Нормативно-методична база з обліку розрахунків


Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфо­рмації про стан розрахунків та її розкриття у фінансовій звітності ви­значаються: П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; П(с)БО 2 "Баланс"; П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість"; П(с)БО 11 "Зобов'язання"; П(с)БО 14 "Оренда"; П(с)БО 19 "Об'єднання під­приємств"; П(с)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"; П(с)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"; П(с)БО 26 "Виплати працівникам"; Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських опе­рацій підприємств і організацій. Крім того, при відображені в обліку та фінансовій звітності стану розрахунків слід враховувати і вимоги інших П(с)БО.

Із законодавчої бази розрахунки регулюються в основному такими документами:

1. Кодексом законів про працю;

2. Господарським кодексом;

3. Цивільним кодексом;

4. Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 № 400/97-ВР;

5. Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 № 1533-ПІ;

6. Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платни­ків податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 №2181-111;

7. Законом України "Про розміри внесків на деякі види загально­обов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001 Р&2213-Ш;

8. Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне Страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витра­тами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 №2240;

9. Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001
№ 2272-ІП;

10. Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-ГУ;

11. Законом України "Про державний бюджет України на 2009 рік";

12.Законом України "Про колективні договори та угоди" від 01.07.1993 №3356-ХП;

13.Законом України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР;

14. Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 № 889-ІУ;

15. Постановою Кабінету Міністрів України "Про норми відшко­дування витрат на відрядження" від 23.04.1999 № 663;

16. Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою Міністерством фінансів України від 13.03.98 №59;

17. Наказом ДПА України "Про затвердження посвідчення про відрядження" від 28.07.1997 № 266;

18. Наказом ДПА України "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, та поря­док складання вказаного Звіту" від 19.09.2003 № 440.

19. Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку обчислення середньої зарплати" від 08.02.1995 № 100;

23. Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальни­ками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове дер­жавне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвер­джена постановою Правління Пенсійного фонду від 19.12.2003 № 21;

24. Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою на­казом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5;

25. Положенням про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку витрат із загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженим постановою Фонду страхування від нещасних випадків від 14.09.2004 №66.

Вказаною та іншою нормативною базою, яка регулює розрахунки та їх відображення у обліку та звітності має бути забезпечене кожне робоче місце бухгалтера відповідального за певну ділянку обліку роз­рахунків. Нормативна база на робочому місці може бути представлена як у документарному, так і в електронному вигляді. На наш погляд на­явність такої бази у документарному вигляді є обов'язковою, що поле­гшує роботу працівників бухгалтерії з дебіторами та кредиторами.

 
Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1536; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.