Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей

Гроші та грошовий обіг

Тема 1

Сутність та функції грошей

Аналізуючи розвиток суспільного виробництва і процесу поглиблення суспільного поділу праці та зростання масштабів обміну, слід розглянути питання походження грошей на основі двох концепцій: раціоналістичної та еволюційної, з'ясувати роль держави у законодавчому закріпленні форм грошей. На прикладі розвитку форм вартості потрібно пока­зати недосконалість сучасних бартерних операцій у порівнянні з грошовими розрахунками за товари.

 

 

Гроші залишаються товаром, але товаром особливим, який вико­нує функцію посередника у обміні товарів і опосередкують рух то­варів між виробниками і споживачами, особливий засіб загального суспільного втілення вартості товарів, що як загальний еквівалент виконує роль виразника вартості виразу суспільних відносин між людьми. Безпосередня корисність грошей - у їхній ліквідності, здатності переносити вартість у просторі і часі.

Гроші, розв'язуючи протиріччя між споживною вартістю товару та його вартістю, стали:

1) універсальним знаряддям обміну, особливим товаром, який, щоб виразити вартість усіх інших товарів, володіє властивістю загального еквівалента;

2) активом, що слугує засобом платежу;

3) володіють ліквідністю, яка дозволяє використовувати їх як засіб негайного і зручного розрахунку без зміни номінальної вартості. Суть грошей глибше пізнається в процесі розгляду їх функцій.

Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей

Численні спроби впродовж усього періоду з часу виникнення економічної теорії і до сучасності дати вичерпну відповідь на всі запитання умовно можна поділити на два теоретичні на­прямки: раціоналістичну концепцію походження грошей та еволю­ційну.

Послідовними прихильниками еволюційної концепції по­ходження грошей стали основоположники класичної політичної економії А.Сміт і Д.Рікардо, К.Маркс та інші вчені. Вони довели, що провідними передумовами становлення товарно-грошових відно­син та їх носіїв (грошей) стали процеси піднесення продуктивності суспільної праці до рівня створення додаткового продукту, який ставав предметом обміну між виробниками. Наступне поглиблен­ня суспільного поділу праці й розвиток багаторівневої спеціалізації виробництва і суспільної діяльності людини розширили масштаби суспільного обміну і сформували історичний процес еволюційного розвитку грошей у таких формах:

а) простої, поодинокої або випадкової форми вартості;

б) повної або розгорнутої форми вартості;

в) загальної форми вартості;

г) грошової форми вартості.

Розгляд еволюційної концепції походження грошей пока­зує, що:

а) гроші виокремилися з товарної маси як носії специфіч­них суспільних відносин;

б) процес становлення грошей схоплює тривалий період розвитку і поглиблення суспільного поділу праці та спеціалізації виробництва і суспільної діяльності. Ось чому гроші не можна відмінити декретом чи знищити процесом відмирання. Навпаки, вони вдосконалюють свій зміст і форми існування;

в) не торкаючись економічної суті грошей, держава здат­на визначати номінали, порядок їх емісії та інші еле­менти грошово-кредитної політики. В сучасних умовах гроші створюють грошовий ринок; їх обіг і кіль­кісна маса визначаються об'єктивними законами, які держава мусить враховувати.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1212; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.