Поняття про комунікацію та її структуру в освітніх організаціях

Комунікація — це обмін інформацією між учасниками управлінської взаємодії. Комунікація є одним із важ­ливих психологічних компонентів процесу управління й становить невід'ємну частину його головних етапів (планування, організація та контроль). Тому керівники середньої освіти, як свідчить уп­равлінський досвід, витрачають значну частину свого часу на здійс­нення саме комунікативних процесів.

У процесі комунікації функціонують чотири щільно взаємо­пов'язані елементи: відправник інформації; повідомлення; канал пере­давання інформації; отримувач інформації.

Відправник інформації — це учасник управлінської взаємодії, який генерує ідею, збирає необхідну для доказу ідеї інформацію й передає її.

Говорячи про відправника інформації у процесі управління в си­стемі середньої освіти, слід брати до уваги три моменти.

По-перше, відправником інформації може бути як окрема люди­на (наприклад директор школи), так і група людей (наприклад уп­равлінська команда школи).

По-друге, в ролі відправника інформації може виступати й учасник управлінської взаємодії, який перебуває на вищому рівні ієрархії в системі управлінських стосунків (наприклад завідувач рай­онного відділу освіти, який підготував наказ про зміни в організації навчально-виховного процесу в школах напередодні нового на­вчального року), так і учасник управлінської взаємодії, який перебуває на нижчому рівні в ієрархії управлінських стосунків (наприклад директор школи, який вносить пропозиції районному відділові освіти щодо оптимізації діяльності шкіл у районі).

По-третє, слід розрізняти відправника інформації, що безпосе­редньо генерує ідеї (наприклад спеціаліст районного відділу освіти, який підготував текст телефонограми про скликання семінару керівників методоб'єднань шкіл) і технічного відправника інформації (наприклад секретар, який передає текст телефонограми в навчальні заклади). У деяких випадках особа генератора ідеї та безпосереднь­ого передавача її можуть суміщатися (наприклад директор школи, який робить виступ на засіданні педагогічної ради про нові підходи до організації навчально-методичної роботи в школі).

Повідомлення— це передана в процесі управлінської взаємодії інформація, закодована за допомогою спеціальних символів.

Це можуть бути насамперед повідомлення, що використовують­ся у процесі безпосередньої комунікації між працівниками освітніх організацій (наприклад виступ завідувача обласного відділу освіти на оперативній нараді перед працівниками апарату облво чи індивідуальна бесіда вчителя з директором школи) або повідомлен­ня з опосередкованими формами взаємодії (наприклад факсове повідомлення, інформаційний матеріал, отриманий за допомогою електронної пошти, відеофільм).

Необхідно також ураховувати, що повідомлення бувають усні, письмові, друковані.

Канал передавання інформаціїце засіб здійснення комунікації. У процесі управлінської взаємодії в освітніх організаціях діє досить багато різноманітних каналів передавання інформації як тра­диційного, так і нового типу.

До традиційних каналів передавання інформації належать ті, що застосовуються в процесі усної взаємодії і основу яких становить використання вербальних та невербальних засобів комунікації. До них належать канали для передавання письмової та друкованої інформації, а також канали, які застосовують інші технічні прийо­ми передавання інформації (телефон, радіо, телетайп тощо).

До нових, нетрадиційних каналів передавання інформації, які особливо інтенсивно використовує сфера бізнесу в контексті його глобалізації, а в освітніх організаціях у нашій країні лише почали використовуватися протягом останніх років, належать канали елек­тронного та відеозв'язку (факс, комп'ютерна мережа, INTERNET, дистанційне навчання, використання відеокамер тощо). Сучасні ка­нали інформації уможливлюють оперативне передавання й отриму­вання і текстової, і образної інформації.

Отримувач інформації— це учасник управлінської взаємодії, для якого призначена інформація.

Отримувач інформації може бути індивідуальним і колективним.

Керівники освітніх організацій досить часто виступають як своєрідні ретранслятори інформації, що передається з верхніх рівнів управління, коли її треба довести до відома всього педагогічного ко­лективу.

В управлінському житті зазначені елементи комунікації щільно взаємодіють один з одним, що забезпечує реальність комунікатив­них процесів.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1414; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.