Договірно-правові відносини туриста і турфірми


Договірно-правові відносини туриста і турфірми склада­ються як відносини покупця (замовника) і продавця (вико­навця). Документальне оформлення взаємовідносин є важ­ливим елементом обслуговування клієнта. При цьому всі документи можна поділити на три групи:

1. Документи для оформлення замовлення (листок замов­лення, листок бронювання, підтвердження бронювання);

2. Документи для клієнта (договір, путівка, ваучер, пам'ятка, страховий поліс, квиток на транспорт, доку­менти, які підтверджують факт оплати туру);

3. Документи, які підтверджують особистість клієнта (па­спорт, довіреність на дітей тощо).

Перелік документів стосовно кожного конкретного туру залежить від великої кількості факторів: набір послуг, вид туру, країна призначення, індивідуальний чи груповий тур, наявність малолітніх дітей, і повинен відповідати норматив­но-правовим документам країни виїзду та країни призначен­ня подорожі.

Замовлення туриста (групи туристів) на бронюван­ня туру оформлюється на спеціальному бланку. Воно містить інформацію про наміри придбати ті чи інші послуги. У зв'яз­ку з тим, що значна кількість туристичних фірм надає мож­ливість розрахунку за послуги частинами, від термінології, яка буде використана в такому документі залежатиме його правовий статус. Якщо попередня оплата визначається як аванс, то замовлення визнається попереднім договором, на основі якого в подальшому буде укладено основний договір. При цьому після вступу в дію основного договору попередній може втратити свою юридичну силу. Якщо попередня опла­та визнається задатком, то в юридичному плані договір вва­жається укладеним і іншого не потрібно.

Лист бронювання фактично є замовленням на на­дання туристичних послуг.

Договір між турфірмою і туристом укладається в пись­мовій формі і повинен відповідати законодавству країни, де придбано тур.

Згідно ЗУ „Про туризм”За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання. Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій (електронній) формі відповідно до закону. Договір на туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі ваучера. До укладення договору на туристичне обслуговування споживачу туристичного продукту має бути надана інформація про: 1) основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці;3) туроператора (турагента), його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;4) розмір фінансового забезпечення туроператора чи турагента на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення. До початку надання туристичних послуг споживачу за його вимогою повинна бути надана інформація: 1. про загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг (за його наявності);2. програма туристичного обслуговування; 3. характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також інша обов'язкова інформація, передбачена кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);4. характеристика готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також інша обов'язкова інформація, передбачена цим Законом, іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);5. про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;6. про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;7. про види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;8. про види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;9. про дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;10. відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;11. відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;12. про ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;13. про місце перебування організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.Кожна із сторін договору може вимагати внесення змін або розірвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин, з яких вони виходили при укладенні договору. До істотних змін обставин належать: 1) погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі;2) непередбачене збільшення транспортних тарифів;3) введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів;4) різка зміна курсу національних валют;5) інші підстави, за домовленістю сторін.Турист вправі відмовитися від виконання договору до початку подорожі за умови оплати туроператору або турагенту фактично понесених ними витрат за послуги, надані до цього повідомлення.Туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста. Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів. Зміна ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива лише у випадках, передбачених договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених частиною сьомою цієї статті, але не пізніше ніж за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить один день. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його первісної ціни. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж 5 відсотків первісної ціни турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти. Туроператор (турагент) може в договорі з туристом обмежити свою відповідальність розміром подвійної плати вартості туристичного продукту (туристичних послуг), якщо туроператор (турагент) несе перед туристом одноособову відповідальність за шкоду, що виникла внаслідок дій (бездіяльності) одного з виконавців послуг, обумовлених договором. Права й обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором і турагентом визначаються відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше не передбачено договором між ними, а також цим Законом.Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну туриста, визначається відповідно до цивільного законодавства, якщо договором на туристичне обслуговування не передбачена підвищена відповідальність туроператора.

