Капіталізація прибутку як форма його використання

Частина чистого прибутку, що не була розподілена серед вла­сників підприємства шляхом виплати грошових дивідендів чи викупу корпоративних прав власної емісії, являє собою тезавро- ваний (капіталізований) прибуток підприємства, який, у свою чергу, може використовуватися для таких цілей:

поповнення резервного капіталу підприємства;

збільшення статутного капіталу підприємства (виплата диві­дендів корпоративними правами);

створення інших резервів, передбачених статутними доку­ментами товариства;

формування нерозподіленого прибутку.

Загалом, фінансовий механізм тезаврації прибутку являє со­бою сукупність фінансово-правових операцій щодо спрямування частини чистого прибутку суб’єкта господарювання на форму­вання (збільшення абсолютної величини) власного капіталу під­приємства з метою забезпечення покриття потреби суб’єкта гос­подарювання у капіталі для фінансування інвестиційної та опе­раційної діяльності. Зауважимо, що резервування прибутку пото­чного року не означає його вивільнення із господарського обігу, оскільки такий прибуток спрямовуються на фінансування оборот­них та необоротних активів, забезпечуючи у такий спосіб розши­рене відтворення на рівні окремого суб’єкта господарювання.

Резервний капітал, що формується суб’єктом господарюван­ня, являє собою одну з форм створення фонду, цільовим призна­ченням якого є покриття потенційних збитків від фінансово- господарської діяльності підприємства, викликаних дією об’єктивних факторів, величину та час настання яких важно ви­значити на поточний момент. Відповідно до чинного законодав­ства України, формування резервного капіталу є обов’язковим для всіх видів господарських товариств. При цьому джерелом йо­го створення визначено чистий прибуток суб’єкта господарюван­ня, отриманий у результаті здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Порядок створення та використання резервного капіталу належить до безпосередньої компетенції суб’єкта господарювання (визначається в його статутних доку­ментах), хоча певні обмеження визначаються положеннями зако­нодавчих актів, зокрема, Законом України «Про господарські то­вариства». Так, розмір резервного капіталу господарського това­риства повинен складати не менше 25 % статутного капіталу і має формуватися за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку підприємства у розмірі не менше 5 % його абсолютної величини. При цьому, резервний капітал суб’єкта господарюван­ня має виключно цільовий характер, що дає змогу використову­вати його для покриття непокритих збитків від господарської ді­яльності у попередні періоди; покриття фінансових та грошових зобов’язань перед кредиторами підприємства при його ліквідації; формування фонду дивідендних виплат за корпоративними пра­вами власної емісії; а також інші цілі, визначені статутними до­кументами та нормативно-правовими актами.

Формування нерозподіленого прибутку підприємства являє собою фінансовий механізм формування капітального резерву, що не має цільового призначення. Типовими напрямами фінансу­вання витрат фінансово-господарської діяльності підприємства за рахунок прибутку можуть вважатися:

фінансування інвестиційних проектів (придбання основних засобів, нематеріальних активів, вкладення в цінні папери, при­дбання контролю над іншими підприємствами);

покриття потреби в операційному капіталі;

покриття непокритого збитку минулих періодів;

збільшення статутного капіталу;

додаткові внески до резервного капіталу;

викуп акцій (інших корпоративних прав) власної емісії;

виплата заохочення менеджерам;

резервування під грошові дивідендні виплати наступних пе­ріодів;

гарантування виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Таким чином, капіталізація прибутку підприємством спрямо­вана переважно на вирішення таких завдань:

покриття потреби підприємства у капіталі за рахунок внут­рішніх джерел, при цьому тезаврація прибутку здійснюється з метою розширення обсягів фінансово-господарської діяльності підприємства за двома основними напрямами — поповнення оборотного капіталу та фінансування необоротних активів;

сприяння зростанню ринкової вартості корпоративних прав підприємства, а також вартості підприємства як цілісного майно­вого комплексу шляхом фінансування за рахунок прибутку під­приємства інвестиційних проектів із позитивним ^У;

забезпечення прийнятного рівня платоспроможності підпри­ємства шляхом зменшення фінансового лівериджу;

зниження ризиковості фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання за рахунок забезпечення частини або усього ризику шляхом формування резервів (формування резерв­ного капіталу для покриття потенційних збитків підприємства, а також формування спеціалізованих резервів).

 

Питання для самоконтролю

Дайте характеристику прибутку як об’єкта фінансового менедж­менту.

Визначте основні елементи управління прибутком підприємства.

Охарактеризуйте основні етапи формування прибутку підприєм­ства.

Визначте та охарактеризуйте основні джерела формування при­бутку підприємства.

Дайте фінансово-правову характеристику основних напрямків використання прибутку підприємства.

Сформулюйте стратегію управління прибутком підприємства та визначте залежність її складових елементів від тривалості горизонту планування.

Структуруйте джерела формування доходів підприємства.

Сформулюйте основні завдання управління доходами та їх зале­жність від особливостей джерела формування доходу.

Визначте складові елементи оптової (гуртової) ціни продукції підприємства.

Охарактеризуйте цінову політику підприємства як механізм управління його доходами.

Визначте основні інструменти цінової політики.

Визначте залежність реалізації цінової політики від категорії клієнта. Визначте поняття привабливості клієнта.

Структуруйте основні джерела формування витрат підприємст­ва. Визначте залежність типової структури витрат підприємства від сфери його діяльності або обгрунтуйте її відсутність.

Охарактеризуйте основні критерії класифікації витрат під­приємства.

Визначте потенційну сферу застосування варіантів структу- рування витрат підприємства (поділу витрат за класифікаційними озна­ками).

Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних ви­трат підприємства та обгрунтуйте потенційну сферу їх застосування.

Дайте характеристику розподіленого та нерозподіленого при­бутку.

Сформулюйте завдання дивідендної політики підприємства та визначте методи її реалізації.

Охарактеризуйте процес тезаврації прибутку як форму розподі­лу прибутку.

Поясніть необхідність формування резервного капіталу як на­пряму розподілу прибутку. Визначте, чи існує залежність між сферою діяльності підприємства та обсягами формування резервного капіталу.


 

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 66; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.029 сек.