Нормативне забезпечення обліку праці та її оплати

Облік виплат працівникам є досить складною топологічною ділян­кою бухгалтерського обліку, яка вимагає досить ретельного організа­ційного забезпечення і, насамперед, кадрового та інформаційного. Звичайно цю ділянку роботи доручають найбільш кваліфікованим працівникам.

Економічні, правові та організаційні засади оплати праці праців­ників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці визначені Законом України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР. За­кон спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

Згідно із Законом заробітна плата— це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов ви­конуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результа­тів його праці та господарської діяльності підприємства.

Структура заробітної плати є наступною:

- основна заробітна плата— це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, об­слуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та по­садових окладів для службовців.

- додаткова заробітна плата— це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенса­ційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати.До них нале­жать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного за­конодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними ак­тами норми.

Перелік виплат працівникам, що включаються до конкретних видів заробітної плати наведений в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату України від 13.01.2004 №5.

Питання заробітної плати регулюються досить широким колом но­рмативних документів, основні з яких наведені в табл. 8.1.


Таблиця 8.1.

Основна нормативна база з регулювання питань
оплати праці

№ п/п Нормативний документ Відносини, які регулюються документом
Кодекс законів про пра­цю України від 10.12.1997 №322-VIII Визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися сво­їми здібностями до продуктивної і творчої праці, у т.ч. норми тривалості робочого часу для різних категорій працівників, оплати роботи в святкові та неробочі дні
Закони України
«Про оплату праці» від 23.01.97 №29/97 Визначає економічні, правові та організаційні умови оплати праці працівників, які знаходяться в трудових відносинах з підприємствами всіх форм власності та господарювання, а також окремими громадянами та сфери державного та договірного регулювання оплати праці
«Про охорону праці» від 21.11.02. №229-ГУ Визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя, здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює з участю відповідних державних органів відносини між власником та працівником з пи­тань безпеки, гігієни праці та виробничої атмос­фери, встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
«Про відпустки» від 14.02.1996 №504/96-ВР Встановлює державні гарантії права на відпуст­ку, визначає умови, тривалість і порядок надання її робітникам.
«Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 №400/97-ВР Визначено порядок стягнення та використання збору на обов’язкове пенсійне страхування
Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра­хування від 9.07.2003 № 1058-ГУ Визначає принципи, засади і механізми функціо­нування системи загальнообов’язкового держав­ного пенсійного страхування, призначення, пере­рахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що форму­ються за рахунок страхових внесків альнихя­ців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок форму­вання Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаче­ним цим Законом.
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витра­тами, зумовленими на­родженням та похован­ням» від 18.01.2001 № 2240-Ш Визначає правові, організаційні та фінансові ос­нови загальнообов’язкового державного соціаль­ного страхування громадян на випадок тимчасо­вої втрати працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, народженням дитини та необхідніс­тю догляду за нею, у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей.
«Про загально­обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та про­альнихя захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105 Визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загально­обов’язкового державного соціального страху­вання громадян від нещасного випадку на вироб­ництві та професійного захворювання, які при­звели до втрати працездатності або загибелі за­страхованих на виробництві

 


Продовження альн..8.1

«Про загально­обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-Ш Визначає правові, фінансові та організаційні за­сади загальнообов’язкового державного соціаль­ного страхування на випадок безробіття.
«Про розмір внесків на деякі види загально­обов’язкового державно­го соціального страху­вання» 11.01.2001 №2213-111 Закон спрямований на запровадження Закону України «Про загальнообов’язкове державне со­альни страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле­ними народженням та похованням» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне со­альни страхування на випадок безробіття» шля­хом визначення розмірів внесків до фондів з да­них видів страхування та внесення змін до окре­мих законодавчих актів з метою приведення їх у відповідність до норм вищезазначених законів.
«Про податок на доходи з фізичних осіб» від 25.05.2003 № 889-ГУ Визначає порядок оподаткування всіх видів до­ходів фізичних осіб
«Про колективні догово­ри та угоди» від 01.07.1993 №3356-ХП Регламентує сферу колективного договірного ре­альнихя і соціально-трудових відносин в тому числі з питань оплати праці: умови, основні по­ложення колективного договору, питання норму­вання оплати праці, установлення форм, систем, розміру оплати праці
Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження По­рядку тривалості і умов надання щорічних відпу­сток працівникам, які навчаються у вищих на­альних закладах з ве­чірньою та заочною фо­рмами навчання, де на­вчальний процес має свої особливості» від 28.06.1997 №634 Визначає термін надання та умови щорічних від­пусток працівникам, які навчаються у вищих на­альних закладах
Порядок обчислення се­редньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов’язковим державним соціальним страхуван­ням, затверджений від 26.09.2001 № 1266 Визначає порядок розрахунку середньої заробіт­ної плати для розрахунку виплат з тимчасової втрати працездатності, з безробіття працівникам та добровільно застрахованим особам. Наводять­ся приклади.

