Сегментація ринку готельних послуг

Сегментація ринку готельних послуг — важливий елемент при виборі маркетингової стратегії. Готелі діють у складних умовах ринку, тому варто уважно ставитися до питань, кого і як обслуговувати, дбати про свій імідж, про надані послуги, про переваги і смаки клієнтів. За допомогою сегментації з за­гального числа споживачів вибираються певні типи (ринкові сегменти). Сегментація ринку — це процес розподілу ринку на різні групи споживачів, для кожної з яких можуть вимага­тися різні послуги або маркетингові комплекси (marketingmix).

Сегмент ринку готельних послуг — це особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, що мають певні за­гальні ознаки. Сегментація є основою для визначення цілей, що у майбутньому перетворяться в об'єкти маркетингових дослід­жень.

Сегментація ринку готельних послуг дозволяє: • вибрати найбільш перспективний (привабливий) цільо­вий ринковий сегмент;

максимально задовольнити потреби клієнтів;

встановити досяжні і реальні цілі;

вибрати оптимальну маркетингову стратегію;

підвищити конкурентоздатність готелю;

оптимізувати маркетингові витрати. Критерій сегментації — це спосіб оцінки обґрунтованості того або іншого сегмента ринку для даного готелю.

Критеріями сегментації є: ємність сегмента, істотність сег­мента, доступність сегмента, прибутковість сегмента, ефек­тивність роботи, захищеність сегмента від конкуренції.

Сегментація ринку здійснюється за різними ознаками.

За укрупненими ознаками можливі три варіанти сегмен­тації ринку готельних послуг:

1) за групами споживачів;

2) за параметрами продукції;

3) за основними конкурентами.

Найбільш універсальним і узагальнюючим є перший з трьох перерахованих варіантів — сегментація за групами споживачів.

Існує ряд способів поділу споживачів на сегменти. Спочатку мають на увазі все населення в цілому, а потім за допомогою спостережень аналізують поведінку певних людей, системати­зуючи отримані характеристики.

Сегментація ринку готельних послуг проводиться за таки­ми ознаками:

• географічною;

• демографічною;

• психографічною;

• поведінковою.

Кожна з цих ознак має свої особливості, які необхідно вра­ховувати при аналізі ринку.

Географічна сегментація - це розподіл ринку на різні гео­графічні одиниці: країни, штати, області, округи, райони, міста тощо.

Демографічна сегментація — це розподіл ринку на групи споживачів на базі демографічних ознак: вік, стать, склад ро­дини, життєвий цикл родини, рівень доходів, вид занять, осві­та, релігія, раса, національність.

Психографічна сегментація — це розподіл ринку на різні групи споживачів на основі ознаки приналежності до суспіль­ного класу, способу життя, типу особистості.

Поведінкова сегментація — це розподіл ринку на групи спо­живачів на основі їх інформованості про готель, ставлення до його послуг, статусу споживача тощо.

Раніше сегментація проводилася головним чином за гео­графічною ознакою, однак з розвитком комунікативних про­цесів вплив територіальних факторів значно зменшився. Сьогодні доцільно орієнтуватися на інші істотні фактори, такі, як ієрархія мотивів, потреб, смаків, переваг і стилів життя. Важ­ливі сьогодні також і демографічні фактори — вікові групи, осві­та, виховання, традиції.

У сучасних маркетингових дослідженнях існує тенденція виділення однорідних сегментів з погляду таких кількісних фак­торів, як ціна охоплення, тривалість відпочинку, вікові групи, доходи, витрати.

Крім того, використовується сегментація і за якісними ха­рактеристиками: національність, групові та індивідуальні особ­ливості. Розробляються способи сегментації ринку з погляду потреб і вигод.


Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 258; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.