НЕПРЯМІ ПОДАТКИ З ПІДПРИЄМСТВ.

 

В даний час всі прибуткові і майнові податки (у тому числі на дарування, спадщину, купівлю-продаж цінних паперів і т.п.) відносяться до прямих, а всі податки на споживання – до непрямих.

Оскільки непрямі податки включаються в ціни товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Їх основний недолік, за який вони постійно зазнають критики, – регресивний характер, або пропорційна залежність від платоспроможності споживачів. Унаслідок цієї властивості непряме оподатковування товарів масового споживання є важким тягарем для населення з низькими доходами, оскільки велика частина їх доходів витрачається на придбання продуктів харчування й інших товарів першої необхідності.

У зв'язку з тим, що структура споживання для різних слоїв населення значно розрізняється, принцип справедливого оподатковування може бути реалізований через диференційований підхід до встановлення непрямих податків на окремі товари, роботи і послуги.

Незважаючи на критику з боку багатьох економістів, непрямі податки досить широко використовуються в усім світі, тому що при відносно простому механізмі стягування (від них важко ухилитися) вони забезпечують стійкі надходження в бюджет поза прямою залежністю від динаміки доходів.

Крім того, психологічно вони сприймаються легше, ніж прямі, тому що платяться непомітно для споживачів, немає безпосереднього зв'язку між сплатою податку й усвідомленням цієї сплати (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Особливості прямих та непрямих податків з підприємств

Критеріальна характеристика Непрямі податки Прямі податки
Складність визначення податкових зобов’язань Відносно прості розрахунки Відносно складні розрахунки
Реакція платників на оподаткування Стійкі надходження до бюджету поза прямої залежності від динаміки доходів Відносно нестійкі надходження до бюджету, що обумовлені динамікою доходів підприємств і громадян
Характер оподаткування Відносно регресивний Відносно прогресивний
Можливість перекладання податків Значна Не значна

 

Найбільш розповсюдженим непрямим податком є податок на додану вартість (ПДВ). ПДВ є непрямим податком, а тому він виплачується за рахунок покупця, а не за рахунок доходів підприємства, що реалізує визначені товари або послуги.

Розрахунок ПДВ проводиться методом, що одержав назву сальдового. Суть його у тому, що для розрахунку суми податку, яка підлягає сплаті в бюджет, величина доданої вартості не підраховується, а розмір податку обчислюється шляхом вирахування від суми ПДВ із реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) суми ПДВ, яка оплачена постачальникам за виконані роботи, здійснені послуги, придбані матеріальні ресурси і введені в експлуатацію основні виробничі фонди.

ПДВ – це складний податок, який припускає існування податкових зобов'язань, що стосуються ПДВ і сум, що підлягають сплаті ПДВ у бюджет. Механізм обчислення ПДВ базується на співвідношенні сум податкового зобов'язання і сум податкового кредиту. В даному разі податкове зобов'язання – загальна сума податку, нарахована платником податку в звітному (податковому) періоді; податковий кредит – сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

Важливим елементом у механізмі сплати ПДВ є дата виникнення податкових зобов'язань і права платника на податковий кредит.

Датою виникнення податкових зобов'язань із продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, що приходиться на податковий період, протягом якого відбувається подія, що відбулася раніше: або дата зарахування коштів від покупця (замовника); або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) дата оформлення документа, що свідчить про виконання робіт (послуг) платником податку.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається: або дата здійснення першої з дій: списання коштів з банківського рахунку платника податку за оплату товару (робіт, послуг), дата виписки рахунку (товарного чеку у випадку розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків) або дата одержання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (послуг, робіт); дата оплати податку по податковому зобов'язанню (для операцій по ввезенню та пересиланню товарів (робіт, послуг).

Якщо по результатом звітного періоду є різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли в зв'язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, і сумою податкового кредиту звітного періоду має негативне значення, то така сума підлягає відшкодуванню платникові податку з Державного бюджету України, тобто виникає бюджетне відшкодування по ПДВ.

Приклад розрахунку суми податку за звітний рік по умовному підприємству пропонується в таблиці 5.4.

Таким чином, сплата податку на додану вартість для підприємств супроводжується розрахунком податкового зобов’язання і податкового кредиту.

Наступним непрямим податком є акцизний збір – це вид непрямого податку, який включається до складу ціни товару або послуги. Обкладаються акцизом товари переважно масового споживання. Акцизи завжди спричиняють скорочення прибутків при реалізації підакцизних товарів. Платником акцизного збору є суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують на території України підакцизні товари і послуги. Об'єктом виступає оборот з продажу як на внутрішньому ринку України, так і ввезених на її територію підакцизних товарів.

Таблиця 5.4

Порядок розрахунку податку на додану вартість, грн.

