високих технологій, реалізації науково - дослідних і дослідно – конструкторських роботів у сфері транспорту.

Транспортні підприємства в 2007 р., за даними Держкомстату, збільшили перевезення вантажів на 5,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2006р. – до 902,7 млн. т

При цьому вантажообіг компанії зріс на 3,7% і склав 496,4 млрд/ткм. Вантажообіг авіаційного транспорту зріс на 21,3%, автомобільного – на 18,3%, залізничного – на 9,1 %.

Перевезення вантажів залізничним транспортом збільшилося на 7,1% в порівнянні з 2006 р. в т.ч. відправлення вантажів – на 4,5%.

середньодобове вивантаження вагонів в цілому зросло на 6,0%, зокрема на Львівській залізниці – на 2,4%, Одеською – на 5,1%, Придніпровською – на 4,8%, Донецькою – на 5,6%, Південною – на 9,8% і Південно - західною – на 15,0%.

Український морський і річковий торговий флот в минулий рік збільшили перевозку вантажів на 5,6%, в цілому замовникам доставлено 24,3 млн. т вантажів.

Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту виросло на 5,8% в порівнянні з 2006 р., і морського транспорту – 5,3%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом скоротилася на5,2%, річковим – на 11%.

По магістральних трубопроводах транспортовано 196,1 млн. т вантажів, що на 3,8% менше, ніж в 2006р. Перекачування газу зменшилося на 8,6%, аміаку - на 7,1%, транспортування нафти виросло на 13,4%. Транзит нафти – на 19.9%, тоді як газу і аміаку - скоротився, відповідно, на 10,4% і на 3,7%.

Перевезення вантажів авіаційним транспортом в 2007р. зросло на 3,7% в повітряні з 2006р. – до 102,6 тис. т вантажообіг – на 21,3% до 382,6 млн./ткм.

Транспортні підприємства в 2007 р.,за даними Держкомстату, збільшили перевозку пасажирів на 7,2% в порівнянні з 2006 р. – до 8,84 млрд. чол.

 


Дата добавления: 2020-11-18; просмотров: 164; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.061 сек.