 

Основна інформація, яка обов'язково включається в договір, стосується:

1. відомостей про туроператора або турагента (продавця), в тому числі дані про ліцензію на здійснення туристич­ної діяльності, юридичну адресу та банківські реквізити;

2. відомості про туриста (покупця) в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту;

3. достовірну інформацію про обсяг, умовита якість по­слуг, в тому числі, про програму перебування туриста, тривалість і маршрут подорожі, умови безпеки туристів;

4. права, обов'язки та відповідальність сторін за невико­нання або неналежне виконання умов договору;

5. вартість туристичного продукту та порядок оплати;

6. мінімальна кількість туристів в групі, термін інформу­вання туриста про те, що подорож анулюється з причи­ни недобору групи тощо;

7. умови зміни та ануляції договору;

8. штрафна сітка;

9. порядок врегулювання спорів та претензій;

10. фос-мажорні обставини;

11. термін дії договору.

Специфічні, індивідуальні умови зазначаються в дого­ворі додатково в кожному конкретному випадку.

Невід'ємною частиною договору фірми з клієнтом щодо продажу турпродукту є туристична путівка.

Туристична путівка документ, який підтверджує факт передання туристичного продукту. Це первинний документ обліку турагента чи туроператора.

Виходячи з особливого характеру такого товару як турпродукт, турист розраховує на отримання необхідного йому набору послуг. Турфірма ж надає йому не самі послуги, а пра­ва (гарантії) отримання в певний час, в певному місці послуг, які надають інші організації. Такі організації не мають прямих договірних відносин з туристом, але перебувають в договірних відносинах з даною турфірмою. Сукупність таких гарантій, які купує турист, оформляється у вигляді путівки (ваучера). Отже, предметом договору турфірми з туристом є придбання туристом гарантій, оформлених у вигляді путівки (ваучера).

Туристичний ваучер документ, який встановлює право туриста на послуги, які входять до складу тура і підтверджує факт його передачі. Крім того, на основі вауче­ра здійснюється врегулювання взаєморозрахунків між на­правляючою та приймаючою сторонами.

Ваучер є офіційним документом, який направляюча фірма видає туристам індивідуалам чи керівнику групи як підтвердженя їх прав отримати від приймаючої фірми перера­ховані в ньому послуги. По прибутті туриста (туристів) в пункт призначення ваучер подається приймаючій стороні.

Міжнародний туристичний ваучер — унікальна система, яка вперше поєднала ваучер з офіційним платіжним документом, в якості його інтегральної частини. Такий вау­чер має наступні переваги:

· гарантія отримання комісійних наперед;

· зменшення витрат при обміні валюти;

· скорочення паперової роботи і забезпечення бронюван­ня навіть залізничних квитків.

Міжнародний туристичний ваучер затверджено Всесвітньою Федерацією Асоціацій туристичних агенцій (ФУААВ), національними асоціаціями, які входять до Феде­рації, представниками турагентств, Міжнародною готельною асоціацією, ланцюгами міжнародних готелів та урядовими організаціями всього світу.

Право на видачу міжнародного туристичного ваучера має будь-яке турпідприємство, яке є членом національної асоціації турагенств, або членом ФУААВ, або і тієї і іншої організації.

Міжнародний туристичний ваучер приймається підприємствами обслуговування в усьому світі і практично виключає необхідність укладати угоди з кожним цим підприємством окремо. Даний ваучер включає юридичне затверджений платіжний документ, який після надання вказа­них у ньому послуг може бути депонований на банківський рахунок підприємства, яке надає ті чи інші послуги.

В практиці туристичного обслуговування в Україні вау­чер є підставою для отримання туристом або групою туристів обумовлених договором (контрактом) туристичних послуг та документом, який визначає їх статус як туристів та підтвер­джує оплату послуг (або її гарантію).

Бланк ваучера має єдину форму як для туриста, що здійснює подорож індивідуально, так і для групи туристів. Він має бути виготовлений типографським способом у трьох екземплярах під єдиним номером.

Бланк ваучера друкується українською та англійською мовами. Якщо ваучер використовується турфірмою для ор­ганізації прийому і обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм), то він заповнюється українською мовою, а для організації туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм) — англійською мовою.

Обов'язковими в оформленні ваучеру є наступні елементи:

в шапці ваучера зазначаються: повне найменування фірми-власника ваучера, юридична адреса, телефон, факс;

номер ваучера, який складається з 12-ти цифр, розби­тих на групи.

Далі вказується:

1) № ліцензії, дата видачі.

2) Найменування, адреса, телефон, факс приймаючого ту­ристичного підпримства, якому необхідно пред'явити даний ваучер.

3) Прізвище, ім'я, по-батькові туриста, який здійснює по­дорож індивідуально, або керівника туристської групи.

