Виберіть правильну відповідь.

1. Питання впливу розподілу доходів на процеси суспільного відтворення досліджувалось представниками:

а) англійського посткейнсіанства;

б) американського посткейнсіанства;

в) нового кейнсіанства;

г) монетаризму.

2. Головною причиною світової кризи середини 70 рр. ХХ ст. є:

а) стрімке зростання цін на енергоресурси;

б) стрімке зростання тіньового сектора;

в) зростаюча фінансова глобалізація;

г) всі відповіді вірні.

3. Вплив грошового обігу на процеси суспільного відтворення в своїх дослідженнях аналізували представники:

а) американського посткейнсіанства;

б) англійського посткейнсіанства;

в) нового кейнсіанства;

г) всі відповіді вірні.

4. Структурні зміни в народному господарстві провідних капіталістичних країн в останній третині ХХ ст. полягали в:

а) збільшенні питомої ваги промисловості в загальному обсязі виробництва;

б) збільшенні питомої ваги сільського господарства та скороченні промисловості в загальному обсязі виробництва;

в) збільшенні питомої ваги сфери послуг в загальному обсязі виробництва;

г) збільшенні питомої ваги промисловості та скороченні сфери послуг в загальному обсязі виробництва.

5. Яке з нижче наведених тверджень є помилковим?

а) глобалізація – це процес вирішення глобальних проблем;

б) глобалізація – це процес посилення взаємозв’язків та взаємозалежнотей між країнами;

в) глобалізація проявляється в інтенсифікації міжнародного руху факторів виробництва;

г) глобалізація проявляється в розвитку ТНК.

6. «Грошове правило» пропонує:

а) зменшувати грошову масу в обігу на 3–5 % щорічно;

б) зберігати грошову масу незмінною протягом кількох років;

в) рівномірно збільшувати грошову масу в обігу на 3–5 % щорічно;

г) стимулювати попит на гроші з боку економічних агентів.

7. Економіка пропозиції акцентувала увагу на:

а) проблемах грошово-кредитної політики;

б) забезпеченні фіскальних стимулів для розвитку вільного підприємництва;

в) питаннях ефективного розміщення та використання факторів виробництва;

г) правильними є відповіді б) і в).

8. Теорія постіндустріального суспільства є частиною:

а) індустріально-соціологічної школи; в) кон’юнктурної школи;

б) школи суспільного вибору; г) австрійської школи.

9. Концепція «техноструктури» належить:

а) Д. Беллу; в) Дж. Бьюкенену;

б) Дж. Гелбрейту; г) Р. Коузу.

10. Трансакційні витрати:

а) забезпечують охорону прав власності;

б) сприяють трансакції;

в) забезпечують перехід прав власності з одних рук до інших; охорону цих прав;

г) всі відповіді правильні.

 

Список літератури

1. John Black. A Dictionary of Economics. Oxford, New York. – Oxford University Press, 2002. – 523р

2. Stiglitz J., Greenwald B. Towards a New Paradigm in Monetary Economics.– Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 327 p.

3. Владимирова И. Г. Исследование уровня транснационализации компаний / Владимирова И. Г. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 6. – C.14–17.

4. Вольчик В. В. Курс лекций по институциональной экономике. – Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 2000. – Лекція 1

5. Всемирная история: учебник для вузов / ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – М. : Культура и спорт ; ЮНИТИ, 1997.

6. Гелбрейт Дж. К. «Экономические теории и цели общества» – М. : Прогресс. 1976.

7. Довбенко М. Нобелівська нагорода за розробку теорії асиметричної інформації / М. Довбенко // Економіка України. – 2003. – № 10 (503).– С. 86–90.

8. Инджикян Р. О. ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве / АН СРСР ; Институт мировой экономики и международных отношений. – М.: Международные отношения, 1983.

9. Історія економічних вчень : навч. посіб. / ред. Двінських В. М., Решетняк Н. Б., Шибаєва Н. В. – Х. : НТУ «ХПІ», 2003. – Теми 10, 11

10. Історія економічних учень : у 2-х частинах. Ч. 2: підручник / ред. В. Д. Базилевич. – 2-е вид., випр. – К: Знання, 2005. – Розд. 12, 13

11. Дж.М. Кейнс. Общая теория занятости процента и денег. – Антология экономической классики. – М.: Эконов, 1993. – Т. 2

12. Лисовицкий В. Н. История экономических учений. – Х. : ООО «Р.И.Ф.», 2002. – Гл.8, 9

13. Норт Д. Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики. Лекционное высиупление от 7 марта 1997г. – http:// www. Wider.unu.edu.

14. Петренко С. А. Правове регулювання інноваційного розвитку сфери інформаційних технологій / С. А. Петренко // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2009. – С. 43–47.

15. Розмаинский И. В. Вклад Х. Ф. Мински в экономическую теорию и основне причины кризисов в позднеиндустриальной денежной экономике / И. В. Розмаинский // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2009. – Том 7. – № 1. – С. 1–12.

16. Фридмен М. Количественная теория денег. – М. : Дело, 1996.

тема 12. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

 

1. Становлення радянської моделі господарювання та її відображення в економічній науці.

2. Становлення адміністративно-командної системи і її відображення в українській економічній думці.

3. Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи господарювання і спроби її реформування.

 


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 75; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.025 сек.