 


Продовження табл..8.1

Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загально­обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та про­фесійного захворювання від 13.09.2000 р. №1423 Наведений порядок визначення страхових тари­фів для підприємств, установ та організацій та класифікація галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва  
Про затвердження Пере­ліку виробництв, цехів, професій і посад із шкід­ливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня від 21.02.2001 №163 Наведений перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Нормативні документи міністерств та відомств
Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та за­страхованими особами внесків на загально­обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду Укра­їни, затверджена поста­новою правління Пен­сійного фонду України від 19.12.2003 №21-1 Визначає порядок обчислення і сплати страхува­льниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання до Пенсійного фонду України
Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фон­ду соціального страху­вання з тимчасової втра­ти працездатності, затв. Постановою правління Фонду соціального стра­хування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 № 16 Визначає порядок реєстрації страхувальників, розмір страхових внесків, порядок нарахування та строки сплати страхових внесків, порядок стя­гнення заборгованості за коштами Фонду та на­рахування пені, поточні рахунки і порядок ви­трачання коштів Фонду, порядок обліку та звіт­ність за коштами Фонду, порядок контролю за сплатою платежів до Фонду і витрачанням його коштів, відповідальність платників і службових осіб, порядок розгляду скарг за платежами Фон­ду
Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціально­го страхування від неща­сних випадків на вироб­ництві та професійних захворювань України, затв. Постановою прав­ління Фонду соціального страхування від нещас­них випадків на вироб­ництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 № 12 Визначає платників страхових внесків, порядок їх реєстрації та обліку, порядок обчислення та строки сплати страхових внесків до Фонду, по­рядок стягнення заборгованості за коштами Фон­ду та нарахування пені, поточні рахунки і поря­док витрачання коштів Фонду, облік та звітність платників страхових внесків до Фонду, порядок контролю за сплатою страхових внесків до Фон­ду і витрачанням його коштів, відповідальність платників страхових внесків і службових осіб та порядок вирішення спорів

 


Продовження табл..8.1

Інструкція про порядок обчислення і сплати вне­сків на загально­обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загально­обов'язкового державно­го соціального страху­вання України на випа­док безробіття, затв. на­казом Мінпраці від 18.12.2000 №339 Визначає платників страхових внесків, порядок їх реєстрації та обліку, розміри страхових внес­ків, порядок обчислення і строки сплати страхо­вих внесків, порядок перерахування страхових внесків до Фонду, облік та звітність платників страхових внесків, порядок контролю за сплатою страхових внесків, обов'язки роботодавців та відповідальність платників страхових внесків
Нормативна база з обліку заробітної плати
Наказ Міністерства ста­тистики України „Про затвердження типових форм первинного облі­ку" від 09.10.1995 №253 Затверджені типові форми первинного обліку особового складу
План рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій та інструкція із його за­стосування, затв. нака­зом Мінфіну України від 30.11.1999 №291 Визначені рахунки для накопичення інформації щодо виплат працівникам та порядок їх застосу­вання
П(с)БО 16 "Витрати", за­тв. Наказом Мінфіну України від 31.12.2000 №318 Визначає методологічні засади формування в бу­хгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітно­сті
П(с)БО 26 "Виплати працівникам", затв. нака­зом Мінфіну України від 28.10.2003 №601 Визначає методологічні засади формування в бу­хгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, вико­нані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності
Нормативна база підприємства
Колективний договір підприємства Визначає відносини працедавця та найманих працівників у сфері виробництва, у сфері зайня­тості населення, у сфері оплати праці, умови праці і відпочинку, у сфері соціального захисту та задоволення духовних потреб працівників
Положення про оплату праці Визначає загальні засади оплати праці на підпри­ємстві та порядок преміювання за показники ро­боти
Норми виробітку і розці­нки Наводяться норми виробітку та розцінки за ви­конані відрядні роботи
Положення про фонди матеріального заохочен­ня та соціального розви­тку Визначається порядок формування та викорис­тання відповідних фондів
Наказ Про облікову по­літику підприємства Визначає альтернативні підходи до відображення у обліку та звітності інформації про виплати пра­цівникам та формування забезпечень виплат

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2513; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.