4) Кількість туристів (цифрою і прописом).

5) Термін туру з "____"_________ ____р. до "____"_______ ___р.

6) Маршрут і вид транспорту. Вказуються в порядку слідування за маршрутом пункти, в яких замовлено об­слуговування, а також види транспорту, якими буде здійснюватися переїзд між цими пунктами.

7) Назва готелів, в яких замовлено обслуговування.

8) Додаткова інформація. Наприклад, про наявність в складі групи інваліда, або потребу групи в послугах сурдоперекладача і т.п.

9) Відмітка про оплату туру. Направляючою стороною ро­биться запис про оплату туру відповідно до умов дого­вору (контракту), на основі якого здійснюється обслу­говування туристів. Наприклад: "Вартість туру сплачено відповідно до Договору №____ від "___"________р.

10) Підпис керівника направляючої фірми. Дата видачі ваучера. Печатка. Після підпису керівника зазначають­ся його прізвище та ініціали.

11) Фактично надані послуги. Туристом, що порожує інди­відуально, або керівником групи робиться запис про фактично надані послуги. Наприклад: "Послуги надані в повному обсязі" або "Не надані такі посуги (перераху­вати)", після цього – особистий підпис.

12) Підпис керівника приймаючої фірми. Дата. Печатка. Керівник приймаючої фірми засвідчує достовірність ви­кладеного в п.11 власним підписом, після чого зазнача­ються його прізвище та ініціали.

Ваучер з виправленнями, незаповненими або неповністю заповненимими пунктами, на якому відсутня печатка направ­ляючої турфірми вважається недійсним.

До ваучера на групу туристів додається список туристів, завірений печаткою направляючої фірми. В списку зазнача­ються: № ваучера; прізвище, ім'я по-батькові кожного тури­ста (включаючи керівника групи), рік народження, серія і № паспорта.

Ваучер для туриста, що подорожує індивідуально, або туристичної групи надається на комплексне обслуговування або на окремі його види.

Ваучер заповнюється в 3-х екземплярах. Перший і дру­гий видаються туристу перед початком подорожі, про що ро­биться запис в журналі реєстрації ваучерів. Третій екземпляр зберігається в бухгалтерії направляючої фірми і в разі не­обхідності використовується відповідними державними орга­нами при здійсненні фінансово-фіскального контролю.

В першому пункті обслуговування за маршрутом турист подає перший і другий екземпляри ваучера представнику приймаючої фірми. В кінцевому пункті маршруту, після закінчення обслуговування, турист робить відповідний запис у п.11 обох екземплярів ваучера, який завіряється підписом керівника і печаткою приймаючої фірми. Перший екземпляр ваучера залишається у приймаючої фірми, а другий повер­тається направляючій фірмі.

Бланки ваучера — це документи суворої звітності. Відповідальність за їх виготовлення, зберігання та викорис­тання покладається на керівників туристичного підприємства-власника ваучера. Керівники турфірми за першою вимогою контролюючих органів або уповноважених ними осіб повинні пред'явити всю необхідну документацію, що стосується вико­ристання туристичного ваучера. У випадку виявлення контро­люючими органами порушень турфірмою вимог до виготов­лення і використання турваучера, фірма несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

До комплекту обов'язкових документів, що видаються клієнту, входитьінформаційний листок. Він містить достовірну та повну інформацію про подорож. До нього до­дається програма, маршрут, проспекти, каталоги, карта мет­ро тощо.

Останнім часом посольства розвинених країн для отри­мання в'їзної візи запровадили вимогу обов'язкового страху­вання. В зв'язку з цим турфірми укладають угоди на страху­вання із страховими компаніями, які видають туристам страховий поліс абосервісну книжку, якщо поліс гру­повий.

Для подорожей в країни, які небезпечні з огляду на особливі захворювання (чума, холера, малярія тощо), тури­стам повинна видаватися «Пам'ятка громадянам, що від'їжджають в країни, де поширені небезпечні інфекці”.

Оскільки, предметом договору турфірми з туристом є придбання туристом гарантій, оформлених у вигляді путівки (ваучера), то і оборот від реалізації турпродукту у турфірми утворюється в тому звітному періоді, коли відбувся продаж путівки (ваучера), а не тоді, коли турист здійснить поїздку за даною путівкою.