Місяць Податкове зобов’язання Податковий кредит Розрахунки з бюджетом за звітний період
обсяг робіт без ПДВ сума ПДВ обсяг закупівлі без ПДВ сума ПДВ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X -11420
XI
XII
Разом за рік

 

До складу підакцизних товарів включаються: автомобілі українського виробництва; шини для автомобілів; ювелірні вироби з дорогоцінних металів і коштовних каменів; високоякісні вироби з порцеляни; килими і килимові вироби і ряд інших непродовольчих товарів; спирт питний; горілка та горілчані вироби; кава, шоколад; ікра осетрових і лососевих риб; тютюнові вироби тощо.

Акцизний збір являє собою не тільки джерело формування коштів бюджету, але і є одним з методів регламентування співвідношення між експортом і імпортом окремих товарів. Тобто використовуючи акцизний збір, держава в залежності від економічних обставин, які складаються, може збільшувати пропозицію підакцизних товарів чи знижувати її.

Ставки акцизного збору і перелік підакцизних товарів не є постійними. Список підакцизних товарів періодично переглядається і затверджується Кабінетом міністрів України. Порядок розрахунку акцизного збору залежить від місця виробу товару.

ПРИКЛАД 5.1. Порядок розрахунку акцизного збору по підакцизних товарах, вироблених на території України:

Визначте оптово-відпускну ціну тютюнових виробів з кодом 24.02.20000 (сигарети з тютюну або його замінників), що вироблені тютюновою фабрикою м. Харкова, якщо повна собівартість одиниці товару (1 пачки) 0,30 грн., рівень рентабельності, який склався на підприємстві - 35%.

 

РІШЕННЯ.

Згідно Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на тютюнові вироби» ставка акцизного збору по товарах коду 24.02.20000 дорівнює 2 ЕВРО за 10000 шт.

Для розрахунку прибутку в ціні використовується формула:

(5.1)

де С - собівартість продукції;

Р - означена рентабельність виробництва, %.

Таким чином, грн.

Ціна виробника (Цвир.), таким чином, буде рівною:

Цвир. = С + П = 0,30 + 0,105 = 0,405 (грн.)

Оптово-відпускна ціна розраховується як сума ціни виробника і сплаченого акцизного збору і податку на додану вартість.

Сума акцизного збору одиниці (пачки) товару (АК) буде рівною:

АК = (грн.)

(7,12 – курс ЕВРО за даними НБУ, 20 – кількість одиниць у пачці).

 

Для розрахунку суми податку на додану вартість використовуємо формулу:

ПДВ підакцизного товару = ; (5.2)

 

де NПДВ – ставка податку на додану вартість - 20%;

 

ПДВ підакцизного товару = = 0, 011(грн.);

Таким чином, Ц оптово-відпускна = 0, 405 + 0,011 + 0,028 = 0,444 (грн.)

 

ПРИКЛАД 5.2. Порядок розрахунку акцизного збору по підакцизних товарах, ввезених на територію України:

Розрахуйте оптово-відпускну митну ціну (по якій товар фіксується у вантажній митній декларації), митну вартість імпортного столового сервізу «Рашель» на 6 персон, якщо контрактна ціна його становить 42 дол. США, сума страхового збору 5% від контрактної ціни, сума фрахту до митного кордону України 14%. Норматив акцизного збору (ставка) на імпортні високоякісні вироби із порцеляни становить 30%, курс української гривні відносно долара США на момент складання митної декларації 5,6 грн.

 

РІШЕННЯ.

Для визначення митної вартості у національній валюті ( ) використовуємо формулу:

= (ЦК + СТР + ФР)*КВ, (5.3)

де ЦК - контрактна ціна у іноземній валюті;

СТР - страховий збір;

ФР - сума фрахту;

КВ - курс НБУ.

= (42 + ) х 5,6 = 279,9 (грн.)

Митна оптово-відпускна ціна (Цов) розраховується в наступному порядку:

= , (5.4)

де - митний збір;

- встановлений розмір мита.

 

Митний збір і мито визначаються в Єдиних митних тарифах. Встановлюються у відсотках до митної вартості у національній валюті і складають, наприклад, 5 і 0,15%.

= (грн.)

= (грн.)

 

Норма акцизного збору встановлюється до митної вартості збільшеної на суму митного збору і мита:

АК = (грн.)

 

Для розрахунку податку на додану вартість використовуємо формулу:

ПДВ = (грн.) (5.5)

 

 

Оптово-відпускна ціна сервізу становитиме 459,1 грн.

 

Підприємства надають в податкову адміністрацію «Декларацію про податок на додану вартість і акцизний збір на імпортні товари» і «Розрахунок акцизного збору».

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 63; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.044 сек.