Виберіть правильну відповідь.

1. У якій з капіталістичних країн у 50–70-х рр. ХХ ст. частка державного сектору була найбільшою:

а) Англія; б) Франція; в) ФРН; г) США.

2. Основною причиною другої світової війни є:

а) локальні конфлікти в різних регіонах світу;

б) нерівномірність розвитку економічного потенціалу індустріальних країн та їх потреба у розширенні ринків збуту;

в) перерозподіл сфер впливу між союзами найбільших монополістів;

г) реваншистські намагання Німеччини, що підтримувались керівними колами США, Англії та Франції.

3. Головний економічний зміст «холодної війни» полягав у:

а) боротьбі за джерела сировини;

б) боротьбі за ринку збуту;

в) гонці озброєння;

г) боротьбі тоталітаризму та демократії.

4. Що стало головною причиною світової кризи середини 70-х рр. ХХ ст.:

а) розбалансованість економіки через новий етап НТП;

б) різке здорожчання паливно-енергетичних та сировинних ресурсів;

в) послаблення ринкової саморегуляції економіки;

г) посилення державного втручання в економіку.

5. Розмістить у порядку значення економічні наслідки розпаду колоніальної системи:

а) зміна національного складу метрополій;

б) істотне підвищення цін на нафту та газ;

в) створення численних суверенних держав;

г) економічна інтеграція Західної Європи.

6. Згідно неоліберальним уявленням економічне зростання забезпечує:

а) нарощування обсягів капіталовкладень;

б) оптимальне співвідношення факторів виробництва;

в) досягнення НТП;

г) все перераховано однаковою мірою.

7. Які дві «чисті» форми економічних порядків виділяє В. Ойкен:

а) капіталізм і соціалізм;

б) індустріальний і аграрний;

в) централізованно-керований та ринковий;

г) капіталізм і комунізм.

8. Яка теорія порівнювала роль держави в економіці з роллю судді на футбольному полі:

а) кейнсіанська;

б) монетаристська;

в) соціального ринкового господарства;

г) раціональних очікувань.

9. Теорія інституціоналізму передбачає, що економічне життя суспільства:

а) має досліджуватись автономно від інших сфер суспільства;

б) розвивається стихійно і потребує втручання держави;

в) має вивчатись у зв’язку з дією усіх суспільних інституцій, моралі, права, виховання;

г) не потребує вивчення.

10. Теорії корпорацій і техноструктур свої дослідження присвятив:

а) Т. Веблен; б) П.Дрекер; в) С. Кузнець; г) Дж. Гелбрейт.

Список літератури

1. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Начала-Пресс, 1991, гл. 6.

2. Ярцева Н.В. Современные концепции экономической мысли. Учебное пособие // http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_sovrcon/6.ru.shtml. – Гл. 1–4, 6–7.

3. Економічна історія: навч. посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – Тема 8.

4. Історія економічних вчень: навч. посібник / За ред. В.М. Двінських, Н.Б. Решетняк, Н.В. Шибаєвої. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – Тема 10–12.

5. Економічна історія України і світу/За ред. Лановика Б. – 5-те вид., стер. – К. : Вікар, 2002. – Розд. 4.

6. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекцій / Под общ. ред. В. Голубовича.– Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997. – Гл.6.

7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М., 1994.

Тема 11. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ НА ЕТАПІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

 

1. Тенденції розвитку світового господарства останньої третини ХХ – початку ХХІ ст.

2. Передумови виникнення та загальна характеристика посткейнсіанства та нового кейнсіанства.

3. Вплив інформаційно-технологічної революції останньої третини ХХ – початку ХІ ст. на розвиток економіки провідних країн світу

4. Сучасні неокласичні економічні концепції. Монетаризм.

5. Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ–на початку ХХІ ст.

6. Неоінституціоналізм та його основні напрямки.

 


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 90; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.