Отримання туристом самих посуг — це вже процес спо­живання туристом придбаного туру (товару). За туристом за­лишається право пред'явлення претензій до турфірми, яка продала йому путівку, у випадку неотримання або отримання в неповному обсязі послуг, гарантії надання яких він придбав у турфірми. Але турфірма не має ніяких підстав вважати свою продукцію нереалізованою лише тому, що, можливо, ко­лись/кимось по ній будуть пред'явлені претензії.

При оплаті туру обліковими документами, які підтверд­жують надходження грошей в касу туристичної фірми є:

· прибутковий касовий ордер — у випадку опати готівкою;

· чек або туристська путівка (ваучер).

Після повної оплати вартості туру (як правило, не піз­ніше двох тижнів до початку поїздки клієнту видаються до­кументи на право отримання послуг:

· перевезення (квитки)

· на розміщення та харчування, основні послуги (ваучери)

Таким чином, при організації подорожі турфірма повин­на оформити такі документи:

1) договір на надання туристичних послуг;

2) ваучер;

3) договір страхування (страховий поліс);

4) документ, що підтверджує оплату вартості турпослуг, за­значених в договорі фірми з туристом (корінець прибут­кового касового ордеру, квитанцію, касовий чек та ін.);

5) програму туру, інформаційний листок;

6) квиток на транспорт;

7) виїзні документи (закордонний паспорт, віза).

Перед організацією турів за кордон турфірма має прой­ти акредитацію в посольстві тих країн, в які плануються по­дорожі. Це необхідно для оформлення туристських віз її клієнтам для подорожі в дану країну (якщо не передбачено інший порядок в'їзду).

Прийом іноземних туристів в будь-якій країні – інозем­ний туризм – є пріоритетним напрямком організації турист­ської діяльності.

Туристичні фірми, які приймають іноземних турис­тів, забезпечують:

1) облік іноземних туристів, які прибули в Україну по програмі туристичного обслуговування фірми;

2) надання своєчасного роз'яснення іноземним туристам прав, свобод і обов'язків, передбачених законодавством України.

Турфірми повинні вести облік документів, що стосу­ються в'їзду та пересування іноземних туристів в Україні, яким були надані турпослуги, а саме:

1) договорів (контрактів) з іноземними партнерами про співробітництво з обслуговування іноземних туристів в Україні;

2) договорів з вітчизняними партнерами про співробіт­ництво з обслуговування іноземних туристів в Україні;

3) листів-замовлень іноземного партнера на обслуговуван­ня іноземних туристів;

4) підтверджень фірми іноземному партнеру про готовність до прийому іноземних туристів;

5) документів, які підтверджують здійснення трансферу, бронювання місць в готелях для іноземних туристів, їхпроживання;

6) маршрутів і програм туристичних подорожей іноземнихтуристів, проведення екскурсій;

7) інших документів, пов'язаних з обслуговуванням іно­земних туристів в Україні.

Фірма повинна вести журнал обліку іноземних туристів, в якому відмічають:

прізвище, ім'я, по-батькові іноземця;

громадянство;

країна, з якої прибув турист;

серія, № і дата видачі національного паспорта;

дата в'їзду в Україну;

дата і пункт виїзду з України;

підприємство розміщення туриста;

маршрут туру.

Згідно ЗУ „Про туризм”, за договором на екскурсійне обслуговування одна сторона (суб'єкт, що здійснює туристичну діяльність) за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням іншої сторони (екскурсанта) обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (гіда-перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають у себе послуги з розміщенням.Договір на екскурсійне обслуговування укладається за правилами, визначеними цивільним законодавством, у тому числі шляхом видачі ваучера.Загальні положення про договір на надання послуг застосовуються до договору на екскурсійне обслуговування, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання.Особа, яка надає екскурсійні послуги, зобов'язана до укладення договору на екскурсійне обслуговування надати екскурсанту необхідну і достовірну інформацію щодо екскурсійного обслуговування, його видів і особливостей, кваліфікації екскурсовода, про порядок і строки оплати екскурсійних послуг, а також надати екскурсанту на його прохання іншу інформацію з питань екскурсійного обслуговування.Відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання зобов'язань відповідно до договору на екскурсійне обслуговування, порядок припинення договору на екскурсійне обслуговування визначаються відповідно до цивільного законодавства та законодавства з питань захисту прав споживачів.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2760; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.07 сек.